Dagelijks Bestuur 7 december 2015

1. Besluitenlijst d.d. 9 november 2015 en schriftelijke ronde week 46

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 november 2015 en   schriftelijke ronde week 46.

BESLUIT:

Vastgesteld.

  

3. Evaluatie bestuurlijke samenwerking: procesvoorstel

VOORSTEL:

- Instemmen met het algemeen kader voor de   evaluatie.

- Instemmen met het instellen van een bestuurlijke   werkgroep voor de evaluatie-opdracht.

BESLUIT:

Akkoord. Vertegenwoordiging in de bestuurlijke werkgroep moet een afspiegeling zijn van de regio.

  

4. Processchema nieuwe thema's en financiering verzoeken incidentele kosten

VOORSTEL:

- De bijgevoegde procesafspraken te bespreken en het processchema als bijlage toe te voegen aan het nieuwe werkprogramma voor 2016.

- Jaarlijks een bedrag van (maximaal) € 30.000,- te reserveren voor incidentele kosten voor organisatie van bijeenkomsten, zaalhuur, sprekers en dergelijke, betreffende regionale vraagstukken buiten de werkplaatsen om, maar wel passend binnen het kader van de Regionale Agenda. Hierover te communiceren aan de regiogemeenten.

- De gemeente Waalre te verzoeken hun propositie aan te passen zodat deze binnen het beschreven kader past. De heer A. van Aert te mandateren dit verder met Waalre af te wikkelen.

BESLUIT:

Akkoord. Het gaat om verkennende onderzoeken waarbij soberheid en doelmatigheid in acht moeten   worden genomen.

  

5. Adviezen Commissie van advies voor financiën 2 december 2015 t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 16 december 2015

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

  

6. Toelichting Governance structuur stichting Brainport

VOORSTEL:

In stemmen met de beschreven toelichting op de Governance structuur van de stichting Brainport en vaststellen als handelingskader voor het traject Meerjarenplan en Financiering Brainport Development 2017-2020

BESLUIT:

Akkoord.

  

7. Afstemmen van kader voor sturing en controle op de gezamenlijke Gemeenschappelijke Regelingen van de deelnemende gemeenten

VOORSTEL:

Voor kennisgeving aannemen de informatie over de   concretisering en aanpak van algemeen kader voor controle en sturing op de gezamenlijke verbonden partijen in de Metropoolregio.

BESLUIT:

Akkoord.

  

8. Concept Werkprogramma 2016

VOORSTEL:

Bespreken van het concept Werkprogramma 2016.

BESLUIT:

Akkoord. Het concept werkprogramma voor reactie ook voorleggen aan de raadstafel21 alvorens het geagendeerd wordt voor het AB van februari 2016. 

  

10. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijk ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

  

11. Rondvraag
Tijdens het Algemeen Bestuur van 16 december a.s. wordt geïnformeerd over het proces werkprogramma en evaluatie.

Data informatie:

7 december 2015 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn