Dagelijks Bestuur 9 november 2015

1. Besluitenlijst 5 oktober 2015

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 5 oktober 2015.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Vaststellen benoeming bestuurlijke trekkers van de werkplaats Arbeidsmarkt en de werkplaats Mobiliteit en Innovatie

VOORSTEL:

Vaststellen van de benoeming van:

 • Jos van Bree als nieuwe bestuurlijke trekker van de werkplaats Arbeidsmarkt.
 • Roël Hoppezak als nieuwe bestuurlijke trekker van de werkplaats Mobiliteit en Innovatie.

Tevens de benoeming bekrachtigen van Roël Hoppezak als voorzitter van het POHO Mobiliteit.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 16 december 2015

VOORSTEL:

Instemmen met het programma op hoofdlijnen van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 
16 december 2015 en Anton van Aert de opdracht te geven dit samen met de bestuurlijke trekkers verder uit te werken.

BESLUIT:

Akkoord. Nagaan of de gedeputeerde Mobiliteit een   toelichting kan geven op het bereikbaarheidsakkoord met de minister.

 

4. Agenda vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015

VOORSTEL:

Vaststellen van de agenda voor de vergadering van het   Algemeen Bestuur op 16 december 2015.

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Advies Werkplaats Wonen

VOORSTEL:

 1. Reageren op brief Theo Geldens door middel van   bijgevoegde antwoordbrief.
 2. Agenderen werkwijze Werkplaats Wonen en   werkwijze werkplaatsen in het algemeen voor het Algemeen Bestuur van 16 december 2015.

BESLUIT:

Akkoord. Ten behoeve van de bespreking in het Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 wordt een separaat voorstel over de werkwijze van de werkplaatsen voorbereid. Het voorstel wordt in de week van 19 november schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd.

 

7. Discussienotitie concept meerjarenplan en financiering Brainport Development 2017-2020

VOORSTEL:

Notitie bespreken

BESLUIT:

Het in procedure brengen van de meerjarenfinanciering   Stichting Brainport heeft er toe geleid dat een lijn is bepaald m.b.t. de te doorlopen proces en de rollen en verantwoordelijkheden. Dit wordt vastgelegd in een notitie die ter bespreking wordt geagendeerd voor de vergadering van 7 december a.s. Een eerdere brief daarover aan Brainport wordt aangevuld met een nieuwe brief waarin dit bekrachtigd wordt. De nieuwe brief en de notitie worden in de week van 9 november schriftelijk aan het DB voorgelegd.

 

8. Verzoek tot verlenging looptijd lening SIR

VOORSTEL:

Instemmen met het verzoek tot verlenging van de looptijd en opschorting van de aflossingsverplichting met één jaar.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Advies over bijdragen uit het Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van cofinancieringsbijdragen voor de projecten:

- Stevia extractie en zuivering uit Nederlandse Stevilom
€ 24.850,-

- Kempische Kansen € 47.940,-

2. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Internationale School Eindhoven

- Cofinanciering Leadergebied Kempenland

- Cofinanciering Leadergebied Boven-Dommel

- Cofinanciering Leadergebied De Peel

- Leerfabriek Food Helmond / Food&FreshLab

- BallCar

- Living Testlab Sportinnovations

- NextOEM

- Kwartiermaken Knooppunt Bouwen met Groen, verbouwen met de winkel open

- Kwartiermaken Soet op Suyt

- Het Energiegezelschap

- PROUD regio Eindhoven

- Compomeer

- Kredietunie Brabant

- Snocom

BESLUIT:

Akkoord.

 

10. Proces Werkprogramma 2016

VOORSTEL:

Kennisnemen van het proces tot opstellen van het Werkprogramma 2016.

BESLUIT:

Akkoord en schriftelijk mededelen aan het Algemeen Bestuur d.d. 16 december a.s.

 

11. Vaststellen uitgangspunten begroting 2017 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Vaststellen van de uitgangspunten begroting 2017 voor de Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand concept voorstel voor het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord.

 

12. Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 september 2015)

VOORSTEL:

 • Vaststellen van de Bestuursrapportage   Metropoolregio Eindhoven met als peildatum
    1 september 2015.
 • Het bijgaande regioraadsvoorstel agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van
  16 december 2015.

BESLUIT:

Akkoord.

- Voorstel Algemeen Bestuur

- Begrotingswijziging

- Bestuursrapportage

 

 

13. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Voor kennisgeving aangenomen.

Data informatie:

9 november 2015 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn