Dagelijks Bestuur 7 september 2015

Algemeen

 

1. Besluitenlijst d.d. 13 juli 2015 

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 juli 2015.

BESLUIT:

Besluit bij stand van zaken Reorganisatie wordt aangepast.

 

Bestuurlijke Samenwerking

 

2. Stand van zaken overdracht WGR+

VOORSTEL:

Kennis nemen van de stand van zaken overdracht WGR+.

BESLUIT:

Naar aanleiding hiervan is gesproken over de samenwerkingsagenda met de provincie. Vanuit de Metropoolregio wordt een brief voorbereid, waarin nog eens de bijzonder positie van de Metropoolregio Eindhoven, maar voor het wederzijds belang van een gezamenlijke agenda wordt aangegeven.

Voorts wordt gesproken over het proces dat nu in gang is   gezet met betrekking tot het opstellen van de bereikbaarheidsagenda voor de metropoolregio. Benadrukt wordt het belang van een gezamenlijke visie richting de provincie en het rijk.

  

3. Programma bijeenkomsten Regionaal Platform, Algemeen Bestuur en gemeenteraadsleden van 14 oktober 2015

VOORSTEL:

 1. Instemmen met het programma op hoofdlijnen van   de bijeenkomsten van het Regionaal Platform en de gemeenteraadsleden van 14 oktober 2015 en Anton van Aert de opdracht te geven deze samen met de   bestuurlijke trekkers verder in te vullen.
 2. Instemmen met de concept-agenda voor de   vergadering van het Algemeen Bestuur op 
  14 oktober 2015.

BESLUIT:

Akkoord.

  

4. Samenwerking Provincie

VOORSTEL:

Bespreken van de strategie en inzet in de samenwerking met de provincie.

BESLUIT:

Vanuit de Metropoolregio wordt een brief voorbereid,   waarin nog eens de bijzonder positie van de Metropoolregio Eindhoven, maar voor het wederzijds belang van een gezamenlijke agenda wordt aangegeven.

Voorts wordt gesproken over het proces dat nu in gang is gezet met betrekking tot het opstellen van de bereikbaarheidsagenda voor de metropoolregio. Benadrukt wordt het belang van een gezamenlijke visie   richting de provincie en het rijk.

  

Economie / arbeidsmarkt / werklocaties


5. Bezwaarschrift Adviesregeling SAR

VOORSTEL:

Het bezwaar zonder tussenkomst van de bezwarencommissie gegrond verklaren en de aanvragers in de gelegenheid stellen hun aanvraag aan te vullen met nadere informatie voor een hernieuwde advisering.

BESLUIT:

Akkoord.

 

Ruimte / wonen / mobiliteit

 

6. Advies Werkplaats Wonen

VOORSTEL:

Het advies (inclusief manifest) van de Werkplaats Wonen ter kennisneming aannemen en agenderen als hoofdonderwerp voor het Regionaal Platform en de Raadsledenbijeenkomst van 14 oktober a.s.

BESLUIT:

Akkoord. Het Dagelijks Bestuur verzoekt om in de SWOT analyse de tekst m.b.t. combinatie Greenport completer te maken door ook de relatie te leggen met regio Den Bosch, Noordoost en Wageningen.

 

7. Afwikkeling Besluit Woninggebonden Subsidies 

VOORSTEL:

 • De nog openstaande BWS verplichtingen voor de   Regio (excl. Eindhoven) ineens uitbetalen en partijen door middel van bijgaande brieven op de hoogte stellen.
 • De gemeente Eindhoven meedelen dat het   administratieve beheer wordt beëindigd en voorstellen de nog openstaande BWS verplichtingen van de gemeente eveneens in 2015 in één keer uit te betalen.

BESLUIT:

Akkoord.

  

Financiën / personeels- en interne zaken

 

8. Verkoop milieustraat Son en Breugel

VOORSTEL:

Het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 
14 oktober 2015 voorstellen de milieustraat Son en Breugel over te dragen aan de gemeente Son en Breugel tegen de boekwaarde d.d. 31 december 2015 à € 241.938,-.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Inkoopstrategie aanbesteding payroll dienstverlening

VOORSTEL:

 1.  Instemmen met de bijgevoegde inkoopstrategie   en deelname aan de collectieve aanbesteding.
 2.  Volmacht verlenen aan:
  1. Het in paragraaf 8.1 benoemde inkoopteam om de aanbestedingsdocumenten, waaronder in ieder geval het aanbestedingsdocument (incl. bijlagen) en nota(‘s) van inlichtingen namens alle aan deze aanbesteding deelnemende organisaties definitief   goed te keuren.
  2. De medewerkers van Bizob (zie inkoopteam) voor   wat betreft het voeren van alle routinematige correspondentie in het kader van de aanbesteding met de (potentiële) inschrijvers. Hieronder wordt onder andere verstaan het publiceren van de aanbestedingsdocumenten, nota(‘s) van   inlichtingen en gunningsbesluit op Negometrix maar ook het namens de gemeenten versturen van de gunnings- en afwijzingsbrieven.
  3. Het betreffende afdelingshoofd c.q. directeur van iedere deelnemende organisatie om het gunningsadvies te ondertekenen.

BESLUIT:

Akkoord.

  

Diversen

 

11. Ingekomen stukken           

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Voor kennisgeving aangenomen.

 

12. Rondvraag

Data informatie:

7 september 2015 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn