Dagelijks Bestuur 13 juli 2015

1. Besluitenlijst d.d. 15 juni 2015

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 juni 2015.

BESLUIT:

Conform voorstel. Bij punt 12, rondvraag, is besloten om het Regionaal Platform op 2 september te laten vervallen. Deze dag dient er wel de mogelijkheid te zijn  voor terugkoppeling van de werkplaatsen.

  

2. Bestuurlijk overleg met de gedeputeerde

VOORSTEL:

Akkoord gaan met het gebruiken van bijgevoegde   achtergrondinformatie om zo tot een agenda te komen.

BESLUIT:

Conform voorstel. Voorafgaand aan het overleg met de gedeputeerde op 16 juli a.s. zal er telefonisch overleg plaatsvinden met de deelnemers vanuit de Metropoolregio Eindhoven.

  

3. Bestuurlijk overleg Basics

VOORSTEL:

Instemmen met het structureel organiseren van een   Strategisch Bestuurlijk Overleg Basics.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

4. Rol Metropoolregio als GGA Zuidoost-Brabant 

VOORSTEL:

 1. De GGA-coördinatie beleggen bij Metropoolregio   Eindhoven.
 2. De formatie daarop inrichten door de   werkzaamheden toe te  delen aan nog niet ingerichte formatieve ruimte (0,5 fte).
 3. Provincie verzoeken om maximale financiële   bijdrage (€20.000,-) voor deze werkzaamheden ter beschikking te stellen en deze middelen te gebruiken voor uitbreiding formatieve ruimte t.b.v. de   werkzaamheden.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

5.Vertegenwoordiging regio in Taskforce Logistieke Agenda Brabant 

VOORSTEL:

Instemmen met vertegenwoordiging Metropoolregio in   Taskforce Logistieke Agenda Brabant door wethouder gemeente Eindhoven.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

6. Aandeelhouderspositie Metropoolregio Eindhoven in Breedband Regio Eindhoven

VOORSTEL:

De huidige aandeelhouderspositie van de Metropoolregio   Eindhoven in Breedband Regio Eindhoven (BRE) vooralsnog handhaven. Met name vanuit beleidsmatig perspectief is het wenselijk om als Metropoolregio een   actieve positie te behouden. Reden hiertoe is dat momenteel een ontsluiting gerealiseerd kan worden middels een (BRE) backbone. Om vanuit de   aandeelhouderspositie dit beleidsmatig perspectief goed te kunnen invullen wordt voorgesteld om de Metropoolregio bestuurlijk te laten vertegenwoordigen door de bestuurlijke trekker van de Werkplaats Economische Strategie dhr. S. Depla.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

7. Mogelijke rechtzaak inzake project 'Verwerking Tilapia in De Peel'

VOORSTEL:

Niet ingaan op het voorstel tot het treffen van een   minnelijke regeling, omdat op voorhand geen juridische termen aanwezig geacht worden om tegemoet te komen aan het verzoek tot schadevergoeding.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

8. Advies over aanvragen voor bijdragen uit het Stimuleringsfonds, eerste tender 2015

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportages van de projecten:
- Haalbaarheid samenwerking insectenkwekers.
- Onderzoek bekendheid, imago en pullfactoren.
- Warmteterugwinning op maisdroger.
- Plasma Pleiser.

2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

-STORM Eindhoven € 90.000
-Solar Team Eindhoven € 49.999
-Additive World Platform – Pilot € 90.000
-Photon Delta: Going the extra mile! € 255.000
-FQM € 28.298
-Toegankelijk maken Centrum voor Milde Conserveringstechnologieën € 64.150
-HV Pulser € 33.650

-PlaStoma € 39.550

-Retouroplossing voor webshops € 50.000

-TCI Conferentie 2016 € 50.000

-Megadisc: Opschalen van Microfluïdische systemen

€ 50.000

-Ontwikkeling Columbuswoning: woningtype vrijstaand en 2-onder-1-kap € 50.000

-Pilot 'schaalbaar en herhaalbaar concept turnkey

insectenkwekerij' € 44.000

-ARVINA € 90.000

-Model based drivetrain control (MBDC) € 90.000

-Drankenkoeler met natuurlijk koudemiddel € 90.000

-Laag vermogen passief koelsysteem voor warmtewisselaar € 23.865

-High Tech Incubator BV i.o. € 74.000

-Verkenning realisatie backbone en inventarisatie

Breedbandnetwerk MRE-gebied € 48.565

-BAB formulering voor Pijn Kliniek Eindhoven € 50.000

-Chilling in a box € 8.500

-Strategische Ontwikkeling Precisielandbouw (SOP)
€ 90.000

-Creative Lab Brainport € 21.138   

3. Aan de houden voor nadere afstemming de   aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:

- Stevia extractie en zuivering uit Nederlandse Stevilom

- Kempische Kansen

4. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage   aan de projecten:

- DNBC - De Nieuwe Brabantse Compagnie

- Living Labs: Connecting Knowledge, Labour and SMEs

- TopClass E-Health

- Gezondheidscirkel Omni

- Het Mechatronica Collectief

- iMedBuddy, digitaal patiënten platform

- Het-UITstapje.nl

- Personalised foodsystem

- Next Growth Club

5. In te stemmen met het eenmalig beschikbaar stellen van een overbruggingsfinanciering voor het Holst Centre ter grootte van € 500.000,-

6. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van

1 oktober 2015

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

9. Afhandeling uitvoerende taken Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) door Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1.  De inhoudelijke afwikkeling van de programma’s   Aan de Slag en Crisismiddelen over de Metropoolregio te laten lopen.
 2. De nog beschikbare reserve in het programma Aan de Slag van € 113.790,17 bestemmen voor monitoring en afwikkeling van de Programma’s Aan de Slag en Crisismiddelen.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

10. Verzoek aan Ministerie SZW om verlengen van de einddatum voor het Sectorplan Helmond - De Peel

VOORSTEL:
Akkoord gaan met een verzoek aan het Ministerie van SZW tot:

 • Verlening van de einddatum van de   arrangementen tot 15-10-2016.
 • Verlening van het arrangement Nieuwe Werkplek   BBL tot 15-10-2017.
 • Verlagen van de taakstelling arrangement   Startersbeurs van 200 naar 50 en op grond daarvan verlaging van de begroting van € 535.520 met
  € 476.640 tot € 158.880.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

11. Stand van zaken Reorganisatie

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van de stand van zaken.
 2. Een brief naar de colleges met de oproep tot overname van boventallige medewerkers van de Metropoolregio Eindhoven met daarin het aanbod van 1 jaarsalaris tegemoetkoming bij een vaste aanstelling.
 3. De portfolio’s per 1 augustus ter beschikking stellen aan de gemeentesecretarissen.
 4. Overige mobiliteitsinstrumentarium conform het   Sociaal Statuut blijvend inzetten ter versnelling en bevordering van de mobiliteit.

BESLUIT:

Conform voorstel. Stand van zaken reorganisatie wordt een vast agendapunt voor het Dagelijks Bestuur, tenminste 1x per kwartaal.

 

12. Rondvraag

Vanwege het vertrek van mw. Yvonne van Mierlo en de aanstelling van de heer Jos van Bree als wethouder in Helmond ontstaan er vacatures op de werktafels Mobiliteit en Arbeidsmarkt.

Het proces voor invulling van de vacatures kartrekker werktafel dient gestart te worden.

Data informatie:

13 juli 2015 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn