Dagelijks Bestuur 15 juni 2015

1. Besluitenlijst d.d. 18 mei 2015 

VOORSTEL:

Besluitenlijst d.d. 18 mei 2015 vaststellen.

BESLUIT:

Akkoord.

  

2. Programma Regionaal Platform 24 juni 2015

VOORSTEL:

Kennisnemen van het programma voor het Regionaal Platform van 24 juni a.s.

BESLUIT:

Akkoord. Aan het programma wordt een onderhoudend element toegevoegd.

  

3. Stand van zaken huisvesting

VOORSTEL:

Kennis nemen van de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van de Metropoolregio Eindhoven.

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Betrokkenheid raadsleden bij de Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Het Algemeen Bestuur van 24 juni a.s. voorstellen om   bijgevoegde brief te verzenden aan de gemeenteraden van de 21 regiogemeenten met de uitnodiging om twee gemeenteraadsleden af te vaardigen voor de   ‘Raadstafel21’.

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Vergaderschema Metropoolregio Eindhoven 2016

VOORSTEL:

  1. Vaststellen vergaderschema Metropoolregio   Eindhoven 2016 en de leden van het Algemeen Bestuur, de Colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraadsleden zo spoedig mogelijk informeren.
  2. Principe-afspraak maken over de locatiekeuze in 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Per 1 juli 2015 de bankgarantie aan Brainport Development N.V. intrekken

VOORSTEL:

Mede in lijn van de nieuwe omvang van de huidige   Metropoolregio organisatie en bijbehorende financiële positie, de garantiestelling van € 3 miljoen afgegeven op 10 mei 2010 in te trekken en Brainport Development N.V. en de betreffende bankinstelling hiervan op de   hoogte te stellen.

BESLUIT:

Akkoord met de opmerking dat een nieuwe aanvraag op termijn wel mogelijk moet blijven.

 

7. Reactienota behorende bij programmabegroting 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de reactienota bij de concept-programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2016 en de reactienota ter kennisgeving brengen bij de leden van het Algemeen Bestuur en de gemeenten.

BESLUIT:

Akkoord. In aanvulling op de reacties wordt onderstreept dat alsnog een werkprogramma 2015 moet worden opgesteld. De meerwaarde van de   Metropoolregio vraagt ook extra aandacht.

 

8. Vrijgeven Regionale Detailhandelvisie

VOORSTEL:

De Regionale Detailhandelvisie (definitief concept)   vrijgeven voor verzending aan de gemeenten.

BESLUIT:

Akkoord.

  

9. Rondvraag

Besloten wordt om – gezien de vakantieperiode – het Regionaal Platform van 2 september a.s. te laten vervallen maar wel beschikbaar te stellen voor de terugkoppeling van de werkplaatsen.

Data informatie:

15 juni 2015 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn