Dagelijks Bestuur 18 mei 2015

0. Mondelinge toelichting door de huisaccountant op de concept-jaarrekening Metropoolregio Eindhoven 2014 

VOORSTEL:

 

BESLUIT:

De huisaccountant heeft in het DB van 18 mei onder andere een toelichting gegeven op de Management Letter (ML). De conclusie van de accountant is dat er geen bevindingen zijn geconstateerd die niet zijn te herstellen voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole. Wel geeft de accountant aanbevelingen op de gebieden van interne controle, frauderisico analyse en IT. Alle aanbevelingen zijn opgepakt.
Het DB neemt de ML 2014 voor kennisgeving aan. Tevens stemt het  DB in met het ter informatie brengen van de ML 2014 aan de adviescommissie Financiën op 10 juni 2015.

 

1. Besluitenlijst d.d. 13 april 2015

VOORSTEL:

Besluitenlijst d.d. 13 april 2015 vaststellen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

2. Programma Regionaal Platform 24 juni 

VOORSTEL:

Instemmen met het programma op hoofdlijnen van het  Regionaal Platform van 24 juni en Anton van Aert de opdracht geven om dit samen met de bestuurlijke trekkers verder in te vullen.

BESLUIT:

Programma moet aangevuld worden met externe sprekers uit het veld in een inspirerende omgeving.

 

3. Woononderzoeken 2014 

VOORSTEL:

Kennis te nemen van beide onderzoeken en deze vrij te geven voor publicatie.

BESLUIT:

Akkoord.

Bijlage 1: Conclusies onderzoek

Bijlage 2: Oplegnotitie bij rapport

Bijlage 3: Verkenning

Bijlage 4: Achtergrondrapportage onderzoek

 

 

5. Hoofdaanvragerschap subsidie 3e tranche landelijke Sectorplannen (Asschermiddelen) 

VOORSTEL:

  1. Kennis te nemen van de keuze van de werkgevers   ZOB om niet meer van de Metropoolregio gebruik te willen maken als hoofdaanvrager en hen succes te wensen met hun verdere pogingen om de subsidie   te verwerven.
  2. Het sectorplan als Metropoolregio niet te   ondertekenen, maar het sectorplan positief en constructief uitdragen.
  3. De voorzitter RAP te vragen, het verzoek om   adhesie aan de leden van het RAP voor te leggen.

BESLUIT:

Akkoord.

Bijlage: mail 

 

 

7. Convenant WGR+ 

VOORSTEL:

Bespreken convenant WGR+.

BESLUIT:

Akkoord. Op basis hiervan wordt het convenant m.b.t.   technische overdracht van de WGR+ taken niet ondertekend.

 

8. Ingekomen stukken 

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Rondvraag
Er wordt verslag gedaan van de stand van zaken van de mediation. Gezien de ontstane situatie bij de ODZOB zal de Metropoolregio Eindhoven de medeverantwoordelijkheid willen nemen om het probleem op te lossen. Een bijdrage van 1,6 miljoen euro kan door de regio gedragen worden. Portefeuillehouder heeft het mandaat om middels mediation tot een oplossing te komen.

Data informatie:

18 mei 2015 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn