Dagelijks Bestuur 13 april 2015

1.  Besluitenlijst d.d. 9 maart 2015

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 maart 2015.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

2.  Programma Regionaal Platform en Raadsledenbijeenkomst 22 april 2015

VOORSTEL:

Kennisnemen van het definitieve programma van het Regionaal Platform en de Raadsledenbijeenkomst van 22 april.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

3.  Vaststellen agenda overleg Algemeen Bestuur d.d. 22 april 2015

VOORSTEL:

Vaststellen agenda overleg Algemeen Bestuur d.d. 22 april 2015.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

4.  Benoeming leden Bestuurscommissie RHCe, voorzitter Adviescommissie Stimuleringsfonds en lid bestuur en vertegenwoordiger algemene vergadering Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant 

VOORSTEL:

Het Algemeen Bestuur op 22 april 2015 voor te stellen: 
1) In de Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te benoemen:  
a) als lid: mevrouw H.G. Tindemans / A2 gemeenten, J.A.M. Thijs-Rademaker / De Kempen, M.A. Schreurs / gemeente Eindhoven en de heren F.H.G.M. Ronnes / De Peel, F.P.C.J.G. Stienen / gemeente Helmond.        
b) als plaatsvervangend lid: de heren. P.J. van Tulden / A2 gemeenten en S. Depla / gemeente Eindhoven. 
De definitieve voordracht van het cluster Stedelijk Gebied af te wachten. 
2) Voor de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant te benoemen: 
a) als lid van het bestuur: de heer mr. H.G. Vos / Asten. 
b) als vertegenwoordiger in de algemene vergadering: de heer F. van Hooff / Oirschot. 
  
Het Regionaal Platformop 22 april 2015 voor te stellen:
als voorzittervan de Adviescommissie   Stimuleringsfonds te benoemen: de heer mr. A.H.J.M. Swachten. 

BESLUIT:

Conform voorstel. Voor enkele posities moeten nog wel plaatsvervangers worden aangewezen. Hiervoor zal een uitvraag worden gedaan.

 

5.  Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015 

VOORSTEL:

Vaststellen nieuw besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015, conform bijgevoegd concept. 

Intrekken van het inkoop- en aanbestedingsbesluit van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2013.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

6.  Delegatie- en mandaatlijst Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Akkoord gaan met bijgevoegde concept-mandaatlijsten en het intrekken van de mandaatlijst uitvoering taken d.d. 05-12-2011.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

7.  Instelling commissie van advies aan het Dagelijks Bestuur inzake Gulbergen 

VOORSTEL:

Bijgaand besluit tot instelling van een commissie van advies aan het Dagelijks Bestuur inzake Gulbergen voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

8.  Advies over bijdragen uit het Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een cofinancieringsbijdrage van € 40.000 voor het project ‘Collectief Springplank040’.
 2. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
    - Parkmanagement+ FTPB
    - Choice
    - Photon Delta.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

10.  Vaststellen concept-begroting 2016 Metropoolregio Eindhoven in eerste termijn 

VOORSTEL:

De globale financiële begroting 2016 Metropoolregio Eindhoven vaststellen vooruitlopend op de totale begroting 2016.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

13.Aanwijzen plaatsvervangend directeur / loco-secretaris

VOORSTEL:

 • De heer C.G. Derijck aanwijzen als   plaatsvervangend directeur / loco-secretaris.

BESLUIT: 

Conform voorstel.

  

15.       Rondvraag

Data informatie:

13 april 2015 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn