Dagelijks Bestuur 9 maart 2015

1.  Besluitenlijst d.d. 9 februari 2015

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 februari 2015.

BESLUIT:

Akkoord. Project Gulbergen blijft belegd bij mevrouw E. Blanksma.

  

2.  Besluitenlijst d.d. 9 februari 2015 SRE 

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 9 februari 2015 SRE.

BESLUIT:

Akkoord.

  

3.  Definitief plaatsingsplan Metropoolregio Eindhoven & boventalligheid verklaring medewerkers dienst SRE 

VOORSTEL:

 • Instemmen met de adviezen van de zienswijzencommissie;
 • De definitieve plaatsingsmatrix en hiermee de bemensing van de Metropoolregio Eindhoven vaststellen.

BESLUIT:

Akkoord.

  

4.  Concept Programma Regionaal Platform en Raadsledenbijeenkomst 22 april 2015  

VOORSTEL:

 • Instemmen met het programma op hoofdlijnen voor het Regionaal Platform van 22 april.
 • Het concept programma van het Regionaal Platform voorleggen aan de ‘agendacommissie’.
 • Instemmen met het programma op hoofdlijnen voor de Raadsledenbijeenkomst van 22 april.
 • Het concept programma van de Raadsledenbijeenkomst voorleggen aan de kerngroep raadsleden van 11 maart.
 • Uitwerken van het programma voor het bezoek van GS aan de regio op 24 juni a.s.

BESLUIT:

Akkoord.  

  

5.  Afwikkelen archieven rechtsvoorgangers Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Voor de afwikkeling van de archieven van de rechtsvoorgangers en de wettelijk verplichte bewerking van de archieven van het SRE, inclusief van de   voormalige Milieudienst een claim van € 120.000,- opnemen in de voorziening Reorganisatie SRE. Voor de bewerking is een krediet nodig van € 160.000,- maar vanuit het nationale programma Archief2020 wordt aanspraak gemaakt op een tegemoetkoming van

€ 40.000,-.

BESLUIT:

Akkoord.

 

6.  Bestuursovereenkomst Eindhoven Airport

VOORSTEL:

Ondertekenen Bestuursovereenkomst Eindhoven Airport.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

 

7.  Huisvestingswet 2014 en Regionale Huisvestingsverordening

VOORSTEL:

De gemeenten over de wijzigingen te informeren, via bijgaande brief en onderzoeksrapport.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

 

8.  Meerwaarde werkplaats Zorgvernieuwing en vitale samenleving

VOORSTEL:

Kennis nemen van onderstaande toelichting over de meerwaarde van de werkplaats.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

 

9.  Aangehouden aanvraag SRE-Stimuleringsfonds t.b.v. project ‘ComfiTube’

VOORSTEL:

Instemmen met het advies tot verlening van een bijdrage van € 44.140,- voor het project ‘ComfiTube’.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

 

10. Nadere uitwerking procedurevoorstel herijking Stimuleringsfonds 

VOORSTEL:

Instemmen met het nader uitgewerkte procedurevoorstel.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

 

11. Verantwoording Centrale Leerlingenregistratie Zuidoost-Brabant via het vaststellen van het Regioverslag VSV en SV 2013-2014 

VOORSTEL:

Instemmen met bijgaand Regiojaarverslag ‘bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim 2013-2014).

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

 

12. Rondvraag

 • Er wordt een bestuurlijk overleg ingepland met GS in mei / juni ter voorbereiding van het bezoek van GS aan het Regionaal Platform op 24 juni en de samenwerkingsagenda.
 • Afscheid van A. Thijs en H. Ubachs wordt voorbereid en ingepland.

Data informatie:

9 maart 2015 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn