Dagelijks Bestuur 9 februari 2015

1.  Algemeen

 

1.1.a Bekrachtiging besluiten Stuurgroep Metropoolregio Eindhoven 

VOORSTEL:

Bekrachtigen besluiten Stuurgroep Metropoolregio Eindhoven d.d. 9 februari 2015.

BESLUIT:

Het Dagelijks Bestuur bekrachtigt de besluiten van de Stuurgroep Metropoolregio Eindhoven d.d. 9 februari 2015.

 

1.1.b Openbare besluitenlijst d.d. 12 januari 2015 

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 12 januari 2015.

BESLUIT:

Vastgesteld.

  

2.  Bestuurlijke samenwerking

 

2.1.a Agenda vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25 februari 2015 

VOORSTEL:

Agenda voor vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25 februari 2015 vaststellen.

BESLUIT:

Conform voorstel. Verzoek van A2-gemeenten om een eigen zetel in de bestuurscommissie van het RHCe dient door hen rechtstreeks aan het Algemeen Bestuur te worden voorgelegd. Beoogd DB en secretaris / directeur nemen vanaf start vergadering plaats achter het hoofd van de tafel.

 

2.1.b Aanvulling zienswijze gemeenteraad Nuenen c.a. op Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

VOORSTEL:

De zienswijze van de gemeenteraad van Nuenen c.a. te bespreken ten behoeve van behandeling door het Algemeen Bestuur op 25 februari 2015.

BESLUIT:

Reactie verwerken in geheel van beantwoording (2.1.c). Op het punt van de democratische legitimatie is het DB van mening dat de gemeenteraden het primaat behouden, omdat bij de Metropoolregio geen autonome   bevoegdheden zijn overgedragen.

 

2.1.c Reacties deelnemende gemeenten op wijziging Gemeenschappelijke Regeling, concept-Statuut Overlegorganen en voornemen tot instelling Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum 

VOORSTEL:

Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de   reacties op de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, het concept-Statuut Overlegorganen en het voornemen een Bestuurscommissie voor het Regionaal Historisch Centrum in te stellen.

Het Algemeen Bestuur op 25 februari a.s. voor te stellen   het tussentijds toetsen van de efficiency en effectiviteit van de Gemeenschappelijke Regeling in afwachting van een eindvoorstel roulerend neer te leggen bij een   rekenkamercommissie van één van de deelnemende gemeenten.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

2.1.d Intrekken / omzetten regelingen Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 

 1. Het Algemeen Bestuur op 25 februari 2015 voor te stellen: 
  a. De Verordening Regionaal Mobiliteitsfonds SRE 2012 in te trekken.
  b. De volgende regelingen qua naamgeving en
  terminologie aan te passen op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven:  
  Economie
  Verordening SRE Stimuleringsfonds 2012 SRE Investeringsregeling (SIR) 2013 SRE Adviesregeling (SAR) 2013   
  Wonen
  Regionale Huisvestingsverordening 2014
  Verordening Woninggebonden Subsidies SRE 1995 Regeling Normering Woninggebonden Subsidies SRE 1995
  Personeel 
  Rechtspositieregeling SRE 
 2. Als Dagelijks Bestuur:

         a. De beleidsregels ter uitwerking van de     
         Verordening Regionaal 
         Mobiliteitsfonds SRE 2012 in te trekken:
         Beleidsregel Subsidie BLV-projecten 2007
         Beleidsregel Subsidie regionale projecten 
         2007
         Beleidsregel Subsidie programmaprojecten 
         2007
         Beleidsregel Subsidie fietsprojecten 2010
         Beleidsregel Subsidiëring sociale veiligheid  
         openbaar vervoer 2007      
         Beleidsregel Subsidiëring toegankelijkheid 
         openbaar vervoer 2012 
         Beleidsregel Brabant In-Car III 2013

         b. De volgende regelingen qua naamgeving

         en terminologie aan te passen op basis van

         de Gemeenschappelijke

         Regeling Metropoolregio Eindhoven:  
         Economie
         Beleidsregel SRE Stimuleringsfonds 2012
         Beleidsregel Regionaal Economisch 
         Actieprogramma 2014
         Wonen
         Reglement persoonsregistratie 
         subsidieregeling volkshuisvesting 
         (Besluit Woninggebonden Subsidies) 1997

 1. De overige regelingen, die op termijn inhoudelijk moeten worden aangepast, t.z.t. ook op naam en terminologie aan te passen. 

BESLUIT:

Conform voorstel

  

3.  Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen
 

4.  Ruimte en volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling West

 

5.  Economie, arbeidsmarkt, Brainport

  

6.  Milieu, plattelandsontwikkeling, financiën, personeel en organisatie

 

6.1.a Voorstel tot invulling van de vacature directeur van de Metropoolregio Eindhoven 

VOORSTEL:

 1. Mevrouw drs. H.J.G. Engels met ingang van 25 februari 2015 eervol uit de functie secretaris van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven te ontheffen.
 2. Mevrouw drs. J. Wiggers per 25 februari 2015 te benoemen tot directeur van de Metropoolregio Eindhoven.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

7.  Zorg en welzijn, cultuurhistorie-RHCe, recreatie en toerisme

 

8   Diversen

  

9.  Rondvraag

Met ODZOB is overeenstemming bereikt over mediation inzake de garantiesalarissen. In komende vergadering zal het Algemeen Bestuur worden voorgesteld om in te stemmen met een bindend advies, op voorwaarde dat ook het AB van de ODZOB dat doet.

Data informatie:

9 februari 2015 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn