Dagelijks Bestuur 12 januari 2015

 

 

1.  Algemeen

 

1.1.a Bekrachtiging besluiten Stuurgroep Metropoolregio Eindhoven 

VOORSTEL:

Bekrachtigen besluiten Stuurgroep Metropoolregio Eindhoven   12 januari 2015.

BESLUIT:

Het DB bekrachtigt de besluiten van de Stuurgroep   Metropoolregio Eindhoven van 12 januari 2015.

 

1.1.b Vaststellen besluitenlijst 8 december 2014 

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 8 december 2014.

BESLUIT:

Vastgesteld.

  

2.  Bestuurlijke samenwerking

 

2.1.a Reactie gemeenteraad Gemert-Bakel op gemeenschappelijke regeling 

VOORSTEL:

Instemmen met de bijgevoegde reactie op de brief van de gemeenteraad en indien gewenst aanbieden van een bestuurlijk overleg.

BESLUIT:

Conform voorstel. Dagelijks Bestuur biedt aan om in   overleg te treden met de gemeenteraad.

 

2.1.b Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

VOORSTEL:

 1. Akkoord gaan met het voorstel aan het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven om in de vergadering van 25 februari   2015 over te gaan tot:
   a) het instellen van een bestuurscommissie
        Regionaal Historisch Centrum.
   b) het vaststellen van de verordening
        bestuurscommissie Regionaal Historisch
        Centrum Eindhoven, conform bijgevoegd
        concept.
 2. Dit voorstel in procedure brengen op het   moment dat duidelijk is wie zitting gaat nemen in de bestuurscommissie.

BESLUIT:

Conform voorstel met dien verstande dat:

 • In de verordening artikel 2, tweede lid wordt   geschrapt.
 • In artikel 17 het woord “door” wordt geschrapt.
 • Toegevoegd wordt dat het vaststellen van   verordeningen (artikel 4, eerste lid) slechts plaatsvindt nadat gemeenten in   de gelegenheid zijn gesteld daarover hun zienswijze kenbaar te maken.
 • Het Algemeen Bestuur tegelijk met de   verordening de samenstelling van de bestuurscommissie vaststelt.

 

2.1.c Aansluiting externe adviescommissie bezwaarschriften ambtenarenzaken per 1 januari 2015 

VOORSTEL:

Akkoord gaan met aansluiting bij de externe   adviescommissie bezwaarschriften ambtenarenzaken bij de VRBZO, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2015.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

2.1.d Borgen overgang leerlingen van vmbo naar mbo met behulp van applicatie Intergrip 

VOORSTEL:

 1. Voorgesteld wordt  u uit te spreken of het SRE en later de Metropoolregio Eindhoven formeel eigenaar / huurder wordt van de webapplicatie Intergrip. De juridische verantwoordelijkheid wordt daarmee bij deze organisatie ondergebracht.
 2. De inhoudelijke uitwerking neer te leggen bij de gemeente Eindhoven.

BESLUIT:

De juridische verantwoordelijkheid voor de applicatie   Intergrip kan tijdelijk worden ondergebracht bij het SRE / de Metropoolregio  Eindhoven. Proces in gang zetten om verantwoordelijkheid voor Centrale   leerlingenadministratie en Intergrip over te dragen aan de intergemeentelijke samenwerking op het terrein van Jeugd.

  

3.  Mobiliteit, coordinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

 

4.  Ruimte en volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling West

  

5.  Economie, arbeidsmarkt, Brainport

 

5.1.a Onderzoek naar verbetering rendement SRE-Stimuleringsfonds 

VOORSTEL:

Bijgaande brief aan de leden van de Regioraad verzenden.

BESLUIT:

Conform voorstel.

 

5.1.b Advies over aanvragen voor bijdragen uit het SRE-Stimuleringsfonds, tweede tender 2014 

VOORSTEL:

1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- Stationsomgeving Helmond

- Kennismakelaars

- Koepelproject Energietransitie

- Road2Work

 

2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:

- GLOW NEXT; Light Lab € 90.000,-

- Engelstalig eHealth systeem voor internationals 

  € 45.513,-

- Buitenwerkplek Out of Office € 22.500,-

- Eindeloos € 25.000,-

- Snocom € 50.000,-

- Directe injectie CNG systeem geschikt voor groen gas
  € 90.000,-

- Ontwikkeling Cowin32 € 22.000,-

- Slimste schoolrestaurant € 49.500,-

- Talent Discovery Event € 32.947,-

- WAterstof vuiLnis collecTER - WALTER € 90.000,- 

- EntrisK € 90.000,-

- Global Challenges, ELAt solutions € 25.000,-

 

3. Aan te houden voor nadere afstemming de aanvraag voor een bijdrage van het project:

- ComfiTube

 

4. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage van de   projecten:

- Collectief Springplank 040

- The Last Mile / Wings for Aid

 

5. In te stemmen met het oormerken van budget voor:

- SIR & SAR 2015 € 300.000,-

BESLUIT:

Conform voorstel, met dien verstande dat “Collectief   Springplank 040” wordt aangehouden en in de gelegenheid wordt gesteld een aangepast voorstel voor te leggen.

 

5.1.c Samenwerking Breedband Regio Eindhoven en Eindhoven Fiber Exchange 

VOORSTEL:

In te stemmen met het besluit van de AvA BRE om goedkeuring en mandaat te geven aan de directie BRE om de strategische samenwerking met de stichting EFX binnen door de AvA vastgestelde kaders te realiseren. De Regioraad middels de paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening 2014 hierover te informeren.

BESLUIT:

Conform voorstel.

  

6.  Milieu, plattelandsontwikkeling, financiën, personeel en organisatie

 

6.1.b Stand van zaken overdracht WGR+ taken 

VOORSTEL:

 1. Kennis nemen van de stand van zaken.
 2. Besluitnemen m.b.t. de vergoeding van de extra   kosten woon-werk verkeer.

BESLUIT:

Conform voorstel.

Het DB stemt in met vergoeding van de extra kosten voor woon-werkverkeer als gevolg van de detachering van de medewerkers mobiliteit bij de Provincie voor een bedrag van € 0,09 per km voor de duur van de   detachering. Zorgdragen voor zorgvuldige communicatie richting   colleges.

 

6.1.c Moment van boventalligheid bij een reorganisatie 

VOORSTEL:

Kennis nemen van de toelichting over het moment wanneer werknemers boventallig kunnen worden verklaard.

BESLUIT:

Conform voorstel. Het moment van boventalligheid wordt bepaald conform artikel 10d:2 onder d Car. Wanneer taken van het SRE elders belegd worden, worden de medewerkers die deze taken vervullen boventallig. Deze regel is voor iedereen van het SRE van toepassing. Het Sociaal Statuut biedt voldoende borging en tijd voor een zorgvuldig van-werk-naar-werktraject.

  

6.1.e Aangepast spelregelkader 

VOORSTEL:

Voorstel gemeentesecretarissen overnemen en bij begroting 2016 ter besluitvorming voorleggen.

BESLUIT:

Conform voorstel, met dien verstande dat financiële   bijlage bij spelregelkader wordt herzien.

  

7.  Zorg en welzijn, cultuurhistorie-RHCe, recreatie en toerisme

  

8   Diversen

 

8.1.a Ingekomen stukken 

VOORSTEL:

Zie afzonderlijk vermelding ingekomen stukken.

BESLUIT:

Voor kennisgeving aangenomen.

  

9.  Rondvraag

Mevrouw Thijs neemt namens SRE deel aan de coöperatie Slimmer Leven. Voortzetting hiervan bezien in het licht van de voortzetting en bemensing van de werkplaats zorgvernieuwing en vitale samenleving.

Data informatie:

12 januari 2015 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn