Algemeen Bestuur 13 december 2017

Graag nodig ik u, namens de voorzitter, uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 13 december 2017  van 16.15 tot 17.00 uur in het Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven (Designzaal, 1e verdieping).

De AGENDA is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van de vergadering
 3. Vaststellen notulen d.d. 1 november 2017
  Bijlage: Toezeggingen
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
  Bijlage: Concept-opdracht Werkplaats Wonen
 5. Voorstel inzake benoeming lid vaste Commissie van advies voor Gulbergen
 6. Voorstel inzake vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 oktober 2017), inclusief bijbehorende begrotingswijziging
 7. Voorstel inzake vaststellen Kadernota Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage: Kadernota Begroting 2019
 8. Voorstel inzake vaststellen bestuurlijke opdracht en plan van aanpak proces Update Metropoolregio Eindhoven
  Bijlage: Plan van aanpak
 9. Rondvraag en sluiting
   

Startbijeenkomst proces Update Metropoolregio Eindhoven
De Stuurgroep Update Metropoolregio Eindhoven heeft op 13 november jl. besloten op woensdag 13 december a.s. een officiële startbijeenkomst voor het proces Update Metropoolregio Eindhoven te organiseren. Reden hiervoor is dat in het kader van dit proces in korte tijd veel werk zal moeten worden verricht en daarom nog in december een officieel startmoment moet worden georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 18.00 uur ook in het Van der Valk Hotel. 


Dit betekent dat het aanvangstijdstip van de vergadering van het Algemeen Bestuur vervroegd is naar 16.15 uur en dat deze vergadering tot uiterlijk 17.00 uur kan duren. U bent hierover inmiddels in kennis gesteld door de leden van de Stuurgroep.

Schriftelijk reacties inventariseren
De vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 13 december a.s. zal in het teken staan van het proces Update Metropoolregio Eindhoven. In deze vergadering moet echter ook een besluit worden genomen over twee inhoudelijk voorstellen (Bestuursrapportage en Kadernota), die ik u hiermee alvast voor schriftelijke inventarisatie voorleg.


Ik verzoek u vriendelijk voor woensdag 6 december 2017 uw eventuele opmerkingen en/of vragen naar aanleiding van deze voorstellen aan mij door te geven, zodat in de vergadering de behandeling efficiënt kan verlopen.  


De overige stukken voor uw vergadering ontvangt u direct na de vergadering van het Dagelijks Bestuur en de Stuurgroep Update Metropoolregio Eindhoven van 4 december a.s.

Concept-Werkprogramma Metropoolregio Eindhoven 2018

Vorig jaar hebben wij afgesproken het concept-Werkprogramma 2018 van de Metropoolregio in de decembervergadering met u te bespreken. Omdat hiervoor op woensdag 13 december a.s. geen tijd beschikbaar is, leggen wij u het concept-Werkprogramma 2018 binnenkort schriftelijk ter consultatie voor. De definitieve vaststelling van het programma zal plaatsvinden in de vergadering van 21 februari 2018.

Afmelden
Als u verhinderd bent voor de vergadering van 13 december a.s., dan kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527). Ik verzoek u dan ook aan te geven of uw plaatsvervanger wel aanwezig zal zijn.
 

Met vriendelijke groet,

Jannet Wiggers.

Data informatie:

13 december 2017 | 16:15 - 17:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn