Dagelijks Bestuur 12 september 2016

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 12 september 2016.

 

 

 

1. Besluitenlijst schriftelijke ronde d.d. 18 juli 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst schriftelijke ronde d.d. 18 juli 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

   

 2. Samenwerking Provincie

VOORSTEL:

Kennisnemen van de stand van zaken op het dossier bestuurlijke samenwerking met GS.

BESLUIT:

Akkoord De bijeenkomst met de Provincie staat gepland op 6 december a.s.

 

 3. Plan van aanpak evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Kennis te nemen van en te reageren op het concept plan van aanpak voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven.

BESLUIT:

Akkoord. DB vraagt goed betrokken en geïnformeerd te blijven in het proces.

De opdracht wordt zoveel mogelijk in eigen beheer uitgevoerd waarbij alleen op hoofdlijnen een externe adviseur wordt ingeschakeld. De opdrachtverlening moet voldoen aan de inkoop- en aanbestedingsrichtlijnen.

 

 4. Evaluatie werkplaatsen

VOORSTEL:

De voorgestelde aanpak tot een eenduidige evaluatie van de werkplaatsen ter bespreking en advisering voorleggen aan de werkplaatstrekkers.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 5. Vacature bestuurlijke trekker Werkplaats Strategie Ruimte

VOORSTEL:

Instemmen met de procedure en concept-brief aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

BESLUIT:

Akkoord, aangestuurd wordt op voordracht in het Dagelijks Bestuur van 10 oktober en benoeming in het Regionaal Platform van 19 oktober.

 

 6. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 19 oktober 2016

VOORSTEL:

Instemmen met de bijgevoegde opzet voor het programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 19 oktober en Anton van Aert de opdracht geven dit samen met de betrokken partijen verder uit te werken.

BESLUIT:

Akkoord met de opzet. Gedacht wordt aan een spreker vanuit de Raad voor de Leefomgeving.

 

7. Annuleren vergadering Algemeen Bestuur d.d. 19 oktober 2016

VOORSTEL:

De vergadering van het Algemeen Bestuur van woensdag 19 oktober 2016 laten vervallen.

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op woensdag 14 december 2016. Voor deze vergadering zijn voldoende gespreksonderwerpen. Geagendeerd zal o.a. worden: onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking, financiële bestuursrapportage (peildatum 1 september 2016), uitgangspunten begroting 2018.

BESLUIT:

Akkoord, waarbij geconstateerd wordt dat dit het gevolg is van de nieuwe rol van het Algemeen Bestuur, maar dat we alert moeten blijven op een goede agenda voor het Algemeen Bestuur.

  

8. Financiële steun aan realisatie monument c.q. gedenkplaats ter nagedachtenis van de vliegrampen MH17 en Tripoli

VOORSTEL:

1.     Besluitvorming over de tegemoetkoming aan de verzoeken van Stichting Nationaal Monument MH17 en Stichting Vliegramp Tripoli en soortgelijke verzoeken over te laten aan de deelnemende gemeenten zelf.

2.     De door de Metropoolregio Eindhoven te hanteren criteria bij dergelijk verzoeken vast te leggen.

BESLUIT:

Het Dagelijks Bestuur beslist dat de gemeenten al zelfstandige besturen hiervoor in hebben en niet de Metropoolregio Eindhoven.

  

10. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie afzonderlijk vermelde ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

12 september 2016 | 10:00 - 12:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn