Regionaal Platform 21 juni 2017

Verslag

Op 21 juni vond het Regionaal Platform plaats. Op de agenda stonden de volgende onderwerpen:

- Bedrijventerreinen van de toekomst
- Klimaatadaptatie

- Energietransitie

 

Hieronder vindt u het verslag van de middag. Download hier de powerpointpresentatie.

 

Thema Bedrijventerreinen van de toekomst

Bestuurlijk trekker Robert Visser van de werkplaats bedrijventerreinen gaf tijdens het Regionaal Platform een presentatie over bedrijventerrein Ekkersrijt. Aan de hand van dit bedrijventerrein nam Robert ons mee in de nieuwe ontwikkelingen die zich nu al maar ook in de nabije toekomst aandienen voor bedrijventerreinen.


Er worden veel meer eisen gesteld door bedrijven aan het bedrijventerrein waar men zich in de toekomst wil gaan vestigen. Ekkersrijt is zich hier erg van bewust en dat heeft erin geresulteerd dat dit bedrijventerrein schoon, heel, veilig en snel is maar daarnaast ook voorop loopt in de extra’s die bedrijventerreinen van de toekomst vragen. Zoals Integraal gebiedsmanagement, goede beveiliging, bereikbaarheid en ontsluiting, werkklimaat, duurzaam, energietransitie en gebiedsgerichte aanpak.   De diversiteit en de segmentering zijn een kracht en worden gebruikt om in te spelen op de behoefte van de markt. Het bedrijvenpark is duurzaam en toekomstbestendig.

Als overheid is het mogelijk om hierin een rol te pakken en dat heeft de gemeente Son en Breugel gedaan door te participeren in de Stichting beveiliging Ekkersrijt, waardoor zij betrokken zijn en blijven bij het bedrijventerrein. 

 

Thema Klimaatadaptie

 

Klimaatverandering komt op onze regio af. Léon Rademakers, van beroep weerman, volgt de veranderingen en de gevolgen daarvan op de voet. Hij neemt de deelnemers aan het regionaal platform mee in de veranderingen die we op dit moment meemaken en de gevolgen voor onze regio. Hij laat zien dat we in de toekomst met meer extreem weer te maken krijgen. Dit betekent dat we voorbereid moet zijn op zowel perioden met meer regen en perioden met droogte en warmte. Dit vraagt om ruimtelijke maatregelen. Het is belangrijk dat we bewust zijn van wat er op ons afkomt. Onderwijsprogramma’s zijn hiervoor belangrijk.

 

In de workshops gaan Peter Glas (watergraaf van het waterschap De Dommel), Lambert Verheyen (dijkgraaf van waterschap Aa en Maas) en Leon van de Moosdijk (wethouder Someren) in op de vraag hoe we hier in de regio op (moeten) reageren. Samen met partijen, zoals waterschappen, is in beeld gebracht wat klimaatbestendigheid vraagt en welke maatregelen verricht kunnen / moeten worden. In het kader van de Integrale Strategie Ruimte is een klimaatstresstest uitgevoerd. Kwetsbaarheden, en de foto artikel klimaatstresstestkansen om deze aan te pakken zijn in beeld gebracht. De aanwezigen benadrukken dat een integrale aanpak nodig is.

 

Via deze link gaat u naar de Integrale Strategie Ruimte daar kunt u de kwetsbaarhedenkaart inzien. In het gesprek in de workshop komt aan de orde dat het inzicht dat nu verkregen is in adaptatiestrategieën omgezet moet worden.

 

Het is goed dat in een korte tijd met de partners de problematiek in beeld is gebracht, dat besproken is welke rollen er voor de partners zijn. Bij deze opgave trekken gemeenten op met het Rijk, de Provincie en omliggende regio’s. De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben samen met de betrokken waterschappen aangegeven actief mee te werken aan de proeftuinen in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De regio pakt deze uitdaging graag op! De Omgevingswet biedt kansen voor meer maatwerk, flexibiliteit en lokale afwegingen.

 

Deelsessie Energietransitie

 

In de deelsessies over energietransitie blijkt dat de gemeenten in de regio verschillende en ook zeer ambitieuze doelstellingen hebben. Eén van de gemeenten wil al in 2025 energieneutraal zijn, de meeste gemeenten hebben 2035 en 2040 in de plannen staan. Sandra Borremans (Onsburo) vraagt naar inspirerende initiatieven in de gemeentes.

Zij plaatst ze onder één van de categorieën:

 

 •   ‘draagvlak’, het stimuleren van initiatief door de gemeente, zowel intern als extern;
 • ‘goed voorbeeld doet volgen’, het laten zien hoe het kan door de gemeenten zelf, bij alle uitgaven kijken naar de mogelijkheden voor energietransitie;
 • ‘beleid’, opleggen of beleid met beleid maken),en;
 • ‘lef’, grootschalige initiatieven die een groot beroep doen op het doorzettingsvermogen.

 

foto deelsessie energietransitie kleinEr passeert een scala aan initiatieven, waaruit wel blijkt dat de gemeenten al zeer actief zijn op het gebied van energietransitie. Met initiatieven die in meerdere gemeenten spelen, zoals het op alle fronten ontzorgen van bewoners met de levering van zonnepanelen via het ‘Landgraafmodel’ of varianten daarop. Of het verduurzamen van het eigen vastgoed van de gemeente, het vervangen van alle openbare verlichting door LED, het stimuleren van de woningbouwcoöperaties en het ondersteunen van energiecoöperaties waarin enthousiaste particulieren zijn verenigd.

 

Maar ook verschillende, voor velen, nieuwe ideeën komen in het gesprek naar voren:

 

 • De gemeente Laarbeek ondersteunt op een bijzondere manier burgerinitiatief. Er is € 150.000 beschikbaar voor de uitvoering van de beste ideeën, die via de Dragons’ Den methode worden geselecteerd; Lees hier een interview met Joan Briels op vng.nl
 • Het draagvlak voor de uitvoering van maatregelen groeit zienderogen als bewoners profijt hebben van een maatregel. In een van de gemeenten gebeurt dat door het halveren van de OZB;
 • Zonneweiden realiseren met betrokkenheid van de inwoners via de postcoderoos;
 • Winst van windprojecten inzetten voor maatschappelijke projecten. Het effect kan verdubbelen door dat te doen in duurzame projecten, zoals een elektrische deelauto voor kleine kernen;
 • Bij nieuwbouw eisen stellen die verder gaan dan wat in het Bouwbesluit staat;
 • Verpachten van voor plannen gereserveerde gronden voor zonneweiden, met daarbij de verplichting een deel van de grond te bestemmen voor algemeen gebruik (schaatsbaan, park, volkstuin, etc.) en aanwonenden laten participeren via de postcoderoos;
 • Bij vergunningverlening voor bouwen vergaand nul-op-de-meter als voorwaarde stellen.

 

De noodzaak van regionale samenwerking wordt ook besproken. Zo is regelgeving vaak een lastige horde, die het best in samenwerking kan worden genomen. Soms zijn daarvoor olifantenpaadjes nodig. De crisis- en herstelwet is voor dit soort zaken bedacht. Overigens werkt de provincie aan verruiming van regelgeving, opdat het plaatsen van windturbines en de realisatie van zonneweiden makkelijker wordt. Maar ook het uitwisselen van ideeën bij inkoop en aanbesteding wordt voorgesteld. Een mooie afsluiter is de oproep om samen massa te maken voor een voorstel richting de Bank Nederlandse Gemeenten om te investeren in regionale uitvoeringsprojecten.

Data informatie:

21 juni 2017 | 14:00 - 17:00
 • 14:00 - 14:30
  Inloop
 • 14:30 - 14:45
  Opening, welkom en mededelingen
 • 14:45 - 15:30
  Presentaties actuele ontwikkelingen op de ruimtelijke thema's
 • 15:30 - 16:05
  Deelsessie A: Bedrijventerreinen van de toekomst
 • Deelsessie B: Klimaatverandering: problemen oplossen en kansen grijpen
 • Deelsessie C: Energietransitie: naar opschaling en versnelling
 • 16:10 - 16:45
  Deelsessie A: Bedrijventerreinen van de toekomst
 • Deelsessie B: Klimaatverandering: problemen oplossen en kansen grijpen
 • Deelsessie C: Energietransitie: naar opschaling en versnelling
 • 16:45 - 17:00
  Afronding / borrel
Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn