Commissie van advies Financiën 11 oktober 2017

AGENDA

Vergadering:

Commissie van Advies voor Financiën

Datum:

Woensdag 11 oktober 2017

Tijd:

van 9.00 tot 10.00 uur

Locatie:

Kantoor Metropoolregio Eindhoven (1e verdieping, projectgroepruimte)

 

1. Opening en mededelingen
 

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering
 

3. Verslag vergadering d.d. 7 juni 2017 (bijgevoegd)
Voorstel: verslag vaststellen.
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen (mondeling)
 

ADVISEREN
 

5. Voorstel Algemeen Bestuur inzake instemmen met Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 2 van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen en de daaruit volgende actualisatie van beleidsnota's en verordeningen Metropoolregio Eindhoven

Probleemstelling: De Kring van Gemeentesecretarissen heeft het initiatief genomen te bezien of tot harmonisatie op de financiële thema's kan worden gekomen bij de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio. Eind 2016 heeft het Algemeen Bestuur het eerste deel van de uitwerking vastgesteld (P&C-cyclus en indexering). Op 1 november a.s. wordt het tweede deel ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (beleidsnota's en verordeningen).
Toelichting: Concerncontroller
Voorstel: Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. Algemeen Bestuur van 1 november 2017.
Bijlage: Concept-voorstel Algemeen Bestuur en Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten.


6. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2018-2021 Metropoolregio Eindhoven

Probleemstelling: Op basis van de Controleverordening dient de accountantsdienstverlening één maal per 4 jaar te worden aanbesteed.
Toelichting: Concerncontroller.
Voorstel: Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. Algemeen Bestuur van 1 november 2017.
Bijlage: Concept-voorstel Algemeen Bestuur en Aanbestedingsdocument Accountantsdienstverlening 2018-2021.


7. Voorstel Algemeen Bestuur inzake instemmen met winstbestemming Jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

Probleemstelling: Het Algemeen Bestuur heeft het voorstel over de winstbestemming 2016 in de vergadering van 28 juni jl. aangehouden. Besloten is dit voorstel voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden en op 1 november a.s. op basis hiervan een besluit te nemen.
Toelichting: Voorzitter / concerncontroller.
Voorstel: Positief adviseren aan het Dagelijks Bestuur t.b.v. Algemeen Bestuur van 1 november 2017.
Bijlage: In afwachting van de zienswijzen van de gemeenteraden worden voorstel en zienswijzen uiterlijk 6 oktober a.s. aan u nagezonden.


8. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van de Commissie van Advies voor Financiën is gepland op woensdag 29 november 2017 van 09.00 tot 10.00 uur in het kantoor van de Metropoolregio Eindhoven.

 

Data informatie:

11 oktober 2017 | 09:00 - 10:00
    Naar overzicht

    Delen

    FacebookTwitterLinkedIn