Dagelijks Bestuur 4 december 2017

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 4 december 2017

 

 

1. Besluitenlijst 13 november 2017

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 13 november 2017.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. Verslaglegging vergaderingen Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

De in deze adviesnota voorgestelde aanpassing van de verslaglegging op 13 december a.s. voor te leggen aan het Algemeen Bestuur en hierop het Reglement van Orde aan te passen.

BESLUIT:
Akkoord.

 

4. Commissie-adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 13 december 2017

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering 13 december 2017.

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Advies eindafrekeningen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

 • Aan de Slag
 • Haalbaarheid en pilot Intelligente Zorgstoel
 • Ontwikkeling pilot “The VEC”
 • MicroFluidiCoadPreceyes, smart instrumentation for robot-assisted eye surgery
 • Disruptie in automotive en mobiliteit: businesskansen voor smart region
 • ZorgChannel: Het digitale zorgpad
 • Soil Optimizer
 • Temmende Terrassen
 • Haalbaarheidsstudie nauwkeurige positionering bus onder elektrische laadinstallatie
 • Closing the loops with Vanderlande baggage handling system

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst GebiedsGerichte Aanpak Verkeer en Vervoer regio Zuidoost-Brabant op 4 december 2017

VOORSTEL:

 1. Het opnieuw aangaan van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst GebiedsGerichte Aanpak verkeer en Vervoer regio Zuidoost-Brabant.
 2. Portefeuillehouder en voorzitter van het poho Mobiliteit en Innovatie, mevrouw J.A. Visscher, mandaat te verlenen deze samenwerkingsovereenkomst namens het DB te tekenen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

7. Energietop Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Het voorstel is dat (minimaal) één van de DB-leden aan het begin van het programma enthousiasmerend kort het woord richt tot de aanwezigen.

BESLUIT:

Akkoord. Besloten wordt om een videoboodschap te maken door de heer Jorritsma.

 

8. Concept Werkprogramma 2018

VOORSTEL:

 • Bespreken van het concept Werkprogramma 2018.
 • Het concept Werkprogramma 2018 (eventueel met aanpassingen) ter (schriftelijke) consultatie toesturen aan het Algemeen Bestuur en beschikbaar stellen aan de leden van de Raadstafel21.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

Data informatie:

4 december 2017 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn