Dagelijks Bestuur 13 november 2017

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 13 november 2018

 

1. Besluitenlijst 23 oktober 2017

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 oktober 2017.

BESLUIT:

Besluitenlijst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 

2. Toewijzen taken organisatieontwikkeling en bijbehorende bevoegdheden aan de organisatie coach RHCe

VOORSTEL:

 1. Mevrouw N. Mol te belasten met de werkzaamheden rondom de ontwikkeling en implementatie van het klantdienstverleningsconcept.
 2. Mevrouw N. Mol te mandateren om alle personele aangelegenheden te kunnen verrichten conform de delegatie- en mandaatregeling van de Metropoolregio Eindhoven.
 3. Mevrouw N. Mol te benoemen tot WOR-bestuurder van het RHCe gedurende de duur van het contract.

BESLUIT:

Besluitenlijst wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 

3. Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven voor Centrale Leerlingenregistratie

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van het doorlopen traject en wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.
 2. Gemeente Eindhoven verzoeken de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling bekend te maken door middel van plaatsing in de Staatscourant.

BESLUIT:

Akkoord.

 

4. Vacature bestuurlijk trekker werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel

VOORSTEL:

Instemmen met het benoemen van twee bestuurlijke vervangers vanuit de werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel.

BESLUIT:

Akkoord.

 

5. Agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 13 december 2017

VOORSTEL:

Voorgesteld wordt de agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 13 december 2017 vast te stellen. De agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 13 december 2017 is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda van de vergadering
 3. Vaststellen notulen d.d. 1 november 2017
 4. Vaststellen financiële Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2017 en instemmen met begrotingswijziging (incl. stand van zaken reorganisatie SRE, peildatum 1 oktober 2017)
 5. Vaststellen Kadernota Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven
 6. Herijking bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven: 
  - vaststellen bestuurlijke opdracht van de stuurgroep
  - vaststellen plan van aanpak herijkingsproces

 

Concept-Werkprogramma 2018 Metropoolregio Eindhoven
De leden van het Algemeen Bestuur bespreken samen met de bestuurlijk trekkers het concept-Werkprogramma voor 2018. Het Werkprogramma 2018 wordt op woensdag 21 februari 2018 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

N.a.v. de Stuurgroepvergadering Herijking samenwerking is besloten om aansluitend aan het Algemeen Bestuur een startbijeenkomst te houden voor de colleges en raden. Gezien de agenda van die dag wordt geopteerd om het Regionaal Platform in te korten en het Algemeen Bestuur te vervroegen. De agenda van het Algemeen Bestuur moet hierop worden aangepast.

 

6. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 13 december 2017

VOORSTEL:

Kennisnemen van de voorgestelde invulling van het Regionaal Platform van 13 december, met als thema ‘Ontwikkeldag Zuidoost-Brabant.

BESLUIT:

Akkoord.

 

7. Dekking € 25.000 bijdrage publiekscampagne We are Food Brabant 2018

VOORSTEL:

-       De bijdrage We are Food 2018 van
€ 25.000 te onttrekken aan de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven.

-       Hiervan melding te maken in de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2017 en te verwerken in bijbehorende begrotingswijziging.

BESLUIT:

Akkoord. In de toelichting op de begrotingswijziging nadrukkelijk de overwegingen meegegeven. Voorts is richting de provincie de voorwaarde eraan gekoppeld dat zij met een concreet programma komt.

 

8. Herzien AB-voorstel Kadernota Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Akkoord gaan met de aanvullende toelichting in het AB-voorstel op de indexering van de inwonerbijdrage 2019.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven (peildatum 1 oktober 2017), inclusief begrotingswijziging

VOORSTEL:

 • Vaststellen Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2017.
 • Instemmen met het bijgaand concept voorstel Algemeen Bestuur en agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2017.

BESLUIT:

Akkoord.

 

11. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

Data informatie:

13 november 2017 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn