Dagelijks Bestuur 23 oktober 2017

Besluitenlijst schriftelijke ronde Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 23 oktober 2017

 

1. Besluitenlijst 11 september 2017

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 11 september 2017.

BESLUIT:

Besluitenlijst wordt vastgesteld.

 

2. Commissie-adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 1 november 2017

VOORSTEL:

Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering 1 november 2017.

BESLUIT:

Akkoord.

 

3. We Are Food Brabant 2018 bijdrage publiekscampagne

VOORSTEL:

 1. De gekozen lijn voor de regionale bijdrage / inspanningsverplichting ad € 175.000 in het inhoudelijke innovatieprogramma We Are Food te handhaven.
 2. Concluderende dat er inhoudelijk geen wijziging in zienswijze is ontstaan is het advies om geen regionale bijdrage van € 25.000 te leveren in het publieksprogramma We Are Food.

BESLUIT:

Met het aangaan van de inspanningsverplichting ad € 175.000,- aan de provincie hebben we toegezegd dat onze regio deelneemt aan ‘We Are Food’. Vanuit de Peel is bekend dat Laarbeek, Asten en Deurne nieuwe middelen ad € 50.000,- beschikbaar hebben gesteld voor ‘We Are Food’. Het gaat hier met name om publieksactiviteiten. De Peelgemeenten vragen tevens om een coördinator op het niveau van de Metropoolregio om te komen tot een gerichte en afgestemde inspanning namens de Metropoolregio Eindhoven. De Kempen verkennen nog of, en zo ja, welke inzet zij willen gaan plegen in ‘We Are Food’. Vanuit de provincie wordt – over de band van Helmond – de druk opgevoerd om ook nog de resterende € 25.000,- beschikbaar te stellen. Voorstel is om alsnog € 25.000,- bij te dragen aan de publieksprogramma ‘We Are Food’ onder de strikte voorwaarde dat het in de publiekscampagne ‘foodtech’ en herkenbare plaats krijgt en dat daarmee elke discussie over de bijdrage van de Metropoolregio Eindhoven aan ‘We Are Food' afgesloten wordt door de provincie en de overige regio’s.

 

4. Advies looptijdverlengingen en eindafrekeningen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

In te stemmen met de looptijdverlengingen buiten de reguliere termijnen voor de projecten:

 • Vestiging FOM instituut Rijnhuizen in Eindhoven
 • STRACE

Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

 • International Community Programma
 • Opstart fieldlab FLEXIBLE MANUFACTURING
 • Kinegrity
 • E-learning voor Sport
 • Eyes + Ears
 • Innovatieve versnellingsbak STORM Eindhoven
 • Autoaligning concept voor fiber arry alignment
 • Ontwikkeling van compacte DLM ECU voor LPG-DI technologie

BESLUIT:

Akkoord.

 

6. Vaststellen Kadernota Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Vaststellen van de kadernota Begroting 2019 Metropoolregio Eindhoven conform bijgaand concept voorstel voor het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord, met de kanttekening dat in het begin van het voorstel aan het Algemeen Bestuur expliciet staat aangegeven, waarom voor de “regionale opgave” en RHCe indexering noodzakelijk is.

 

7. Vervolg resultaatbestemming 2016, reacties gemeenten en Adviescommissie voor Financiën

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van de individuele reacties van de gemeenten en Adviescommissie voor Financiën inzake het voorstel resultaatbestemming 2016.
 2. Het Algemeen Bestuur conform bijgevoegd voorstel in de vergadering van 1 november voor te stellen:
  - Vorming bestemmingsreserves binnen de Metropoolregio Eindhoven voor de Nationale Actieagenda Brainport en Energietransitie van respectievelijk € 150.000 en € 200.000.
  - Als dekking hiervoor de middelen in te zetten zoals deze vanuit de resultaatbestemming 2016 staan gereserveerd binnen de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven.
  - Bovenstaande middels begrotingswijziging te verwerken in het Werkprogramma 2018 wat in februari 2018 aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming wordt aangeboden.
BESLUIT:
Akkoord.

 

8. Evaluatie en aanpassing Besluit inkoop en aanbesteding 2015

VOORSTEL:

 1. Vaststellen Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2018 conform bijgevoegd concept.
 2. Intrekken Besluit inkoop en aanbesteding Metropoolregio Eindhoven 2015.

BESLUIT:

Akkoord.

 

9. Financiën op agenda Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017

VOORSTEL:

De algemene bestuurlijke toelichting tijdens deze vergadering wordt gedaan door de voorzitter, dhr. Jorritsma. Voor beantwoording van inhoudelijke vragen is de concerncontroller, dhr. Rozema tijdens de vergadering aanwezig.

BESLUIT:

Akkoord.

 

10. Zienswijze van Raadstafel21 op het evaluatierapport Metropoolregio Eindhoven door bureau Berenschot, juni 2017

VOORSTEL:

De zienswijze van de Raadstafel21 op het evaluatierapport voor kennisgeving aannemen en deze meenemen tijdens de werksessie van het Algemeen Bestuur op 1 november 2017.

BESLUIT:

Akkoord.

 

11. Congres Samenwerken en de omgevingswet. Waterschappen, gemeenten en de regio

VOORSTEL:

Kennisnemen van de informatie.

BESLUIT:

Akkoord.

 

Data informatie:

23 oktober 2017 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn