Dagelijks Bestuur 8 mei 2017 (schriftelijk)

2. Regionale ontwikkeldagen (Mobiliteit en Ruimte) en de versnellingsafspraken

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van de stand van zaken.
 • De gesprekken / voorbereiding verder afwachten, maar vooruitlopend daarop de bestuurlijke trekkers, aangevuld met W. Seuren en E. de Vries, in positie brengen om namens de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten) de ontwikkeldagen voor te bereiden. Uitvoering te geven via onder andere de werkplaatsen en andere verbanden.

BESLUIT:

Akkoord. Suggestie wordt gedaan om de provincie in de toekomst uit te nodigen om in onze regio aan te haken bij de bijeenkomsten van het Regionaal Platform. Op deze manier verbindt de provincie zich aan onze dynamiek.

 

 

3. Advies over bijdragen uit het Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van cofinancieringsbijdragen voor de projecten:

- Preventicons, voorkomen werkt beter! € 45.000

- Sensoren, data en videograbber € 50.000

2. In te stemmen met looptijdwijzigingen in afwijking van de verordening en beleidsregel voor de projecten 'Creative Suites', 'Keurmerk Duurzaam Ketelvervanging' en 'High Tech Incubator'

3. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:

- BAB Innovatieve pijnbestrijding / Gelatine coatings

- Eindeloos

- Toegankelijk maken Centrum voor Milde Conserveringstechnologieën

- PlaStoma

- Overbruggingsfinanciering Holst Centre

- STENTiT

- Haalbaarheidsonderzoek Logistieke Campus Eindhoven

- Food2Market Extensie (oude REAP-programma)

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

4. Vaststellen concept jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de concept jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven.
 2. Instemmen met de interne managementletter 2016.
 3. Instemmen met bijgevoegd voorstel Algemeen Bestuur.

BESLUIT:

Akkoord met inachtneming van de volgende opmerkingen:

 • De afbouw van personeel verloopt naar tevredenheid, maar het is wel belangrijk om hierbij wel de vinger aan de polst te blijven houden.
 • Bij de zienswijze begroting 2017 Metropoolregio Eindhoven is door de gemeente Helmond aandacht gevraagd voor de governance (inzake goed bestuur). Verzocht  is inzicht te geven van het instrumentarium dat daarvoor wordt ingezet. Deze als bijlage toevoegen bij de jaarrekening 2016. In het DB van 12 juni zal het overzicht 2016 worden geagendeerd.
 • In de paragraaf weerstandsvermogen is bij het risico afvalverwerking aangegeven dat het risico ligt bij de individuele gemeenten. Het is aan te bevelen toe te voegen, dat dit risico niet behoort tot het weerstandsvermogen van de Metropoolregio Eindhoven. Dit wordt opgenomen in het voorstel.
 • Er ontbreekt een cijfermatig totaaloverzicht bij de paragraaf m.b.t. het weerstandsvermogen, waardoor deze paragraaf lastig leesbaar is. Voor de jaarrekening 2017 zal dit worden opgepakt.

 

 

5. Intern controleplan Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Kennis nemen van het controleplan op basis waarvan de interne controle in 2016 is uitgevoerd.

Vaststellen interne controleplan voor de jaren 2017 en verder.

BESLUIT:

Akkoord.

Data informatie:

8 mei 2017 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn