Dagelijks Bestuur 10 juli 2017

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 10 juli 2017

 

1. Besluitenlijsten d.d. 9 juni en 12 juni 2017

VOORSTEL:
Vaststellen besluitenlijsten d.d. 9 juni en
12 juni 2017.
BESLUIT:
Akkoord.

 

2. Plan van aanpak vervolg evaluatie

VOORSTEL:
Bespreken van het projectplan

BESLUIT:

Gezien de discussie in het AB van 28 juni jl. neemt het DB het plan van aanpak voor kennisgeving aan. Het DB bespreekt een plan van aanpak na 1 oktober, wanneer de reacties van de gemeenteraden zijn ontvangen.

 

3. Versnellingsafspraken Provincie - Regio

VOORSTEL:

 1. Kennis nemen van de voortgang stand van zaken Versnellingsafspraken Provincie – Regio.
 2. Met notie dat deze versnellingsafspraken geïntegreerd worden met de afspraken van de Regionale Ontwikkeldag (zie DB Nota Terugkoppeling Regionale Ontwikkeldag).
 3. Het moment gebruiken in het Regionaal Platform van december om integraal af te stemmen met de provincie over de Versnellingsafspraken / Ontwikkeldagen.
BESLUIT:
Akkoord. Het DB heeft kennis genomen van de voortgang.

 

4. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 20 september 2017

VOORSTEL:
Instemmen met de genoemde onderwerpen voor het programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 20 september en Anton van Aert de opdracht te geven dit samen met de betrokken partijen verder uit te werken.
BESLUIT:
Het DB wil een inleiding op thema van ‘veranderende samenleving en de noodzaak tot verbinden’. Op basis daarvan zal een gesprek op het Regionaal Platform gevoerd worden over de betekenis hiervan voor de thema’s economie, ruimte en mobiliteit.

 

5. We Are Food 2018 en bijdrage Zuidoost-Brabant

VOORSTEL:

 1. Instemmen met het leveren van een inspanningsverplichting in het programma We Are Food om voor ca € 175.000,- foodtech initiatieven uit het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven te financieren. Gezien de adviescommissie Stimuleringsfonds een wegend advies aan het DB geeft, worden geen garanties afgegeven.
 2. Elly Blanksma de Metropoolregio Eindhoven laten vertegenwoordigen in de stuurgroep We Are Food.
 3. De provincie vraagt een bijdrage in de publiekscampagne van € 25.000,-. Dit vooralsnog voor kennisgeving aannemen.
BESLUIT:
Akkoord.

 

7. Advies aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportages voor de projecten:
  - Smart Mattress: Decubitus de wereld uit
  - TCI Conferentie 2016
  - Megadisc: Opschalen van microfluïdische systemen
  - STORM Eindhoven

 2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:
  - Energie-management Ecosysteem STE
  € 50.000
  - SMART DFB Laser € 50.000
  - Smart Floor € 50.000
  - Turning realitity into business € 48.125
  - Solarix - Aesthetic solar facades
  € 50.000

  - 3D Mouthguard: Fit to Score € 50.000
  - Smart Society Innovation in Small Steps € 41.545
  - HumiTemp - Industrieel € 49.900
  - Zelfmanagement tool voor ambulante en klinische geestelijke gezondheidszorg
  € 50.000
  - Consortium Industriële vezelhennep
  € 43.500
  - MIIN (Micro:bit Introductie In Nederland) € 50.000
  - Printable Electrodes Project € 50.000
  - DW - Lab consolidation € 48.520
  - Automated Cell Mapping € 50.000
  - Doorontwikkeling van The Hub Eindhoven € 25.000
  - Onderzoek Kempische Maakindustrie
  € 23.210
  - Integrated Electronics for Photovoltaics € 50.000
  - High-tech werken aan slimme gezondheid € 50.000
  - The Mothership: digitale muziekcreatie voor een breed publiek € 49.000
  - Innovatieve elektrische aandrijving Tuk Tuk € 9.000
  - Ontwikkeling productietechnologie van sealant glaspoeder voor toepassing in o.a. brandstofcellen € 48.210
  - BCTL Awareness, meetingpoint and navigator IP € 50.000
  - Carin 2.0 € 50.000
  - ZigZagSolar Industrieel Flexibel
  € 24.000

  - Hardware Implementatie Bitsensor Internet of Things Security € 25.000
  - Smart Video I/O € 50.000
  - Verpakkingsmachine € 50.000
  - Metalot Circularity Center Cranendonck € 50.000
  - 3D Printen van Steunzolen € 34.750
  - Pilot Kip Caravans groene corridor Eindhoven € 50.000
  - NextROSA € 50.000
  - Haalbaarheidsstudie Internationaal Convention Center Eindhoven € 23.400

 3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor het eerder aangehouden project:
  - Professionalisering FabLab Brainport: FabLab 2.0 € 85.500

 4. Aan te houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
  - Lerend Leven in Brainport
  - Plasma on Print
  - Demonstrator Printed Microsensor
  - Swimgames

 5. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
  - KempenTech 2017
  - Plasmawater behandeling van blaasinfecties
  - Start your Grow Engines
  - PLYGRND.city
  - TX Eindhoven
  - Aanjaagproject Economie, Innovatie en Duurzaamheid
  - Kempische Kennisacademie
  - City Lab Eindhoven Warsaw
  - The Rail-Free Airport Train
  - VAB-loket De Kempen Vitaliteitskennis naar bedrijfsleven
  - Eersel Slim Verbonden - Samen Alert
  - De Ontdekfabriek: The story of how it's made
  - INFINITY Mindroom
  - SPAT - Sporters Analyse Tool
  - Aanpak Vrijkomende Agrarische Bebouwing in De Kempen

 6. In te stemmen met looptijdwijzigingen in afwijking van de verordening en beleidsregel voor de projecten:
  - BAB formulering voor Pijnkliniek Eindhoven
  - Kempische Kansen
  - Brainportschool

  Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 oktober 2017.

BESLUIT:
Akkoord. Het DB merkt op dat zij er aan hecht dat wordt vastgehouden aan de strategische agenda van de regio en dat resultaten in en / of voor de regio zichtbaar zijn.

 

8. Terugkoppeling Regionale Ontwikkeldag Zuidoost-Brabant op 12 juni 2017

VOORSTEL:
Deze terugkoppeling ter kennisgeving aannemen.
BESLUIT:
Akkoord. Het DB vindt dat resultaten van ontwikkeldagen concreet moeten zijn en dat er aan de gesprekken conclusies verbonden moeten worden.

 

9. Proces winstbestemming 2016

VOORSTEL:

 • Kennisnemen van de procesgang rondom de winstbestemming 2016.
 • Middels bijgevoegde brief gemeenteraden te consulteren omtrent het herziene voorstel tot winstbestemming.
 • Kennisnemen dat er geen alternatieve financieringsmogelijkheden zijn vooruitlopend op de besluitvorming van de gemeenteraden.

BESLUIT:
Akkoord met het kennisnemen van de procesgang rondom de winstbestemming 2016 (eerste gedachtestreepje in het voorstel).

Akkoord met een brief richting de gemeenteraden. Het DB vraagt om een aanpassing die de mogelijkheid tot voorfinanciering biedt uit overschotten op budgetten van de werkplaatsen. Dit onder de voorwaarde dat er overschotten zijn. Het DB ervaart in het AB van 28 juni voldoende steun voor de bestedingsdoelen Nationale Actieagenda Brainport en energietransitie.

 

10. Ingekomen stukken

VOORSTEL:
Zie afzonderlijk ingekomen stukken.

BESLUIT:
Het DB neemt kennis van de ingekomen stukken

Data informatie:

10 juli 2017 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn