Dagelijks Bestuur 12 juni 2017

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 12 juni 2017

 

1. Besluitenlijst d.d. 3 april 2017 en schriftelijke ronde mei 2017

VOORSTEL:
Vaststellen besluitenlijsten d.d. 3 april 2017 en schriftelijke ronde mei 2017

BESLUIT:
Akkoord.

 

2. Vaststelling benoeming bestuurlijk trekker Werkplaats Mobiliteit en Innovatie

VOORSTEL:
Vaststellen van de benoeming van Jannie Visscher tot bestuurlijk trekker van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie. Deze benoeming is voor een periode van 1 jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

BESLUIT:
Akkoord.

 

3. Energietransitie: nieuwe werkplaats

VOORSTEL:
Doorgeleiden van het voorstel tot het vormen van een nieuwe werkplaats energietransitie naar het Regionaal Platform van 21 juni (verkenning) en
20 september (vaststelling). Doel van deze werkplaats wordt het initiëren en ondersteunen van de regionale samenwerking op het gebied van energietransitie.

BESLUIT:
Het Dagelijks Bestuur kan zich vinden in de inhoud van het advies, maar vindt het gezien de evaluatie te prematuur om nu een werkplaats in te stellen. De discussie over het instellen van een nieuwe werkplaats zou juist belemmerend kunnen werken in de voortgang van deze agenda. Dit betekent dat het DB wel akkoord gaat met de inhoudelijke koers en de ondersteuning (0,5 fte) vanuit de Metropoolregio maar op dit moment niet met het instellen van een werkplaats.

 

4. Instrumenten governance Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:
Voorgesteld wordt:

 1. De invulling van de Code Goed Openbaar Bestuur voor de Metropoolregio Eindhoven en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven vast te stellen.
 2. Met het oog op openheid en transparantie het overzicht, waarin is aangegeven op welke manier invulling is gegeven aan de Code Goed Openbaar Bestuur, te plaatsen op de website van de Metropoolregio en hiernaar met ingang van het Jaarverslag 2017 te verwijzen. Het Jaarverslag 2016 is inmiddels gewaarmerkt door de Accountant en kan in deze zin niet meer worden aangepast.

BESLUIT:
Akkoord.

 

5. Commissie-adviezen portefeuillehouders financiën t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur 21 juni 2017

VOORSTEL:
Instemmen met de concept-brief aan het Algemeen Bestuur t.b.v. vergadering 21 juni 2017.

BESLUIT:
Akkoord.

 

6. Concept-Vergaderschema 2018 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:
Vaststellen Vergaderschema 2018 Metropoolregio Eindhoven en de leden van het Algemeen Bestuur, de colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraadsleden informeren met vermelding dat de vertaling van de uitkomsten van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking mogelijk nog kan leiden tot aanpassing op een later moment.

BESLUIT:
Akkoord.

 

7. We Are Food Brabant 2018

VOORSTEL:
Geen financiële bijdrage te leveren aan het programma maar wel samen met de provincie inzet te plegen op de volgende drie punten:

 • Overleg met de projectleider We Are Food Brabant van Agro Food Capital om te inventariseren welke kansen dit programma biedt inzake nieuwe bedrijfsvoeringsconcepten, innovatieversnelling en clustervorming in relatie tot de opgave Transitie Veehouderij en Landelijk Gebied.
 • We maken ons hard om in 2018 voor een volume van € 200.000 innovatieve projecten rondom food en tech te cofinancieren vanuit regionale fondsen (Regionaal Stimuleringsfonds, SIR/SAR).
 • Inventarisatie netwerkpartners in de regio die vanuit hun eigen doelstelling inhoudelijk dan wel financieel willen participeren in dit programma. Hierbij denkend aan Streeknetwerken, Eindhoven 365 en de door de Provincie zelf in haar verzoek genoemde regionale stakeholders.

BESLUIT:
Het Dagelijks Bestuur onderschrijft de bezwaren zoals verwoord in het voorstel en kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel. Echter gezien het belang van de peelregio en Helmond in deze zal dit nog eens goed tegen het licht worden gehouden.
E. Blanskma zal namens het Dagelijks Bestuur dit dossier oppakken.

 

8. Aanpassen van de begrotingen van de Programma "Aan de Slag"

VOORSTEL:

 1. Akkoord gaan met het verzoek aan de Provincie tot verlenging van de einddatum van het Project Doorontwikkeling van de HCA logistiek tot 31-03-2017.
 2. Akkoord gaan met het verzoek aan de provincie om de einddatum voor het aanleveren van een accountantsverklaring voor het hele programma Aan de Slag tot 30-08-2017.
BESLUIT:
Akkoord.

 

9. Aanpassen van de begrotingen van het Programma "Crisismiddelen"

VOORSTEL:
Akkoord gaan met het verzoek aan de provincie tot splitsing van het Programma Crisismiddelen, door via een nieuwe beschikking de gemeente Eindhoven rechtstreeks als begunstigde aan te wijzen.

BESLUIT:
Akkoord.

 

10. Stand van zaken Reorganisatie

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van de stand van zaken.
 2. Stand van zaken agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 21 juni a.s. conform bijgevoegd voorstel.
BESLUIT:
Akkoord.

 

11. Reactienota behorend bij concept-Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL

 1. Instemmen met de reactienota bij de concept-Begroting Metropoolregio Eindhoven 2018 en deze ter kennis brengen van de leden van het Algemeen Bestuur en de gemeenten.
 2. Instemmen met voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen concept-Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven.
BESLUIT:
Akkoord.

 

12. Concept-Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 juni 2017

VOORSTEL:

Instemmen met de beleidsmatige Bestuursrapportage Metropoolregio, peildatum 1 juni 2017 en deze op 21 juni 2017 ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur.

BESLUIT:
Akkoord.

 

13. Sociaal jaarverslag diensten Metropoolregio Eindhoven & RHCe 2016

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de sociaal jaarverslagen 2016.
 2. Ter informatie verstrekken aan de leden van het Georganiseerd Overleg & plaatsen op het intranet.
BESLUIT:
Akkoord.


14. Archiefverordening Metropoolregio Eindhoven 2017

VOORSTEL:
Instemmen met archiefverordening Metropoolregio Eindhoven 2017 en instemmen met voorstel Algemeen Bestuur 21 juni 2017.

BESLUIT:
Akkoord.

 

15. Ingekomen stukken

VOORSTEL:
Zie vermelding afzonderlijk ingekomen stukken.

BESLUIT:
Akkoord

Data informatie:

12 juni 2017 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn