Dagelijks Bestuur 13 maart 2017

Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven d.d. 13 maart 2017.

 

 

0. Gesprek Dagelijks Bestuur en trekker Gesprekstafel Duurzaamheid Paul van Liempd

VOORSTEL:

Gesprek met trekker Gesprekstafel Duurzaamheid Paul van Liempd.

BESLUIT:

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de ontwikkelingen m.b.t. dossier energietransitie en onderschrijft urgentie. Paul wordt verzocht om met een nadere uitwerking te komen waarbij ingegaan wordt op de passende schaal en aanpak voor dit complexe dossier.

 

 

1. Besluitenlijst d.d. 6 februari 2017

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 6 februari 2017.

BESLUIT:

Akkoord. Naar aanleiding van het agendapunt “excursie naar Metropoolregio Rotterdam – Den Haag” wordt nog bekeken hoe het één en ander passend gemaakt kan worden in de agenda van E. Blanksma.

 

 

3. Vacature bestuurlijk trekker werkplaats Mobiliteit en Innovatie

VOORSTEL:

Instemmen met de procedure en concept-brief aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

BESLUIT:

Het Dagelijks Bestuur onderstreept het grote belang van bestuurlijke continuïteit in dit dossier. Daarom gaat de voorkeur uit naar het benoemen van de vice-voorzitter tot bestuurlijk trekker van de werkplaats. Het Dagelijks Bestuur zal daartoe een voorstel doen aan de gemeenten mits dit kan rekenen op voldoende draagvlak. E. Blanksma neemt het initiatief om via de wethouder van Helmond dit te sonderen bij de werkplaats Mobiliteit en Innovatie.

 

 

3.a Stand van zaken governance bereikbaarheidsagenda

VOORSTEL:

Met instemming voor kennisgeving aannemen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

4. Stand van zaken evaluatie Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

Kennisnemen van de voortgang van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven

BESLUIT:

Akkoord. Het Dagelijks Bestuur wil als opdrachtgever, via de voorzitter, voorafgaand aan de bespreking in de bestuurlijke werkgroep, worden geïnformeerd over de conclusies en aanbevelingen. Dit in belang van de gedragenheid van het advies.

A. van Aert zal als voorzitter van de bestuurlijke werkgroep dit met Berenschot bespreken.

 

 

5. Programma bijeenkomst Regionaal Platform 12 april 2017

VOORSTEL:

Instemmen met de bijgevoegde opzet voor het programma van de bijeenkomst van het Regionaal Platform van 12 april en Anton van Aert de opdracht te geven dit samen met de betrokken partijen verder uit te werken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

6. Instandhouding beschikking Stimuleringsfonds project Sectie C

VOORSTEL:

Honoreren van het verzoek van de aanvrager tot instandhouding van de beschikking, ondanks formele aanzegging dat een voorstel tot intrekking zou worden gedaan.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

7. Managementletter 2016 Deloitte accountants n.a.v. interim controle jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Kennis nemen van de uitkomsten van de interim controle jaarrekening 2016.
 2. De Managementletter 2016 ter informatie doorsturen naar de leden van de Adviescommissie Financiën.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

8. Behandelen concept-Begroting 2018 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Instemmen met de concept-begroting 2018 van de Metropoolregio Eindhoven.
 2. De concept-begroting 2018 voor 15 maart voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek om een reactie.
 3. Instemmen met de bijbehorende aanbiedingsbrief.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

9. Ingekomen stukken en mededelingen

VOORSTEL:

Zie afzonderlijk vermelde ingekomen stukken.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

10. Regiojaarverslag leerplicht / RMC 2015-2016 Bestrijden voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim regio Zuidoost Brabant

VOORSTEL:

Vaststellen van het regionaal jaarverslag van het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim schooljaar 2015-2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

11. Uitvoering leerplichttaken door de Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van het voornemen dan de colleges om de leerplichttaken weg te halen bij de Metropoolregio en onder te brengen bij de GGD.
 2. De noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven om de leerplichttaken elders onder te brengen, vrijgeven voor gemeentelijke besluitvorming en daarover in een later stadium het Algemeen Bestuur informeren.
 3. Bewerkersovereenkomst afsluiten met de gemeente Eindhoven, conform bijgevoegd concept.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

12. Raadstafel21 op 8 maart en reactie brief notitie betrekken raadsleden

VOORSTEL:

Kennisnemen van het verloop van de Raadstafel21 bijeenkomst en de briefwisseling over de notitie ‘Tips en uitgangspunten bij het betrekken van gemeenteraadsleden’. De Raadstafel21 schriftelijk laten weten dat u zich kunt vinden in het opstellen van een startnotitie zodra een werkplaats start met een nieuw dossier.

BESLUIT:

Het Dageljks Bestuur neemt kennis van de reactie en nodigt de voorzitter en vice-voorzitter van de Raadstafel21 uit voor een gesprek met het Dagelijks Bestuur.

Data informatie:

13 maart 2017 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn