Dagelijks Bestuur 16 januari 2017

 

1. Besluitenlijst d.d. 16 december 2016

VOORSTEL:

Vaststellen besluitenlijst d.d. 16 december 2016.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

2. Versnellingsafspraken Regio - Gedeputeerde Staten

VOORSTEL:

Voorstel is hiervan kennis te nemen, te bespreken en richting mee te geven voor verdere uitwerking. Na bespreking in de andere gremia zal een definitief overzicht van de afspraken en coördinatie aan u worden voorgelegd.

BESLUIT:

Het DB neemt kennis van de afspraken en geeft de opdracht mee om gezamenlijk met Brainport spoedig te komen tot concrete organisatie van de afspraken. Waar wordt welke opgave belegd, wie is er van en wanneer worden resultaten opgeleverd.

 

 

3. Tips en uitgangspunten betrekken raadsleden

VOORSTEL:

Kennis nemen van de notitie ‘tips en uitgangspunten betrekken raadsleden’.

BESLUIT:

Akkoord met dien verstande dat er waakzaamheid moet zijn dat de Raadstafel21 niet te veel geïnstitutionaliseerd en geformaliseerd wordt. Het huidige voorstel van de Raadstafel21 m.b.t. betrokkenheid werkplaatsen wekt die indruk. A. van Aert zal dit opnemen met de voorzitter Raadstafel21.

 

 

4. Terugblik bezoek delegatie Zuid-Denemarken aan Metropoolregio Eindhoven op woensdag 30 november jl. en voorstel kennisuitwisseling met regio's

VOORSTEL:

 1. Een verdere verkenning uit te voeren op welke wijze wij als regio de uitwisseling kunnen organiseren tussen beschikbare kennis in andere regio’s in samenhang met relevante strategische thema’s van de Metropoolregio Eindhoven.
 2. Als eerste concrete opstap hiervoor in het najaar 2017 een kennisuitwisseling te organiseren met in eerste instantie een regio \ land dat vergelijkbare ambities / uitgangspunten heeft dan onze regio. De regio Zuid-Denemarken zou een goede partner kunnen zijn om dit mee op te zetten. Ook gezien de opgebouwde relatie en wederzijdse interesse.
 3. Een voorstel programma hiervoor op te stellen met benodigde personele en financiële consequenties.

BESLUIT:

Het DB heeft met interesse kennis genomen van het bezoek. In afwachting van de evaluatie op een later moment opnieuw bespreken of een bezoek van de Metropoolregio Eindhoven aan een buitenlandse regio zinvol is.

 

 

5. Regionaal Platform 15 februari 2017

VOORSTEL:

Het Regionaal Platform van 15 februari te benutten voor de groepsgesprekken met de colleges ten behoeve van de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven, onder leiding van bureau Berenschot.

BESLUIT:

Akkoord. In dit verband wordt afgesproken dat bij de evaluatiegesprekken door Berenschot de DB-leden worden geïnterviewd las DB-lid van de Metropoolregio Eindhoven en niet als burgemeester.

 

 

6. Bestuurlijke samenwerking

VOORSTEL:

Instemmen met de Kapellerput / Heeze als locatie voor de bijeenkomsten van het Regionaal Platform en het Algemeen Bestuur op woensdag 12 april 2017.

BESLUIT:

Akkoord. In de toekomst dergelijke voorstellen ambtelijk afwikkelen.

 

 

8. Invulling regionale samenwerking Omgevingswet

VOORSTEL:

 • Voor de ambtelijke uitwisseling gebruik te maken van het bestaande regionaal ambtelijk overleg Ruimte.
 • Op initiatief en naar behoefte bestuurders organiseren van collegiale inspiratiebijeenkomsten.
 • De regionale initiatiefgroep Omgevingswet te betrekken bij de inhoudelijke voorbereiding van de ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten rondom de Omgevingswet en deze groep tevens aan te laten haken bij de Integrale Strategie Ruimte.
 • De secretariaatsfunctie voor het thema Omgevingswet te beleggen bij de secretaris van de ambtelijke werkgroep Ruimte.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

9. Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development NV 2017 - 2020

VOORSTEL:

 1. Kennis te nemen en in te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst Brainport Development 2017 – 2020.
 2. Deze uitvoeringsovereenkomst als kader te hanteren om op jaarbasis opdracht te verlenen voor de uitvoering van haar jaarplan zoals wordt vastgesteld in de Vergadering van Aandeelhouders.
 3. De uitvoeringsovereenkomst vanuit het openbaar lichaam Metropoolregio Eindhoven te ondertekenen en retourneren naar Brainport Development N.V.
 4. De uitvoeringsovereenkomst 2017 – 2020 ook van toepassing te verklaren op het boekjaar 2016. Hiermee komt de oude overeenkomst te vervallen.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

10. Leisure Ontwikkel Fonds Brabant

VOORSTEL:

De werkplaats Economische Strategie stelt voor:

 1. Te participeren in het Leisure Ontwikkel Fonds Brabant door:
  - voor een periode van 4 jaar deel te nemen aan het fonds via een jaarlijkse inleg van € 100.000,-;
  - dit bedrag te onttrekken uit de beschikbare middelen van het Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven;
  - de werkplaats opdracht te geven om de deelname aan het fonds concreet in te vullen wat betreft de financiering en de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de Metropoolregio Eindhoven;
  - aan deelname de voorwaarde te verbinden dat de business-development functie voor onze regio wordt ingevuld door Hous of Leisure;
  - de deelname aan het fonds na 2 jaar te evalueren op effectiviteit voor onze regio.
 2. Het onderwerp ‘Leisure Ontwikkel Fonds Brabant’ te agenderen voor het Regionaal Platform van 15 februari 2017.

BESLUIT:

Akkoord, m.u.v. het voorstel onder b gezien het besluit over het Regionaal Platform.

 

 

11. Homogenisering beleidsregel Stimuleringsfonds en provinciale regeling

VOORSTEL:

 • Absoluut maximum subsidiebedrag voor Aanjaagprojecten verlagen naar
  € 50.000,-.
 • Maximale uurtarief (m.u.v. kennisinstellingen) verlagen naar € 50,-.
 • Loonkosten van projectpartners maximaal subsidiabel tot 50% van de totale projectkosten.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

12. Advies aanvragen Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

 1. Goedkeuring te verlenen aan de eindrapportage van de projecten:
  - Haalbaarheidsonderzoek Tulip Soccer Dome
  - Engelstalig eHealth systeem
  - Buitenwerkplek Out of Office
  - Drankenkoeler met natuurlijk koudemiddel
  - Laag vermogen passief koelsysteem voor warmtewisselaar
  - Solar Team Eindhoven
  - iMedBuddy, digitaal patiënten platform
 2. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor de projecten:
  - Certified scalable safe and secure CU € 50.000
  - Fuel-Mix APDES € 90.000
  - Rietvelddorp Bergeijk
  € 49.500
  - Project R2 B.V. POC
  € 90.000
  - Complete eiwitverrijkte maaltijden € 75.000
  - Chemo-Embolisatie € 90.000
  - DITSS Demonstration Room, fase 1 € 90.000
  - The Dutch Mountains
  € 50.000
  - Expat Spouses Initiative
  € 50.000
  - Power2Metal € 50.000
  - Future Living € 50.000
  - Tech & Play Plek € 31.473
  - C-Truck € 89.948
  - SAFE € 50.000
  - Brainpowered by Technology € 73.750
  - Smart Health Cluster: Producten en Data Intelligence € 79.275
  - Herinrichting Weverijmuseum € 41.350
  - Vet PET € 90.000
  - Flourishing City € 49.535
  - Passie voor veiligheid in de bouw € 46.080
  - Transit Brabant € 261.923
  - Hélo € 45.346
  - LoRa – De eerste stap naar een intelligente container
  € 90.000
  - Haalbaarheidsstudie nauwkeurige positionering bus € 24.920
  - Closing the loops € 24.200
  - Temmende Terrassen
  € 34.000
  - SportTech Next Move
  € 50.000
  - Range of Motion Monitor
  € 90.000
 3. In te stemmen met een cofinancieringsbijdrage voor het eerder aangehouden project:
  - Klompenwerkplaats van de toekomst € 30.000
 4. Aan de houden voor nadere afstemming de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
  - DITSS Demonstration Room, fase 2
  - Preventicons, voorkomen werkt beter
  - Sensoren, data en videograbber
 5. Af te wijzen de aanvragen voor een bijdrage aan de projecten:
  - Realisatie aandrijfsysteem elektrische powerboat
  - ARVR aanjager
  - City of Lights  Innovation Launchpad
  - EhvLINC
  - Perron 1
  - Appli – The importance of work for everyone
  - Automatic Pass
  - BCTL Awareness, meetingpoint and navigator IP
  - 3D printen van steunzolen
  - YOU.FO Expert Centrum
  - Haalbaarheidsstudie draadloos adhoc sensornetwerk
  - Smart Video I/O
  - Inrichting ontmoetingsruimte The Hub
  - Ondernemerskracht Helmond
  - Uitvoeringsplan Bruisend Dorpshart
 6. In te stemmen met het oormerken van budget voor:
  - SIR & SAR 2017 € 300.000
 7. Een volgende tender voor het Stimuleringsfonds per direct open te stellen, met een sluitingsdatum van 1 april 2017.

BESLUIT:

Akkoord. Gevraagd wordt om een toelichting over het uit elkaar lopen van enkele subsidiebedragen.

Het Stimuleringsfonds onderscheidt twee soorten projecten: aanjaagprojecten (studies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en uitvoeringsprojecten. Voor aanjaagprojecten geldt een absoluut maximum (€ 90.000,-, wordt met ingang van volgende tender € 50.000,-), voor uitvoeringsprojecten niet. Uitvoeringsprojecten kennen daarentegen wel een lager steunpercentage (15% vs. 50%). Het merendeel van de gehonoreerde aanvragen betreft aanjaagprojecten, met uitzondering van de projecten ‘Herinrichting Weverijmuseum’ en ‘Transit Brabant’. Het project Transit Brabant komt door de totale omvang van het project (ruim € 2,3 mln.) boven het absolute maximum voor aanjaagprojecten en valt daardoor op tussen de overige projecten.

 

 

13. Stimuleringsfonds: Aanpassing subsidiepercentage project 'Brainport Talent Centre'

VOORSTEL:

Instemmen met het verzoek tot begrotingswijziging.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

14. Waarneming voorzitterschap Adviesgroep Stimuleringsfonds

VOORSTEL:

De heer P. Maas, waarnemend burgemeester te Bladel, benoemen als waarnemend voorzitter van de Adviesgroep Stimuleringsfonds.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

15. Werkprogramma 2017 Metropoolregio Eindhoven

VOORSTEL:

 • Bespreken van de laatste versie van het Werkprogramma 2017.
 • Het Werkprogramma 2017 ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur van 15 februari a.s.

BESLUIT:

Akkoord. Het werkprogramma zal in het AB van 15 februari formeel worden vastgesteld en na afloop van deze vergadering in een informelere setting worden doorgesproken. Hiervoor moet een programma worden gemaakt.

 

 

16. Stand van zaken reorganisatie

VOORSTEL:

 1. Kennisnemen van de stand van zaken.
 2. Stand van zaken agenderen voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 15 februari a.s. conform bijgevoegd voorstel.

BESLUIT:

Akkoord.

 

 

17. Ingekomen stukken

VOORSTEL:

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken.

BESLUIT:

Brief College gemeente Veldhoven:

De brief heeft geen invloed op de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven. Noch wat betreft het proces noch wat betreft de inhoud en het onderzoekskader.

Data informatie:

16 januari 2017 | 10:00 - 12:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn