Raadstafel21 23 maart 2016

Verslag Raadstafel21

Woensdag 23 maart 2016, 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: raadszaal gemeente Eindhoven

 

 

1.      Opening en mededelingen

 • De voorzitter heet iedereen welkom in de raadszaal van de gemeente Eindhoven bij de 2e Raadstafel21 en zijn eerste als voorzitter.
 • De voorzitter geeft aan dat de Raadstafel21 nog een experiment is, maar dat hij blij is dat iedereen met een positieve grondhouding deelneemt. Dat is ook gebleken uit de gesprekken die de voorzitter heeft gevoerd met onder andere de bestuurlijk trekkers en enkele leden van de raadstafel. Hij geeft aan dat feedback altijd welkom is; we moeten er samen voor zorgen dat de Raadstafel21 nog beter kan functioneren.
 • Voor de afmeldingen en mutaties: zie bijlage.
 • Wat betreft de ingekomen stukken is er één vraag over de memo planning en control Metropoolregio Eindhoven: hoe worden raadsleden betrokken bij het werkprogramma? Daar zal de voorzitter nog toelichting op vragen bij het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Over de memo voorbereiding evaluatie bestuurlijke samenwerking kan de voorzitter melden dat hij ook plaats zal nemen in de werkgroep die daarmee bezig gaat. Dat is een teken dat de Raadstafel21 serieus wordt genomen. In de werkgroep zal hij in ieder geval inbrengen dat het streven moet zijn om de evaluatie voor de begroting van 2018 af te ronden.

 

2.      Verslag 25 november 2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3.      Vice-voorzitter Raadstafel21

We hebben afgesproken om ook een vice-voorzitter aan te wijzen die de voorzitter waar nodig kan vervangen. Aan de leden is gevraagd om zich kandidaat te stellen voor 1 maart. Tom van den Nieuwenhuijzen heeft zich kandidaat gesteld en wordt voorgedragen als vice-voorzitter. De aanwezigen geven aan dat stemming niet gewenst is en zij kunnen instemmen met het vice-voorzitterschap van Tom. De voorzitter feliciteert Tom.

 

4.      Rol en werkwijze Raadstafel21

De voorzitter heeft een witboek opgesteld. Daarin staat beschreven wat de rol en de werkwijze is van de Raadstafel21. Op het concept heeft hij enkele zienswijzen binnengekregen. Die worden besproken. Per zienswijze worden de gemaakte afspraken beschreven.

 

Is dit alleen een intern document of kan het ook met anderen gedeeld worden?

Als Raadstafel21 willen we open en transparant zijn. Afgesproken wordt om het witboek openbaar te maken en met alle relevante partijen te delen.

 

Wordt het geschetste beeld over de Metropoolregio Eindhoven gedeeld?

Het geschetste beeld wordt over het algemeen gedeeld. De voorzitter wordt gevraagd om duidelijker te maken wat wordt bedoeld met de functie van ‘communicatie-intermediair’. Daarbij moet helder worden of de Raadstafel21 ook een schakelfunctie heeft tussen raden onderling wat betreft regionale zaken of alleen tussen raden en Metropoolregio Eindhoven.

 

Willen we snel kunnen communiceren met elkaar? En is Telegram daarvoor de juiste app?

Het gaat niet om snel communiceren, maar om tijdig communiceren. Zo’n last minute oproep zoals bij de werkplaats mobiliteit zou niet nodig moeten zijn. Daar moet ook de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio Eindhoven zich nog beter bewust van worden. We moeten geen ‘urgentiesysteem’ willen inbouwen. Telegram is daarom niet nodig. De aangemaakte groep wordt daarom gewist.

Omdat we als raadstafel fysiek niet heel vaak bij elkaar komen, is digitale communicatie onvermijdelijk. Daarvoor moeten we zoveel mogelijk Agora gebruiken. Op dit moment wordt dat nog gecombineerd met het gebruik van de mail. Als er overigens opmerkingen zijn over Agora (werkt het niet, worden er functies gemist etc.) dan kunnen die worden doorgegeven aan Ron Hensen.

 

Eén woordvoerder per gemeente/per onderwerp?

In principe kan de raadstafel met 1 woordvoerder per gemeente werken. Maar daar moeten we pragmatisch mee om gaan. Sommige agendapunten lenen zich daarvoor; voor sommige agendapunten fungeert de raadstafel meer als denktank en kan iedereen meedoen aan de discussie. We moeten in ieder geval in ons achterhoofd houden dat de raadstafel géén politiek gremium is.

 

Faciliteert de Raadstafel21 de inventarisatie voor rekenkameronderzoeken?

De vorige vergadering hebben we het al gehad over hoe er met rekenkameronderzoeken wordt omgegaan. Op het moment dat het speelt, wordt er een flexibele en pragmatische oplossing gekozen. Afgesproken wordt dat de Raadstafel21 faciliteert in de communicatie tussen gemeenteraden in algemene zin.

 

Ten slotte worden er op basis van andere opmerkingen nog enkele afspraken gemaakt:

- Het verslag na elke Raadstafel21 wordt binnen 2 weken rondgestuurd. Iedereen heeft dan 7 dagen om te reageren. Wie zwijgt, stemt in.

- De terugkoppeling naar de eigen raad blijft een eigen verantwoordelijkheid. Maar het verslag is daarvoor de basis. Dit gecombineerd met de adviezen die de Raadstafel21 opstelt.

- De rol van deelnemer of toehoorder van de werkplaatsen wordt duidelijker verwerkt in het witboek.

- De zinsnede “mede zorgdragen voor draagvlak” op pagina 8 van het witboek wordt verduidelijkt.

- Ook de rol van het ‘presidium’ en wie de agendacommissie is, wordt aangepast.

 

Het aangepast witboek wordt in week 13 aan de Raadstafel21 gezonden. Gevraagd wordt om daar binnen 7 dagen op  te reageren. Daarna wordt het definitieve witboek verspreid door Ron.

 

5.      Programma Raadsledenbijeenkomst 6 april 2016

De Raadstafel21 kan instemmen met het programma. Er wordt op gewezen dat 6 april geen handige datum is in verband met het Oekraïne-referendum. Dat mag niet meer voorkomen. Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor de opzet van de workshops. Als er per workshop 40 raadsleden komen, dan moet de opzet wel zo zijn dat alle raadsleden hun inbreng kunnen geven.

 

6.      Integrale Ruimtelijke Strategie

Joan van Dijk, ambtelijk begeleider van de werkplaats Strategie Ruimte, licht het proces toe dat de werkplaats in gedachte heeft. Zijn presentatie is bijgevoegd. Hij vraagt de Raadstafel21 of de rol van de raden zo voldoende is geborgd.

De leden van de Raadstafel21 geven aan dat de werkplaats er verstandiger aan zou doen om de raadsleden eerder in het proces te betrekken. Bijvoorbeeld met een discussienotitie in de raadscommissies van april/mei of door het organiseren van raadsbijeenkomsten in de subregio’s. Het is belangrijk om de raden mee te nemen in een vroegtijdig stadium. En ook om de griffies tijdig in te lichten dat er stukken aankomen die in de commissies moeten worden besproken. De raadstafelleden geven ook aan dat de werkplaats niet koste wat kost vast moet houden aan de planning. Beter een gedragen stuk dat een paar maanden later zonder gedoe kan worden vastgesteld. Joan zegt toe deze signalen mee terug te nemen naar de werkplaats.

Afgesproken wordt dat de werkplaats in voorbereiding op de Raadsledenbijeenkomst van 6 april nog een discussienotitie toestuurt.

 

7.      Rondvraag

- Gevraagd wordt hoe de Metropoolregio Eindhoven communiceert met de burgers. Dat is in principe aan de gemeenten zelf. In de communicatie via bijvoorbeeld de website en nieuwsbrieven zorgt de Metropoolregio natuurlijk voor leesbare, begrijpelijke en compacte stukken. Daarnaast is er ook overleg met de communicatie adviseurs van de individuele gemeenten.

- De twee raadsleden van de gemeente Bergeijk complimenteren Ton Dijkmans met zijn eerste Raadstafel21 als voorzitter.

- De volgende Raadstafel21 is op 25 mei, ook weer in de raadszaal van de gemeente Eindhoven.

 

8A. Meerjarenfinanciering Brainport Development

 

Inleiding

Gestart wordt met een toelichting op de opdracht van de Werkplaats Economische Strategie in het kader van het meerjarenplan en financiering Brainport Development. De werkplaats vervult hierin twee taken:

 1. Input leveren aan het meerjarenplan en financiering;
 2. Regionaal proces inrichten van afstemming en besluitvorming.

 

Vanuit de Werkplaats Economische Strategie zijn in het meerjarenplan accenten gelegd op thema’s als: sterke verbinding economische agenda’s subregio’s, sterke inzet op arbeidsmarkt, clusterontwikkeling, internationale samenwerking en acquisitie/bedrijvigheid. Tevens wordt een toelichting gegeven op het regionaal proces van afstemming (zie bijgevoegde presentatie).

 

Betrokken partijen hebben een gezamenlijk raadsvoorstel ontwikkeld. Het DB van de Metropoolregio Eindhoven heeft in haar vergadering op 14 maart jl. besloten het raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016.

 

Inhoud Meerjarenplan en Financiering Brainport Development 2017-2020

Joep Brouwers van Brainport Development geeft vervolgens een toelichting op het inhoudelijke Meerjarenplan en Financiering (zie uitgebreide beschrijving www.brainportdevelopment.nl/meerjarenplan). Kernelementen in het meerjarenplan zijn het blijvend investeren in onze randvoorwaarden voor economische groei: People, Technology, Business, Basics en Internationaal. Belangrijk aspect is de verbinding met de in ontwikkelingen zijnde economische agenda’s in de subregio’s. Met name in de Peel en Kempen, maar ook in de A2 en Stedelijk Gebied wordt hier stevig op ingezet. Hieruit voorvloeiende initiatieven worden ondersteund vanuit Brainport Development en beschreven in het meerjarenplan. Nieuw is dat het meerjarenplan zich ook richt op maatschappelijke uitdagingen (o.a. gezondheid, mobiliteit, energie, voedsel en veiligheid). Deze uitdagingen kunnen nieuwe aanjagers zijn voor economische groei. Het beter kunnen ondersteunen van die subregionale economische agenda’s betekent een stevigere ambitie voor Brainport Development. Vandaar dat er een extra bijdrage nodig is van € 0,57 per inwoner.

 

Vragen Raadstafel21

De vraag wordt gesteld in hoeverre het bedrijfsleven bijdraagt. Aangegeven wordt dat bedrijven en overige stakeholders hun bijdrage ‘in kind’ inbrengen in projecten. Uitgedrukt in financiën betekende dit in de afgelopen jaren een bijdrage van tussen de 1,7 en 1,9 miljoen Euro. Daarnaast wordt de reguliere bijdrage van overheden in de basisorganisatie (3.8 miljoen 2012-2016) nog aangevuld met projectbijdrages van Provincie, Rijk en Europa waardoor de de begroting gemiddeld rond de 9miljoen Euro sluit.

Andere vraag die wordt gesteld is hoe de verhoging van de bijdrage aan Brainport in verhouding staat tot bijdrages vanuit de (gemeentelijke) overheid aan andere organisaties. Enerzijds wordt aangegeven dat de stichting Brainport in haar meerjarenplan een duidelijke extra ambitie heeft geformuleerd. Anderzijds is er de afgelopen 4 jaar flink bezuinigd en zijn de bijdrages niet geïndexeerd. Om de slagkracht van de organisatie weer op niveau te brengen, is een verhoging van de bijdrage noodzakelijk.

 

Ten slotte wordt de vraag gesteld op welke wijze de raden in het traject worden meegenomen. Ten aanzien van de formele rol van de overheidspartners in dit traject wordt aangegeven dat het meerjarenplan en financiering Brainport Development een majeur dossier betreft binnen de Metropoolregio Eindhoven. Dit betekent dat raden de komende 2 maanden de tijd hebben een zienswijze in te dienen. Besluitvorming (op basis van meerderheid) van stemmen vindt plaats tijdens het Algemeen Bestuur op 29 juni. Naast het formele overheidstraject spant Brainport Development zich zelf ook nog in om de raden van de 21 gemeenten zo goed als mogelijk te informeren over de nieuwe strategie van de stichting en de meerwaarde van de Brainportsamenwerking zoals die nu is georganiseerd. Dit gebeurt door het organiseren van zogenoemde ´Brainport in bedrijf-bijeenkomsten´ die inmiddels al in meer dan driekwart van de gemeenten hebben plaatsgevonden.

 

8B. Hernieuwde samenwerking sociaal domein

Theo Maas (wethouder gemeente Someren) en John Frenken (wethouder gemeente Son & Breugel) zijn aanwezig om een toelichting te geven op het voorstel voor de hernieuwde samenwerking op het sociaal domein.  Het betreft een initiatief van 4 bestuurders (naast hen ook Hetty Tindemans van Valkenswaard en Mariënne van Dongen van Veldhoven) om in onze slimme regio ook structureel  aandacht te schenken aan zorg en welzijn en de vitaliteit van onze inwoners.

 

Toelichting op proces tot nu toe

Aan de hand van een presentatie (zie bijlage) schetst Theo Maas het proces van de totstandkoming van het voorstel.  Met de omvorming van het SRE naar de Metropoolregio Eindhoven is de focus gelegd op fysieke en economische samenwerking. Toch was er destijds al een roep om niet het kind met het badwater weg te gooien en in het kader van de transities te kijken welke regionale opgaven in het sociale domein  van belang waren.

 

In de afgelopen  jaren zijn in het Kennisplatform Vitale Samenleving met partners uit de multi-helix ervaringen gedeeld en verbindingen gelegd. Dit platform biedt ruimte aan zorgpartijen, burgerorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen en gemeenten om innovaties en nieuwe methoden met elkaar te delen. Dit heeft veel opgeleverd. Ook was er de samenwerking op Jeugd, met name gericht op inkoop. Daarnaast zijn er diverse thema’s op Jeugd (bijv. Veilig Thuis) en WMO die vragen om afstemming op regionaal niveau.

 

In december is een eerste voorstel voor bestuurlijke regionale afstemming neergelegd bij de portefeuillehouders Jeugd en WMO. Hier is positief op gereageerd en gevraagd is het voorstel uit te werken tot een collegevoorstel. In februari is gesproken met een delegatie van de Raadstafel 21. Daarbij lag de focus op het proces.  Geconstateerd is dat het vooral een zaak is van de betrokken wethouders c.q. colleges maar dat het werkgeverschap (bij wie beleggen we de taken) een belangrijk issue is. Ook heeft in februari een ambtelijke consultatie plaatsgevonden. Dit heeft een aantal inhoudelijke  adviezen opgeleverd.

 

Op 17 maart jl. is het uitgewerkte voorstel opnieuw voorgelegd aan de wethouders Jeugd en WMO. Gemeenten gaan akkoord met een structurele samenwerking op Jeugd. Wat betreft WMO en innovatie zijn de meningen verdeeld. Een spanningsveld blijft dat gemeenten vooral een lokale aanpak voorstaan en huiverig zijn voor regionale afstemming.

Gemeenten hebben voor de benodigde coördinatiefunctie een voorkeur om deze te beleggen bij de Metropoolregio  i.v.m. de onafhankelijkheid en de ervaring in de netwerksamenwerking. Ook met de GGD is gesproken maar deze organisatie is meer inhoudelijk belanghebbend.  

De planning is om in april of mei een definitief voorstel aan te bieden aan de 21 colleges. Het kan zijn dat in sommige gemeenten een raadsbesluit nodig is.

 

John Frenken benadrukt het belang van het ontschotten. Zowel bestuurlijk, ambtelijk als door de zorgverlener is het belangrijk om op alle facetten doelmatig te opereren. Dit kan worden bereikt door raakvlakken te zoeken en waar nodig middelen te verschuiven. Cure en care ontmoeten elkaar in hetzelfde individu maar kennen  aparte geldstromen en die werelden ontmoeten elkaar nooit. Belangrijk is om op diverse thema’s gezamenlijk  een transparante agenda te maken om de transformatie (zie manifest ‘Samen de bocht om’) optimaal te laten verlopen. 

 

Input Raadstafel 21

De leden van de Raadstafel 21 brengen de volgende punten in:

- herkenning op het ontbreken van draagvlak voor samenwerking op WMO in de Peel;

- de Participatiewet wordt gemist. Daar moet ook de nodige aandacht voor zijn (immers: werk/het genereren van inkomen is het beste medicijn) evenals sociaal werk/verenigingsleven ;

- in de slimste regio is het belangrijk om gezamenlijk in te zetten op verkennen, innovatie en best practices; 

- Is het wenselijk dat de Metropoolregio er een taak bij krijgt?;

- Zo ja, mag deze dan onderdeel uitmaken van de Regionale Agenda of geven we er de voorkeur aan dat de Metropoolregio enkele functioneert als werkgever voor de coördinatiefunctie in opdracht van de colleges?

 

Concluderend

Waardering voor het initiatief en het betrekken van de Raadstafel 21. De rol van de Raadstafel 21 in dit dossier is echter mede afhankelijk van de discussie over de taakstelling van de Metropoolregio. Jannet Wiggers zegt toe om in de eerstvolgende vergadering  van het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio te polsen hoe de DB-leden hier tegen aan kijken. De bedoeling is om voor de zomervakantie de besluitvorming in de colleges over dit voorstel af te ronden.  

Data informatie:

23 maart 2016 | 19:30 - 22:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn