Raadstafel21 25 november 2015

Concept verslag Raadstafel21

Woensdag 25 november 2015, 19.30 tot 22.00 uur

Locatie: vergaderruimte Multi 2, Tongelreep in Eindhoven

 

 

1.      Opening en mededelingen

 • Anton van Aert opent de vergadering en  heet alle raadsleden welkom bij de eerste Raadstafel21. Samen met een aantal van de aanwezigen is in het voortraject meerdere malen gesproken over hoe we de raadsleden beter kunnen betrekken bij de Metropoolregio Eindhoven. Uiteindelijk zijn we gekomen tot de Raadstafel21 zoals die  vanavond bijeen is gekomen. De Raadstafel is voor en door raadsleden. Omdat er nog geen voorzitter is, zal Anton van Aert vandaag voorzitten.
 • Er zijn afmeldingen van Daan de Kort (Veldhoven), Jelle de Jong (Son en Breugel) en Tom van den Nieuwenhuijzen (Eindhoven). Tom van de Nieuwenhuijzen was ook kandidaat-voorzitter voor de Raadstafel21, maar omdat hij er vanavond niet bij kan zijn vanwege omstandigheden ziet hij zich helaas genoodzaakt om zich daarvoor terug te trekken. Piet van Esch (Oirschot) kan helaas niet aanwezig zijn en wordt vandaag vervangen door Afra Pronk. De lijst met aanwezigen/afwezigen is bij het verslag gevoegd.
 • De voorzitter merkt op dat we deze eerste Raadstafel 21 een volle agenda hebben, dus hij vraagt het begrip van de aanwezigen dat we niet ieder agendapunt zo uitgebreid kunnen bespreken als we wellicht zouden willen.

 

2.      Kennismaking

Iedereen stelt zich kort voor. Een aangepaste versie van de wie-is-wie zit bij het verslag.

 

3A. Rol en werkwijze Raadstafel21

De voorzitter licht de rol en werkwijze van de Raadstafel21 toe. Raadsleden vullen aan:

 • In de voorbereiding op het instellen van de Raadstafel21 is met een deel van de raadsleden uitgebreid gesproken over de rol en de werkwijze van de Raadstafel21.
 • We willen de Raadstafel21 op een lichte en flexibele manier organiseren. Geen getrapte democratie, maar de raadsleden in een vroegtijdig stadium betrekken in de dossiers die spelen bij de Metropoolregio Eindhoven.  Informeren, van gedachten wisselen en meedenken.
 • Raadsleden zitten los van partijpolitiek in de Raadstafel21. Van hen wordt verwacht dat ze niet alleen door de gemeentebril kijken, maar ook vanuit het regionale belang durven te denken.
 • De leden van de Raadstafel21 zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar de eigen gemeenteraad. Daarvoor is geen vast format. Natuurlijk kunnen we daar ervaringen over uitwisselen. Enkele leden van de Raadstafel21 willen daarvoor de commissie Algemene Zaken gebruiken. Maar we moeten ook dat niet te veel ‘optuigen’.
 • In het verleden was het SRE besluitvormend en had het een begroting van ongeveer 100 miljoen. Nu de Wgr+ is afgeschaft en het SRE is omgevormd tot Metropoolregio Eindhoven, ligt de besluitvorming bij de gemeenteraden. Er is nog een begroting van ongeveer 4 miljoen euro. Dat is zeker ook een reden waarom we deze Raadstafel21 niet te bureaucratisch moeten maken, maar moeten zien als een ‘denktank’ die in een vroeg stadium ideeën uitwisselt over regionale dossiers. We moeten geen ‘elitair’ gezelschap worden.
 • Daarmee gaan we het komende jaar experimenteren. Na een jaar kunnen we dan evalueren of deze manier werkt.
 • In het verleden kwamen stukken van het SRE pas aan het einde op tafel bij de raadsleden. De raadsleden benadrukken dat ze nu echt aan de voorkant betrokken willen worden. Afgesproken is dat officiële stukken tijdig (ten minste 2 weken voor de oordeelsvormende raadsvergadering) worden aangeleverd.
 • Afhankelijk van het dossier kan de Raadstafel21 gevraagd en ongevraagd advies geven. Als er een advies van de Raadstafel21 wordt opgesteld, dan zal dat altijd eerst worden voorgelegd aan de Raadstafel21 voordat het wordt doorgestuurd. Dat advies hoeft overigens niet unaniem te zijn.
 • Stuur alle stukken van de Raadstafel21 ook aan de griffiers.

 

3B. Agora

Linda van Gerwen van de Metropoolregio Eindhoven licht kort Agora toe. Behalve fysieke bijeenkomsten van de Raadstafel21, gaan we ook gebruik maken van het digitale samenwerkingsplatform Agora. Agora combineert de functionaliteiten van Facebook, Linkedin en Twitter. Alle leden hebben een email gekregen met een link om in te loggen. Al 30 leden hebben een profiel aangemaakt op de Agora groep van Raadstafel21.

NB: Omdat de techniek ons ter plekke in de steek liet, is er een instructie bij het verslag toegevoegd hoe Agora (en de ‘Agora-app’) werkt. Mochten er vragen zijn, dan kan contact opgenomen worden met Linda.

 

3C. Vergaderschema

Het vergaderschema is nagezonden en nogmaals bij het verslag gevoegd. Ron Hensen licht toe. De voorgestelde datums zijn: 23 maart, 25 mei, 28 september en 23 november. Die datums zijn gekozen omdat deze enkele weken voor het Regionaal Platform/Algemeen Bestuur liggen én omdat er dan geen raadsvergaderingen zijn. Het lukte niet om datums te vinden waarop geen enkele raadscommissie is. Deze datums zijn in ieder geval vastgelegd, maar er kan altijd besloten worden om een extra Raadstafel21 in te plannen of van een datum geen gebruik te maken. Over geschikte vergaderlocaties in de regio zal nog worden nagedacht.

 

4.      Rekenkamerfunctie Metropoolregio Eindhoven

Op 25 februari 2015 heeft het Algemeen Bestuur (AB) besloten het tussentijds toetsen van de efficiency en effectiviteit van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven in afwachting van een eindvoorstel roulerend neer te leggen bij een rekenkamercommissie van één van de deelnemende gemeenten. Geert Verzijden, raadslid gemeente Heeze-Leende, weet daar meer van en licht toe.

 

Geert vertelt dat hij bij een overleg zat met enkele voorzitters van rekenkamercommissies. Daar lag het eerder genoemde besluit van het AB op tafel om de rekenkamerfunctie voor de Metropoolregio Eindhoven roulerend neer te leggen bij de regiogemeenten. Geert vond dat wat snel gaan en had daarover nog wel enkele vragen. Die wil hij nu delen met de Raadstafel21. In bijgevoegde presentatie staan die vragen opgesomd. Geert stelt voor om die vragen te bespreken met de gemeenteraad.

 

Op basis van die vragen ontstaat een discussie. Het merendeel van de leden van de Raadstafel21 voelen er niets voor om die vragen voor te leggen aan hun raad. Het algemene beeld van de Raadstafel21 is dat we niks moeten gaan onderzoeken om het onderzoeken. Als iemand het echt nodig vindt om iets te onderzoeken bij de Metropoolregio Eindhoven, dan moeten we dat op dat moment gaan organiseren. Wat op ‘dat moment organiseren’ is, dat moet worden uitgewerkt. Er zijn verschillende opmerkingen gemaakt in dit verband:

 • We moeten niks institutionaliseren vs. een ‘slapende’ rekenkamer instellen.
 • Ieder jaar vragen of gemeenteraden iets willen onderzoeken over de Metropoolregio Eindhoven.
 • We moeten in ieder geval niet een rekenkamer de mogelijkheid geven om zelf te bepalen wat ze willen onderzoeken (“dan gaan ze juist onderzoeken om te onderzoeken”).
 • De gemeente(raad) die het initiatief neemt om iets te onderzoeken bij de Metropoolregio Eindhoven, die rekenkamerfunctie krijgt de opdracht.

 

De voorzitter stelt voor om, gehoord de Raadstafel21, een praktisch voorstel aan het DB te doen hoe we ‘niet gaan onderzoeken om het onderzoeken’ en ‘op dat moment organiseren’ gaan invullen. In het voorstel moeten de volgende belangrijke vragen ook nog steeds beantwoord worden:

 • Mag een GR wel een rekenkamercommissie hebben? Daar was nog wat onduidelijkheid over.
 • Hoe financieren we de onderzoeken?
 • Wie bepaalt wat er wordt onderzocht?

 

5.      Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds geeft al jaren financiële impulsen aan specifieke projecten uit de regio die bijdragen aan de regionale economie. Nu zitten we in een proces om het fonds te herijken. Maikel Denissen, programmamanager Stimuleringsfonds, presenteert de achtergrond en het herijkingsproces

De presentatie van Maikel is bijgevoegd. Naar aanleiding van zijn presentatie zijn er enkele vragen:

 • Hoeveel geld zit er in het Stimuleringsfonds? 2 tot 2,5 miljoen euro per jaar
 • Waar worden de door het Stimuleringsfonds gefinancierde projecten uitgevoerd? Projecten zijn verspreid over de hele regio, maar het grootste deel van de gefinancierde projecten komt voort uit het stedelijk gebied. Er is ook geen verplichte geografische spreiding van te financieren projecten. Het gaat om de kwaliteit van de ingediende voorstellen.
 • Op basis waarvan worden de ingediende projecten beoordeeld? Er wordt bekeken of de projecten qua doelstellingen aansluiten bij de Regionale Agenda van de Metropoolregio Eindhoven en de Brainport 2020-agenda. Ook hele innovatieve en kwalitatief goede projecten die niet direct gelinkt zijn aan deze agenda’s maken kans op een bijdrage.
 • Wie beoordeelt de projecten? Een externe adviesgroep,  bestaande uit Boy Swachten (burgemeester gemeente Bladel, voorzitter), Piet Machielsen (gemeente Oirschot), Egbert-Jan Sol (TNO), Rob den Teuling (Ergon bedrijven), Gijs Bosch (Kamer van Koophandel) en Berry Eggen (TU/e).
 • Komt de inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds ook geheel ten goede aan de projecten? Ja, daar gaat geen overhead (bijv. salaris Maikel) van af.
 • Wat is de multiplier van het Stimuleringsfonds? Iedere geïnvesteerde euro die vanuit het fonds wordt geïnvesteerd,  brengt 5 tot 6 euro andere investeringen met zich mee.
 • Hoeveel van de aanvragen van ondernemers komt via de gemeente bij het Stimuleringsfonds terecht? Dat kan niet exact worden aangegeven, maar dat aantal is beperkt, de meeste ondernemers vinden de weg zelf of via netwerkpartijen, intermediairs en adviseurs.
 • In welke mate is er sprake van overvraging van het fonds? In aanvragen is het Stimuleringsfonds overtekend, maar qua honorering zit het fonds op 80-90% van haar middelen. De adviesgroep is erg kritisch.
 • Wat is de achterliggende gedachte om 2x per jaar een tender uit te schrijven en het fonds niet het hele jaar open te stellen voor inschrijvingen? In het verleden is het Stimuleringsfonds wel fors overtekend. Door 2x per jaar een tender uit te schrijven kunnen projecten beter vergeleken worden, waardoor nadrukkelijker op kwaliteit van aanvragen kan worden geselecteerd.

 

Maikel sluit zijn presentatie af met 3 stellingen en 1 vraag:

 

1. Er hoeft inhoudelijk niets veranderd te worden aan het Stimuleringsfonds.

Het merendeel van de raadsleden is het daarmee eens. Alleen in de vorm (bijvoorbeeld revolverend) moeten wat aanpassingen plaatsvinden. Een raadslid vindt dat in de huidige tijd waarin bijvoorbeeld crowdfunding heel normaal is, een stimuleringsfonds ouderwets is.

2. Communicatie is hét verbeterpunt voor het Stimuleringsfonds voor de komende jaren.

Het merendeel van de raadsleden is het daarmee eens. Veel mensen weten niet welke projecten en ondernemingen door het fonds zijn en worden gesteund. Wat zijn de afgelopen jaren de effecten geweest van het fonds?

3. In gevallen waarin projecten zich dusdanig dicht bij de markt bevinden, dat een subsidie niet meer voor de hand liggend is, maar de economische meerwaarde van een project publieke ondersteuning toch verantwoord maakt, moet in de verordening en beleidsregel ruimte geschapen worden voor maatwerkoplossingen zoals leningen, garantstellingen, etc.

Bijna alle leden zijn het daarmee eens. Een raadslid vraagt zich af: als het Stimuleringsfonds ook revolverend wordt, is er dan nog wel verschil met de fondsen van de BOM? Maikel vertelt dat dat zou kunnen gaan schuren, maar dat dat voorkomen kan worden door maatwerk. Bovendien richt het Stimuleringsfonds zich op investeringen in een eerdere fase in het innovatieproces. Raadsleden vinden dat het Stimuleringsfonds meer revolverend moet worden.

4. Op welke manier kan u als raadslid bijdragen aan verbeterde communicatie richting ondernemers?
De raadsleden vinden dat ze er ondernemers op mogen wijzen, maar vinden niet dat ze actief moeten gaan communiceren richting ondernemers. Dat moet komen vanuit de algemene communicatie van het Stimuleringsfonds. En die communicatie moet wel heel goed zijn! Daarnaast moeten de portefeuillehouders EZ en de ambtenaren uitgedaagd worden op de ondernemers op het pad van het Stimuleringsfonds te zetten.

 

6.      Advies Werkplaats Wonen

De Raadstafel21 stapt op een rijdende trein. Waar we raadsleden vroeg in het proces willen betrekken, lopen er natuurlijk een aantal zaken bij de Metropoolregio Eindhoven al een langere tijd. Zo ook het advies van de Werkplaats Wonen. Ron Hensen zal dat kort toelichten. Zijn presentatie is bijgevoegd.

 

Op 14 oktober jl. is het advies van de Werkplaats Wonen gepresenteerd in de Raadsledenbijeenkomst. Sommige van de leden van de Raadstafel21 waren daar bij. De dagen na de presentatie zijn er een aantal negatieve artikelen over het advies in de krant verschenen. Die artikelen zijn deels gebaseerd op standpunten die de werkplaats niet zo heeft opgeschreven in het advies. Maar die volgens raadsleden wel zo zijn overgekomen op 14 oktober. Vandaar ook logische reacties als:

 • “Een Woonraad gaat echt niet voor ons bepalen waar wat gebouwd gaat worden.”
 • “Volgens dat advies mag in de dorpen niks meer gebouwd worden.”
 • “Een regionale grondbank? We gaan echt de schulden van andere gemeenten niet betalen!”

 

Omdat het advies binnenkort in alle raadscommissies en –vergaderingen wordt besproken wil de werkplaats die misverstanden wegnemen. Dan kan de discussie in de raden ook zuiverder plaatsvinden:

- de woonraad geeft geen bindend advies, maar een gekwalificeerd advies;

- de werkplaats heeft inderdaad voorgesteld om toe te werken naar een regionale grondbank, maar wil daarvoor eerst onderzoeken of dat wenselijk en haalbaar is;

- de provinciale prognoses over hoeveel woningen nodig zijn in de individuele gemeenten zijn ook voor de werkplaats leidend.

 

De discussie ging vooral over de instrumenten die de werkplaats heeft voorgesteld. Over het algemeen waren de verschillende partijen op 14 oktober het wel eens met de achterliggende gedachte: we moeten op de woningmarkt meer en beter samenwerken. De werkplaats daagt de raadsleden dan ook uit om mee te denken en met alternatieve voorstellen te komen voor de voorgestelde instrumenten.

De raadsleden vinden dat het proces voor de totstandkoming van het advies van de Werkplaats Wonen zeker niet de schoonheidsprijs verdient. De werkplaats had de raadsleden veel eerder moeten betrekken.

 

7.      Voorzitter Raadstafel21

Twee kandidaten hebben zich gemeld voor het voorzitterschap van de Raadstafel21: Pieter van der Stek (Heeze-Leende) en Ton Dijkmans (Cranendonck). In een korte pitch stellen zij zich voor. Na de 2 pitches hebben de leden van de Raadstafel21 gestemd en met een kleine meerderheid hebben zij Ton Dijkmans gekozen als voorzitter.

 

8.      Afsluiting

Anton van Aert sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de aanwezigheid en bijdragen. Hij feliciteert de nieuwe voorzitter en nodigt iedereen uit voor een drankje om de eerste Raadstafel21 te vieren. 

Data informatie:

25 november 2015 | 19:30 - 22:00
  Naar overzicht

  Delen

  FacebookTwitterLinkedIn