Nieuws

Een overzicht van de actuele nieuwsitems:

27 maart eerste Metropoolconferentie

Op woensdag 27 maart organiseren we de eerste Metropoolconferentie. U bent als college of raadslid van de 21 samenwerkende gemeenten van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Subsidieregeling warme sanering varkenshouderij naar verwachting voorjaar 2019 gepubliceerd

Het kabinet heeft 120 miljoen uitgetrokken voor de warme sanering van de varkenshouderij. Het doel is het verminderen van geuroverlast van varkensbedrijven. In het voorjaar wordt de subsidieregeling gepubliceerd.

Besluitvorming tweede tender 2018 Stimuleringsfonds

Op maandag 14 januari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten over de aanvragen uit de tweede tender 2018 van het Stimuleringsfonds.

In gesprek met Raadstafel 21 over Transitie landelijk gebied

Op 12 december jl. hebben Anke van Extel-van Katwijk en Marinus Biemans op uitnodiging van de Raadstafel 21 een toelichting gegeven op het onderwerp Transitie landelijk gebied. De Raadstafel 21 gaat dit jaar met alle voorzitters van de regionale opgaven uit het Samenwerkingsakkoord in gesprek. Transitie landelijk gebied was de eerste in de rij.

2018: het jaar van de Update

Na de evaluatie in 2017 stond het jaar 2018 in het teken van de Update. Een verbetering van de samenwerking, met meer vertrouwen, met eigenaarschap bij de gemeenten en met slagkracht. En een verbetering op de inhoud, met een focus op die onderwerpen waarop de regionale samenwerking nodig is en meerwaarde biedt. Het resultaat is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Werkprogramma 2019

Het Werkprogramma 2019 gaat over het eerste jaar van het Samenwerkingsakkoord. Wat gaan we in 2019 doen om de doelen uit het Samenwerkingsakkoord te bereiken? En dan zowel op de vier thema’s als op bestuurlijke samenwerking.

Wat vindt u ervan?

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is op 12 december jl. door het Algemeen Bestuur (AB) formeel vrijgegeven voor zienswijzen aan de 21 gemeenten. De reacties van de gemeenten moeten op 1 maart 2019 binnen zijn. Daarop wordt het stuk mogelijk nog aangepast en op 27 maart wordt het in de AB-vergadering vastgesteld en ondertekend. Daarmee is het Samenwerkingsakkoord dan de agenda voor de komende vier jaar.

Veel energie in bijeenkomst op 31 oktober 2018!

Op 31 oktober was er in ’t Boshuys in Best een bijeenkomst voor alle college- en raadsleden van onze 21 gemeenten. Onderwerp was het concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022.

Metropoolregio Eindhoven financiert uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport Eindhoven

Vorige week is bekend gemaakt dat de Regio Deal Brainport Eindhoven van start is gegaan met het toekennen van de eerste financiële bijdragen aan tien projecten ter versterking van de economische kracht van Brainport Eindhoven.

Regionale Energiestrategie Metropoolregio Eindhoven

Volgend uit afspraken in het Klimaatakkoord werken we in de Metropoolregio Eindhoven vanaf oktober 2018 aan een Regionale Energiestrategie (RES). Dit doen wij in samenwerking met een groot aantal partners. Het opstellen van de RES heeft een ambitieus tijdpad: landelijk is afgesproken dat elke regio in juni 2019 een concept RES en eind 2019 een definitieve versie van de RES oplevert.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn