Viaduct handen header

We hebben vacatures!

Het Samenwerkingsakkoord In Goede Banen 2023-2026 is in maart 2023 vastgesteld. Een ambitieus akkoord van 21 gemeenten om samen te werken aan het versterken van de mainportstatus en het organiseren van de vereiste randvoorwaarden. Dit akkoord vraagt iets anders van de MRE: een beweging van procesregie naar programmasturing, meer inhoudelijke regie en een flinke toename in omvang. Daarom zoeken wij nieuwe collega’s, op dit moment hebben we meerdere vacatures. Solliciteren kan uiterlijk tot en met 3 december 2023.

Manager Regionale Opgaven

Als Manager Regionale Opgaven ben je de drijvende kracht achter het realiseren van doelen en ambities binnen diverse programma's van de MRE. Je schakelt tussen diverse functies als integraal manager, portfoliomanager en ben je lid van het directieteam. In deze rol geef je leiding aan de programmaorganisatie, stuur je de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers aan, en waarborg je een efficiënte bedrijfsvoering. Ook onderhoud je contacten in Den Haag, bij de provincie en bij andere organisaties. Als manager en teamlid van de directie draag je bij aan strategisch management, de vertaling van strategische kaders naar capaciteit, expertise en middelen, en waarborg je de ambtelijke verbinding met deelnemende gemeenten.
Meer informatie en solliciteren: https://www.latentis.nl/manager-regionale-opgaven-metropoolregio-eindhoven

Programmaregisseurs voor de programma’s Mobiliteit en Ruimte & Wonen

Als Programmaregisseur ben je verantwoordelijk voor het realiseren van een benoemde visie en een gerealiseerd programma, met een strategische focus op lange termijn en ter verwezenlijking van bestuurlijke doelen en ambities. Je ondersteunt en faciliteert bestuurlijke samenwerking en het portefeuillehoudersoverleg door de vraag en visie te identificeren en articuleren, trends te signaleren, en de collectieve visie af te stemmen en te borgen. Als opdrachtgever vorm je de collectieve visie om in een concreet programma en ondersteun je het bestuur en de bestuurders bij het vaststellen van kaders en resultaten. Als programmaregisseur en proceseigenaar realiseer je het programma, ben je het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen, en definieer je de procesgang voor het behalen van doelen. Je geeft inhoud, advies en richting aan complexe financieringsstructuren en governance, draagt de visie uit naar betrokken partijen, en creëert noodzakelijke randvoorwaarden, allianties en draagvlak. Je realiseert en borgt het noodzakelijk ambtelijk en bestuurlijk netwerk, stelt een programmaplan op, stelt de programmaorganisatie samen en stuurt medewerkers aan op resultaat, inhoud en proces. Je bewaakt de voortgang en resultaten van het programma en legt verantwoording af richting het portefeuillehoudersoverleg, inclusief financiële kaders en budgetten. Daarnaast fungeer je als strategisch en inhoudelijk adviseur voor het portefeuillehoudersoverleg en de Manager Regionale Opgaven met betrekking tot alle aspecten van het toegewezen programma en de daaraan gelieerde processen, ambities en resultaten/doelen.
Meer informatie en solliciteren: https://www.latentis.nl/programmaregisseur-metropoolregio-eindhoven

Senior Procesmanager voor het deelprogramma Wonen

Senior Procesmanager ben je een sleutelfiguur in het realiseren van opgaven en projecten binnen programma's. Met een tactische focus, veelal op middellange termijn en soms strategische componenten, ben je verantwoordelijk voor het behalen van bestuurlijke regionale doelen en ambities. Je ondersteunt en faciliteert de bestuurlijke samenwerking door de vraag binnen een programma te identificeren en articuleren, de collectieve visie te borgen en uit te dragen, en het proces te sturen.

Als Senior Procesmanager fungeer je als gids, proceseigenaar en lobbyist, waarbij je initieert, motiveert, adviseert en enthousiasmeert in het netwerk. Je hebt een centrale rol in het definiëren van de procesgang voor te realiseren doelen en ambities, en je draagt zorg voor de noodzakelijke allianties en randvoorwaarden. Het uitdragen van de visie naar betrokken partijen en het creëren van een breed draagvlak behoren tot je kernverantwoordelijkheden.

Je coördineert samenwerkingsverbanden en allianties, bewaakt de voortgang en het resultaat, en rapporteert dit naar de Programmaregisseur. Meer informatie en solliciteren: https://www.latentis.nl/senior-procesmanager-metropoolregio-eindhoven

Procesmanagers voor de deelprogramma’s Mobiliteit en Energietransitie

Als procesmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van opgaven en projecten binnen een programma, met een focus op tactisch/operationeel niveau. Je gebruikt inhoud en procesmanagement om bestuurlijke regionale doelen te verwezenlijken. Je ondersteunt en faciliteert bestuurlijke samenwerking door het identificeren en articuleren van de vraag binnen een programma, waarbij je trends signaleert en de collectieve visie vertaalt naar concrete opgaven. Als procesmanager borg en draag je de visie uit, creëer je allianties, stimuleer je het denk- en bewustwordingsproces, en zorg je voor de noodzakelijke randvoorwaarden en netwerken. Je fungeert als gids, procesmanager en -eigenaar, initieert, motiveert, adviseert en enthousiasmeert het netwerk en fungeert als lobbyist op diverse schaalniveaus. Je draagt zorg voor de uitvoering en besluitvorming, organiseert en coördineert samenwerkingsverbanden/allianties en monitort voortgang en resultaat, waarbij je verantwoording aflegt aan de Programmaregisseur. Als verantwoordelijke voor een deel van het programma, ben je voor dat deel het centrale punt voor in- en uitgaande informatie en fungeer je als aanspreekpunt voor betrokkenen.
Meer informatie en solliciteren: https://www.latentis.nl/procesmanager-metropoolregio-eindhoven