Ons nieuws archief

Dit nieuwsarchief bevat nieuwsartikelen uit 2014, 2015 en 2016. De laatst geplaatste berichten staan bovenaan. Artikelen uit 2017 vind je hier.

Bouwsteen energie van de integrale ruimtelijke strategie

Voor de invulling van de bouwsteen energie van integrale ruimtelijke strategie hebben we vanuit de VNG het aanbod gekregen om gebruik te gaan maken van de tool "ontwerpatelier", ontwikkeld door het ministerie van I&M. Er wordt een integrale inventarisatie uitgevoerd van het energieverbruik, de besparingspotenties en de potentie van de verschillende energietechnieken (o.a. windmolens, zonnepanelen, biomassacentrales) voor onze regio. Dit op basis van alle data die al beschikbaar zijn, zoals inventarisaties die eerder in de regio zijn uitgevoerd en data uit de nieuwe landelijke Energieatlas. Het resultaat van dit proces is een goed onderbouwde en doorgerekende kansenkaart voor de regio. Dit wordt dan één van de kaartlagen van de regionale Ruimtelijke Strategie.

Integrale ruimtelijke strategie

Onze regio is één samenhangend gebied. De inwoners wonen, werken en recreëren in verschillende gemeenten, maar wel voornamelijk binnen de grenzen van de regio. Daarom is het ook logisch dat gemeenten samen een integrale ruimtelijke strategie opstellen. De Werkplaats Strategie Ruimte werkt aan deze regionale strategie voor de fysieke leefomgeving. Deze strategie is een opvolger van de Ruimtelijke Strategie Brainport.

Rijk, Randstad en regio Eindhoven gaan voor versterking internationale concurrentiekracht

De internationale concurrentiekracht van onze stedelijke regio’s kan en moet sterker. De ambitie is om meer (internationaal opererende) bedrijven, instellingen (cultureel, onderwijs) en kenniswerkers naar deze stedelijke regio’s te trekken. De ministers Schultz (Infrastructuur en Milieu), Kamp (Economische Zaken) en Plasterk (Binnenlandse Zaken), de bestuurders en de economic boards van de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven gaan bij de ruimtelijke inrichting van ons land de uitdaging aan om de concurrentiekracht te versterken. De partijen hebben vandaag de intentieverklaring ’Ruimtelijk-Economische Ontwikkel Strategie (REOS) Noordelijke Randstad, Zuidelijke Randstad en Brainport Eindhoven’ getekend.

21 gemeenten Zuidoost-Brabant dienen voorstel voor woningmarktregio in bij minister

In overleg met de 13 woningcorporaties hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de minister gezamenlijk voorgesteld om de Metropoolregio Eindhoven aan te wijzen als één woningmarktregio. Dit in het kader van de Woningwet 2015. Daarmee is de Metropoolregio Eindhoven de eerste regio in Nederland die zo’n aanvraag heeft ingediend.

Science Hack Day: Mobility

Op 21 en 22 mei is de vijfde editie van de Science Hack Day Eindhoven gehouden.

Formaliseren van succesvolle samenwerking GGA Zuidoost-Brabant

Een bijzondere uitvoerende taak die bij de Metropoolregio Eindhoven is ondergebracht, is het verbinden van gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer in het kader van de GebiedsGerichte Aanpak (GGA) in Brabant. Om dit te formaliseren, wordt aan alle 21 colleges en het college van Gedeputeerde Staten een samenwerkingsovereenkomst voorgelegd.

Bereikbaarheidsagenda van én voor de hele regio

Collectief willen we de slimste regio, met haar grote economische belangen als Brainportregio, verder versterken. Hiervoor is een goede stedelijke bereikbaarheid nodig, in combinatie met een excellente werk- en woonomgeving. Het is een beleidsplan van én voor de gehele regio. De gemeenten van Zuidoost-Brabant spreken gezamenlijk de intentie uit om dit beleid de komende 10 tot 15 jaar uit te willen voeren en te willen investeren in de realisatie van de maatregelen.

Fusie van ideeën voor de Bereikbaarheidsagenda

De regio Zuidoost-Brabant leefbaar en bereikbaar houden. Nu en in de toekomst. Op vrijdag 20 mei hebben de wethouders mobiliteit met hun ambtenaren, raadsleden en stakeholders kennis genomen van de bouwstenen waaruit de Bereikbaarheidsagenda is ontstaan. En kunnen reageren op het eerste ruwe concept dat nu voor ligt.

Dag van de Logistiek!

Op 22 mei jl werd de eerste Dag van de Logistiek Eindhoven gehouden. Naast het publieksevenement is tijdens de Dag van de Logistiek ook het startsein gegeven van het Logistiek Platform. Kijk hier het filmpje.

Delen

FacebookTwitterLinkedIn