Regionaal platform 14 december: Brainport als Mainport

Ruim 70 bestuurders waren aanwezig tijdens het Regionaal Platform op 14 december. Op de agenda stonden 'Brainport als Mainport' en 'Living Labs in de regio'. Na de pauze werd in deelsessies verder gepraat over de onderwerpen: arbeidsmarkt 2.0, dynamiek op de woningmarkt en ruimte voor energie.

Brainport als Mainport: samenwerking met Rijk en Provincie

John Jorritsma neemt het Regionaal Platform mee in een aantal ontwikkelingen in de afgelopen periode die in samenwerking met Rijk en Provincie hebben plaatsgevonden. Om het voorzieningen niveau in de regio te versterken is mede door een stevige inzet van de Captains of Industry, een eerste investeringsimpuls gerealiseerd met het Rijk van 9,5 miljoen. De rijksbijdrage wordt door de Provincie gematcht. Mede ondersteund door het rapport Mainports Voorbij  en ondanks een eerste afwijzende reactie van het kabinet, heeft het Rijk de Brainport regio alsnog erkend als 3e economisch kerngebied in Nederland.  Aansluitend op deze erkenning heeft Minister Kamp in een reactie op de brief van ASML CEO Peter Wennink positief gereageerd op zijn verzoek om te komen tot een Nationale Actieagenda Brainport. Inzet is om de agenda te gebruiken als input richting het nieuwe kabinet. Zowel het Rijk zelf als ook de Provincie zijn actief betrokken in het opstellen van deze agenda. Met de Actieagenda Brainport wordt actief ingezet op het versterken van het vestigingsklimaat, innovatie en onderzoek en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en talent. Het streven is om in januari een 1e draft van de agenda gereed te hebben. Afstemming en informatie uitwisseling zal plaatsvinden via het Algemeen Bestuur van de Stichting Brainport en de Metropoolregio Eindhoven. Tenslotte is in de samenwerking met de Provincie intensief gewerkt aan de agenda Versnellingsafspraken Provincie-Regio Zuidoost-Brabant. Deze zijn in het bestuurlijk overleg met het college van GS en de regio op 6 december vastgesteld. De Gemeenten zijn hierover recent in een brief geïnformeerd.

 

IMG_0541Presentatie John Jorritsma

 

 

 

Presentatie Rapport 'Mainports Voorbij'

 

Door Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving, werd ingegaan op het recent aangeboden rapport aan het kabinet; Mainports Voorbij.  Centrale vraag in het rapport is of de toekomstige positionering van de mainports vraagt om een ander Rijksbeleid. Hierbij spelen zaken als veranderende concurrentiepositie, rol van technologie en toenemende complexiteit van maatschappelijke opgaven een rol. Belangrijke conclusie van het rapport is dat toekomstige bijdrage van de huidige mainports hieraan niet vanzelfsprekend is. Het rapport geeft aan dat deze bijdrage steeds meer geleverd wordt door kerngebieden met een hoogwaardige kennisinfrastructuur en maakindustrie. Brainport Eindhoven speelt hierin een centrale rol van nationaal belang. Dit vraagt ook om een samenhangend vestigingsklimaat waarin naast harde factoren (technologie, (digitale) infrastructuur), ook zachte factoren steeds belangrijker worden; leefomgeving, cultuur-voorzieningen, leefbaarheid. Advies is dan ook in deze samenhang te investeren. Afsluitend in zijn presentatie geeft hij een aantal adviezen mee aan de regio. Leg met de term mainport niet de focus te veel op een afgebakend gebied, maar vooral ook op de relevante verbindingen met andere regio’s, bijvoorbeeld door gezamenlijke agenda’s te ontwikkelen. De voorsprong van onze regio is erg mooi, maar blijf adaptief in denken en handelen is de eindboodschap. Bekijk hier de presentatie van Jan Jaap de Graeff.

 

IMG_0544Presentatie Jan Jaap de Graeff

 

 

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thomas Voncken, email: ...

 

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn