Regiobestuurders willen samen optrekken in Omgevingswet

Omgevingswet is “4e decentralisatie”

 

De komst van de nieuwe Omgevingswet vormt voor gemeenten een grote operatie die vergelijkbaar is met de recente decentralisaties in het sociaal domein. Met deze vergelijking benadrukte spreker prof.dr. Frans Tonnaer de impact die de nieuwe wet heeft op gemeenten waar het gaat om de totstandkoming van ruimtelijk beleid en planvorming.

 

Frans Tonnaer was een van de keynote-sprekers op het Regionaal Platform van 19 oktober jl. De directeur van de Praktijkacademie Omgevingsrecht gaf in zijn plenaire presentatie aan welke veranderingen de nieuwe Omgevingswet met zich meebrengt en hoe gemeenten daar optimaal op in kunnen spelen. De nieuwe wet wordt naar verwachting in 2019 ingevoerd en heeft als doel een veilige, gezonde en duurzame samenleving te stimuleren. De integratie van wetgeving en besluiten (van ruim 5.000 naar circa 350 wetsartikelen en van 60 naar 4 AMvB’s), cultuurverandering van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ en de focus op uitnodigingsplanologie moeten daaraan helpen bijdragen.

 

IMG_0281Frans Tonnaer, directeur van de Praktijkacademie Omgevingsrecht

 

Partnerschap

De Omgevingswet vraagt van bestuurders een grote cultuuromslag. Belangrijke nieuwe uitgangspunten zijn integraal denken en werken, meer initiatief aan 'de markt' laten en omgaan met ruimere afwegingsvrijheid. Om dit te bereiken is het volgens Frans Tonnaer van belang dat gemeenten op basis van vertrouwen, wederkerigheid en samenwerking een goed partnerschap aangaan met andere gemeenten, provincie en Rijk maar zeker ook met bedrijven en inwoners.

 

Op de vraag of integraal werken ook vraagt om een andere inrichting van de gemeentelijke organisatie antwoordde Frans Tonnaer dat sommige gemeenten daar inderdaad voor kiezen maar dat het in zijn ogen geen noodzaak is en zélfs kan leiden tot onrust. Juist in dit proces is het van belang dat medewerkers vanuit een duidelijke rol hun verantwoordelijkheid kunnen pakken.

 

Bekijk hier de presentatie van Frans Tonnaer.

 

Deelsessie ‘Bestuurders aan de slag met de Omgevingswet’

De daaropvolgende deelsessie ‘Bestuurders aan de slag met de Omgevingswet’ werd geleid door Mathijs Kuijken, de nieuwe bestuurlijk trekker van de werkplaats Ruimte.

 

Bekijk hier de resultaten van Sendsteps

 

Oirschot Pilotgemeente

Oirschot is als landelijke pilot-gemeente al aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingsvisie. Wethouder Piet Machielsen vertelde over zijn ervaringen met het betrekken van inwoners bij het opstellen van een eerste raamwerk daarvoor. De lessen die hij tot dusver uit dit traject kan trekken zijn: bouw voldoende tijd in en wees flexibel,  ben duidelijk over de rol van de overheid en van de samenleving. Vooral de rolopvatting en cultuurverandering onder alle actoren vragen de komende tijd nog volop aandacht. Zijn ervaring is ook dat het proces leidt tot nieuwe elan en daarom veel energie geeft.

 

Bekijk hier de presentatie van Piet Machielsen. 

 

 

Pilotprojecten Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is in staat om deskundigheid op veel vlakken te bundelen en gemeenten te ondersteunen in het kader van de Omgevingswet.

Volgens Wilma van der Rijt, voorzitter van de ODZOB, staat learning by doing daarin voorop: concrete praktijkvoorbeelden worden vooruitlopend op de Omgevingswet opgepakt en uitgewerkt. Een voorbeeld daarvan is het integrale handhavingstraject in Someren. De Omgevingsdienst komt binnenkort met meer concrete pilotprojecten waar gemeenten aan kunnen deelnemen. Mogelijke thema’s zijn Windenergie en de Uitrol van het gezonde verstedelijkingsprincipe naar het buitengebied. Daarnaast werkt de ODZOB aan het opleiden van milieuspecialisten tot integraal adviseur ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen en aan een afwegingskader Omgevingswet.

 

Bekijk hier de presentatie van Wilma van der Rijt.

 

Brabant Health Deal

Leendert van Bree, mede-initiatiefnemer van de Brabant Health Deal, constateert dat de Omgevingswet gezondheid en welzijn een plek terug geeft in het ruimtelijk en economisch domein. De wet biedt een kans om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. De huidige focus op gezondheidsbevordering schuift daarbij meer en meer op naar duurzaam welzijn. Leendert van Bree pleit er voor om gezondheidsdoelstellingen op te nemen in het omgevingsplan. Door deze te vertalen in toetsingscriteria kunnen ze fungeren als omgevingswaarden.

 

Bekijk hier de presentatie van Leendert van Bree.

 

 

Samen optrekken

De aanwezige bestuurders zijn van mening dat de nieuwe Omgevingswet helpt om de samenwerking in de regio te bevorderen. Ook de vraag van Mathijs Kuijken aan het einde van de sessie of er behoefte bestaat aan een gezamenlijk traject op dit dossier werd instemmend beantwoord. Wordt vervolgd dus!

 

 

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantal van den Eijnden, telefoon: 06 42480052 of email: c....

 

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn