Ontwikkeldag: werkatelier transitie landelijk gebied

De regio, provincie en waterschappen ontmoeten elkaar twee keer per jaar op ontwikkeldagen. Hier werken we samen als één overheid aan een aantrekkelijke, bereikbare en concurrerende regio. We werken vooruitlopend op de Omgevingswet als ‘één overheid’ om effectiever en sterker te zijn. Tijdens de ontwikkeldag worden afspraken gemaakt over gezamenlijke lobbyactiviteiten, onderzoeken, pilots en investeringen. Ook kijken we in ‘ontwikkelateliers’ wat verder in de toekomst. Belangrijke onderwerpen worden onderzocht, bediscussieerd en er worden richtinggevende uitspraken omgezet in afspraken en vervolgstappen. In december zijn drie onderwerpen in een ontwikkelatelier uitgediept: Transitie Landelijk Gebied; Vernieuwing Openbaar vervoer en Klimaatadaptatie.

 

Transitie Landelijk Gebied

Het werkatelier wordt ingeleid door burgemeester Peter Maas, lid van de werkplaats Economische strategie. Hij schetst de aanwezigen de urgentie om voor het landelijk gebied met een oplossing voor de intensieve dierhouderij te komen. En de noodzaak om een nieuw perspectief voor het landelijk gebied te benoemen vanuit de waarde die het heeft voor de Brainport regio. De kreet: “emancipatie van de periferie” zoals in de plenaire inleiding door Berno Strootman verteld, onderschreef dit nog eens.

 

Praktijksituaties

Hierna vertellen wethouder Biemans van gemeente Deurne en burgemeester Eugster van gemeente Reusel-De Mierden over de lokale praktijk rondom de transitie van de intensieve dierhouderij en het buitengebied. In Deurne wordt vanuit een transitieprogramma aan vier lijnen gewerkt:

1.     Creëren van nieuwe perspectieven;

2.     Oplossen en voorkomen knelpunten;

3.     Aanpak leegstaande agrarische gebouwen;

4.     Herstel sociale draagkracht.

 

In Reusel-De Mierden is een transitieteam aan de slag dat zich ook op het brede snijvlak van de transitie richt. Kernwoorden voor de aanpak in Reusel-De Mierden zijn vertrouwen, respect en samen doen. Zij gebruikt hiervoor de kapstok ‘herstellen van vertrouwen’:

 

plaatje in tekst reusel de mierden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide bestuurders roepen de aanwezigen op om als regio samen op te trekken om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor het Rijk en de provincie. Behalve dat gemeenten van elkaar kunnen leren is dit ook van belang als het gaat om het toekennen van de rijksmiddelen voor warme sanering varkenshouderij en het verruimen van huidige wet- en regelgeving als dat noodzakelijk is om het gezamenlijke doel te bereiken.

 

Doel

Het doel van het werkatelier is om toestemming te vragen aan de aanwezigen om in gezamenlijkheid als Zuidoost Brabant een volgende stap te zetten in de transitie van het landelijk gebied. Dit via:

1. Het instellen van een regionaal kennisplatform om ervaringen en ideeën uit te wisselen

2. Het opstellen van een gezamenlijke transitie-agenda landelijk gebied

3. Het instellen van een regionale Taskforce en starten van een lobby.

De bestuurders die voor deze middag het initiatief hebben genomen vragen van de collega-bestuurders het vertrouwen en mandaat om de voorbereidingen hiervoor te treffen. Ook burgemeester Maas doet de oproep aan aanwezigen om aan te sluiten bij de Taskforce.

 

Commitment

Al snel blijkt dat er veel draagvlak is om gezamenlijk op te trekken. En dat een versterking van het landelijk gebied een belangrijke bijdrage levert aan de Brainport regio. Wel wordt er kritisch gesproken over de inhoud van de agenda en de strategie waarmee een lobby richting Rijk en provincie wordt ingezet.

 

Zo wordt door verschillende bestuurders met klem gevraagd om deze agenda met Taskforce aan te laten sluiten op al bestaande gremia zoals het Agro Food & Leefomgeving van de ODZOB en de regionale VAB-aanpak. Ook wordt de wens uitgesproken om op economisch en strategisch niveau de verbinding tussen de programma’s te maken en de uitvoering op de al bestaande plekken te houden. Het niveau van de Metropoolregio leent zich bij uitstek om deze verbinding te kunnen maken.

 

Veel tips zijn gedeeld om mee te nemen in de volgende stap bij het verder verfijnen van de strategie van de taskforce:

 • Maak een inventarisatie van huidige structuren, programma’s en kennis op het gebied van de transitie van het landelijk gebied. Vanuit deze inventarisatie kan een integrale agenda vastgesteld worden die als plus bovenop het bestaande komt.
 • Zorg dat je de aanpak in de regio centreert, ga niet met vijf bussen naar Den Haag voor hetzelfde.
 • Hoe kunnen we zorgen dat deze aanpak succesvol wordt? Wat is ons doel en wat wordt ons positieve verhaal?
 • Werk vanuit perspectief en kansen, niet vanuit problemen.
 • Het kiezen voor een gezamenlijke agenda met Taskforce vraagt om kennis, kunde en capaciteit. En om periodiek overleg met de provincie om stappen te kunnen zetten en het tempo er in te houden.
 • Gebruik de vorm van een regionaal integraal gebiedsprogramma waarmee we middelen voor onze regio kunnen aantrekken. Dit om staatssteun te voorkomen.
 • Organiseer slagkracht, eigenaarschap en mandaat. Wie wordt de trekker en wat kan deze?
 • Zorg voor een goede organisatie en voldoende capaciteit en middelen.
 • Betrek als landelijk gebied ook de steden Eindhoven en Helmond bij de planvorming en aanpak. Juist de wisselwerking tussen stedelijk en landelijk gebied maakt het verhaal krachtig.
 • Verken de aanpak in NO-Brabant en sta open voor samenwerking.
 • Is het wenselijk een lokaal boegbeeld aan te wijzen die de regionale bestuurders buiten de comfortzone kan laten denken en een goede gesprekspartner kan zijn in de lobby naar het rijk.

 

Anne-Marie Spierings is positief over het initiatief vanuit de Metropoolregio en wil graag samen aan de slag gaan. Voor uitvoering van het provinciaal beleid heeft de provincie de gemeenten heel hard nodig. Zij geeft aan dat het nieuwe kabinet ten aanzien van landbouw meerdere perspectieven met elkaar wil verenigen. De Taskforce kan mooie ingrediënten bij elkaar brengen en verbindingen leggen tussen initiatieven. Het zou mooi zijn als dit in een half jaar tijd een bod met een breed draagvlak kan opleveren richting Den Haag.

 

Vervolg

Naast de drie bestuurders die het initiatief hebben genomen voor dit atelier melden zich nog enkele andere bestuurders die aan willen sluiten. Afgesproken is dat deze groep op 21 februari 2018, bij het volgende Regionaal platform van de Metropoolregio Eindhoven, een terugkoppeling geeft van de contouren van de transitie-agenda en een verfijning van de rol van de Taskforce. 

Lees meer over het vervolg.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn