Onderzoeksbureau Het PON: meer daadkracht nodig in vraagstuk Poolse arbeidsmigranten

Er is in de Metropoolregio Eindhoven nog veel te verbeteren in de relatie tussen Poolse arbeidsmigranten en hun omgeving. Om die verbeteringen op te pakken is het nodig dat gemeenten de regierol op zich nemen en samen met huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en inwoners aan de slag gaan.

 

Dat blijkt uit onderzoek naar het vraagstuk rond arbeidsmigranten als het gaat om werken, wonen en participatie in de samenleving dat Het PON in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven heeft uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om ervaringen, ontwikkelingen en knelpunten vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen in kaart te brengen. Dat moet duidelijk maken wat vanuit de lokale overheid nodig is.

 

Aanleiding onderzoek

Het succes van de economie in onze regio leunt op werknemers van buiten. De Stuurgroep Arbeidsmigranten zag dat de vraag naar huisvesting voor deze groep werknemers groter is dan het aanbod. Uit het verleden kennen we voorbeelden van schrijnende toestanden. Pogingen om in adequate huisvesting te voorzien stranden regelmatig op weerstanden van omwonenden. Daarom heeft de Stuurgroep Arbeidsmigranten onderzoek laten doen naar de relaties tussen Poolse arbeidsmigranten en hun directe omgeving.

 

“Structurele oplossingen zijn nodig”

Frans Stienen, voorzitter van de Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven heeft het onderzoeksrapport in ontvangst genomen. “Het PON heeft haarscherp in beeld gebracht dat we nu nog veel te hap-snap met Poolse arbeidsmigranten bezig zijn. Als gemeenten komen we vaak pas in actie als er een concreet initiatief is voor huisvesting. We denken nog veel te vaak dat het een tijdelijke uitdaging is waar geen structurele oplossingen voor nodig zijn. En bovendien: het vraagstuk is zoveel meer dan alleen maar huisvesting. Het gaat ook om integratie, om samen leven en samen werken. De beeldvorming over arbeidsmigranten is nogal eens negatief, vaak gestoeld op alleen maar aannames. Vandaar ook dat we dit onderzoek hebben laten uitvoeren: we moeten beter weten waar we met z’n allen over praten!”

 

Marleen van der Haar overhandigt het onderzoeksrapport aan Frans StienenMarleen van der Haar overhandigt het onderzoeksrapport aan Frans Stienen

 

 

Aanbevelingen voor gemeenten in de Metropoolregio

Het onderzoek laat zien dat er in de Metropoolregio Eindhoven kennis, visie, ervaring en een samenwerkingsstructuur is ten aanzien van arbeidsmigratie. De gemeenten zouden zich volgens de onderzoekers echter wel meer mogen richten op de economische kansen, vragen en oplossingen op langere termijn. De algemene aanbeveling van Het PON is om de gemeentelijke rol te verstevigen, subregionale samenwerking op maat te concretiseren en de grote kaders op regionaal niveau te bepalen. En op dat niveau ook te zorgen voor meer kennisdeling. Het is een vraagstuk dat integraal opgepakt moet worden.

 

Conclusies op de thema’s werken, wonen en participatie
De onderzoekers hebben gekeken naar drie belangrijke thema’s: werken, wonen en participatie. Wat betreft het thema werken heeft het onderzoek laten zien dat de inzet van internationale arbeidsmigranten vanuit een economisch perspectief naast kansen ook aanleiding geeft tot ongewenste praktijken en misstanden. Als het gaat om wonen is de algemene conclusie dat de organisatie van kwalitatief goede (flexibele) huisvesting voor arbeidsmigranten niet goed van de grond komt. Er is veelal sprake van het verschuiven van verantwoordelijkheden met betrekking tot huisvesting.
Voor participatie is weinig beleidsmatige aandacht. Er is echter wel behoefte en belang om dit thema op de agenda te zetten.

Volgens de onderzoekers is het van belang om huisvesters, bedrijven, uitzendbureaus en inwoners te betrekken bij de aanpak van het totale vraagstuk. Het PON doet ook een aantal concrete aanbevelingen, zoals het inrichten van een informatiepunt voor arbeidsmigranten, het oprichten van een regionaal expertteam en het versterken van de rol van de woningcorporaties.

 

Hoe nu verder?

Het eindrapport is vandaag verzonden aan de 21 gemeentebesturen. De Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio verwacht met het rapport een stevige bijdrage te leveren aan een gedegen en vernieuwende aanpak voor arbeidsmigranten en vertrouwt er op dat de nieuwe gemeenteraden hiermee actief aan de slag gaan. De Stuurgroep organiseert verder in het voorjaar een werkconferentie waar zij met alle stakeholders aan de slag wil met concrete acties aan de hand van de aanbevelingen.

 

Achtergrondinformatie over het onderzoek
In opdracht van de Metropoolregio Eindhoven heeft Het PON in de periode november 2017 tot en met februari 2018 in de 21 gemeenten onderzoek gedaan. Het doel was om ervaringen, ontwikkelingen en knelpunten van betrokken actoren in kaart te brengen en daarmee te verhelderen wat vanuit de lokale overheid nodig is. Via interviews, groepsgesprekken, documentenanalyse en een online vragenlijstonderzoek zijn 40 Poolse arbeidsmigranten, veertien bedrijven, vijf uitzendbureaus, drie huisvesters, 21 gemeenten, veertien sleutelfiguren, 790 inwoners van Brabant en 24 omwonenden bevraagd.

 

Download hier het onderzoeksrapport

 

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn