Minister Blok stelt woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven vast

Afgelopen mei hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant in overleg met de 13 woningcorporaties de minister voorgesteld om de Metropoolregio Eindhoven aan te wijzen als één woningmarktregio. Dit in het kader van de Woningwet 2015. De Metropoolregio Eindhoven was de eerste regio in Nederland die zo’n aanvraag heeft ingediend. Op 30 augustus jl. heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst deze aanvraag goedgekeurd.

 

plaatje 1 5 september 2016

Wat is een woningmarktregio?


Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Deze wet beoogt dat de schaal van een woningcorporatie in overeenstemming is met de schaal van de regionale woningmarkt. Dit wil het Rijk onder andere bereiken door heel Nederland in te delen in woningmarktregio’s. Gemeenten bepalen gezamenlijk de samenstelling van die woningmarktregio’s. Woningcorporaties krijgen één woningmarktregio als hun kerngebied. In alle gemeenten in dat kerngebied kunnen woningcorporaties alle activiteiten ontplooien die horen bij hun taak, namelijk het realiseren van voldoende, kwalitatief goede huisvesting voor de doelgroep. Buiten de eigen woningmarktregio mogen woningcorporaties hun voorraad niet uitbreiden door nieuwbouw of aankoop.

Gezamenlijke gemeenten konden vóór 1 juli 2016 een voorstel voor een woningmarktregio indienen bij de minister. Een woningmarktregio moet minimaal uit twee aan elkaar grenzende gemeenten bestaan en er moeten ten minste 100.000 huishoudens woonachtig zijn. Daarnaast moet aannemelijk gemaakt worden dat deze gemeenten, vanuit het oogpunt van het functioneren van de woningmarkt, als één geheel beschouwd kunnen worden.

 

Woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven


In goed onderling overleg met de 13 woningcorporaties hebben de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de Minister voor Wonen en Rijksdienst afgelopen mei voorgesteld om de Metropoolregio Eindhoven aan te wijzen als één woningmarktregio. De keuze voor de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is een bevestiging van de huidige situatie op de woningmarkt, de verhuisstromen in de regio en de bestaande werkgebieden van de woningcorporaties. Minister Blok heeft op 30 augustus jl. deze aanvraag met een positief besluit bevestigd.

Gemeenten kunnen nog steeds in subregio’s de afstemming met elkaar én de betreffende woningcorporaties organiseren. Het vaststellen van een woningmarktregio heeft namelijk alleen gevolgen voor het werkgebied van de woningcorporaties en is bijvoorbeeld geen verplichting om samen een regionale woonvisie op te stellen.

 

 

plaatje 2 5 september 2016De 13 woningcorporaties die binnen de woningmarktregio Metropoolregio Eindhoven vallen: Woonbedrijf, ‘thuis, Wooninc., woCom, Woonpartners, Trudo, Bergopwaarts, Woningbelang, de Zaligheden, Compaen, Volksbelang,  Goed Wonen en Helpt Elkander.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook www.woningwet2015.nl/nieuws/woningmarktregios-vastgesteld voor meer informatie.

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn