Mini-symposium EU-arbeidsmigranten – 12 oktober 2016

De laatste tijd is er - geheel terecht - veel aandacht geweest voor (de huisvesting van) vluchtelingen en statushouders. De aandacht voor de EU-arbeidsmigranten lijkt daardoor enigszins verslapt. Toch constateert de Stuurgroep Arbeidsmigranten van de Metropoolregio Eindhoven dat er nog veel te verbeteren is in de omstandigheden waarin deze arbeidsmigranten in de regio Eindhoven werken, wonen en leven. Daarom organiseerde de Stuurgroep Arbeidsmigranten op 12 oktober jl. een mini-symposium over EU-arbeidsmigranten.

 

Frans Stienen, voorzitter Stuurgroep Arbeidsmigranten: “Aandacht voor arbeidsmigranten blijft nodig!”

Als voorzitter van de Stuurgroep Arbeidsmigranten opende Frans Stienen het mini-symposium EU-arbeidsmigranten. De regio heeft als opgave om 7.250 nieuwe huisvestingsplekken te organiseren. De door verschillende partijen ondertekende Regionale Verklaring Arbeidsmigranten ondersteunt daarin. In samenwerking met verschillende partijen blijft de stuurgroep inzetten op het stimuleren van huisvesting en integratie van arbeidsmigranten.

 

Jochem de Boer, ABU: “Waar eindigt de rol van de werkgever?”

Er bestaan veel verschillende beelden over de Europese arbeidsmigranten in Nederland. Jochem de Boer van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) gaf daarom een feitelijk overzicht van de belangrijkste cijfers over Europese arbeidsmobiliteit in Nederland. Er zijn 360.000 arbeidsmigranten in Nederland. 160.000 (15.000 tot 17.000 in deze regio) daarvan staan als werkend ingeschreven bij uitzendbureaus. Veruit de meeste arbeidsmigranten zijn afkomstig uit Polen. Het grootste deel werkt in de logistiek, de voedingsindustrie en de tuinbouw.

De conclusie van Jochem de Boer is dat de arbeidsmigranten voor ons land vooral economische baten opleveren, maar dat dat ons niet ontslaat van een discussie over de maatschappelijke impact. Wat doen we als arbeidsmigranten de keuze maken om langer/structureel te blijven? Waar eindigt de rol van de werkgever daarbij?

 

Martijn Schut, ministerie BZK: “Minister Blok blijft inzetten op de afspraken uit de Nationale Verklaring”

In 2012 is de Nationale Verklaring door verschillende regio’s (o.a. de regio Eindhoven) ondertekend. We zijn nu vier jaar later en is er veel gebeurd. Regio’s hebben veel werk verzet rondom de huisvesting van arbeidsmigranten, maar het kabinet ziet ook de invloed van bijvoorbeeld de komst van vergunninghouders. Hoe gaat het kabinet hiermee om en hoe zetten we dit om in een kans? Martijn Schut, afdelingsmanager huurbeleid en doelgroepen, vertelde dat voor minister Blok de basis voor de huisvesting van arbeidsmigranten ligt in hetgeen dat is afgesproken in de Nationale Verklaring. Het ministerie kansen ziet daarbij nadrukkelijk kansen in de flexibele huisvesting van meerdere doelgroepen. Martijn Schut beseft ook dat flexwonen niet de oplossing is voor alle huisvestingsvraagstukken. Maar de mogelijkheid om bepaalde opgaven aan elkaar te verbinden, bijvoorbeeld het huisvesten van arbeidsmigranten in COA-locaties, moet in de regio’s serieus worden verkend.

 

Peter Knoops, projectleider gemeente Helmond: “De arbeidsmigrant leeft vaak in de anonimiteit”

In zes gemeenten in De Peel werken diverse instanties actief samen in een breed project om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Hierbij is ingezet op multidisciplinaire handhavingsacties in combinatie met zorg. Projectleider Peter Knoops presenteerde de resultaten. Hij heeft geconstateerd dat de doelgroep groter is dan we denken en nog steeds groeit. Naar zijn schatting zitten er alleen al in De Peel 15.000 tot 20.000 arbeidsmigranten. Ook ziet Peter Knoops dat de arbeidsmigrant vaak anoniem blijft en slecht is geïnformeerd. De huisvesting is vaker onder de Nederlandse maat en er is bij een deel van de arbeidsmigranten een afhankelijkheid van de werkgever. Op dit moment wordt een voorstel aan de 6 gemeenteraden voorgelegd om de samenwerking in De Peel structureel te borgen.

 

Discussie: “De uitdaging blijft staan; gezamenlijke actie is nodig”

Onder leiding van Wim Reedijk van het Expertisecentrum Flexwonen ontstond na de inleidingen een levendige discussie met en tussen de betrokken partijen. Duidelijk werd dat er in de discussie een onderscheid moet worden gemaakt tussen arbeidsmigranten die tijdelijk in deze regio verblijven en arbeidsmigranten die structureel blijven. Arbeidsmigranten die blijven, kunnen een plaats vinden in de reguliere huisvesting. Integratie (bijvoorbeeld het leren van de taal) blijft daarbij wel een aandachtspunt. Voor arbeidsmigranten die hier tijdelijk werken, zal vaak huisvesting georganiseerd moeten worden. Gemeenten en woningcorporaties moeten daarop aangesproken blijven worden. Maar ook voor de werkgever is in de beginfase een rol weggelegd, met name in de informatievoorziening en het bevorderen van de integratie. Conclusie is dat er ook in deze regio nog steeds veel moet gebeuren in het verbeteren van de integratie en huisvesting van arbeidsmigranten. Samen aan de slag dus!

 

Klik hier om de presentaties te downloaden.

 

 

 

Geen flash player aanwezig.

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn