Metropoolregio Eindhoven zet in op meer resultaat

De Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gaat gerichter samenwerken om de ambities van de regio te realiseren. De focus ligt op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit. Andere partners, zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, worden daarbij nog meer dan voorheen betrokken. Daarnaast wordt de manier waarop de gemeenten nu samenwerken - in een wirwar aan overleggen - aangepast. Dit adviseert het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven naar aanleiding van een kritisch evaluatierapport van adviesbureau Berenschot waar de Metropoolregio zelf opdracht toe heeft gegeven.

 

De Metropoolregio Eindhoven is in 2015 opgericht en is de opvolger van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). De Metropoolregio Eindhoven is een vrijwillige netwerksamenwerking waarin de 21 deelnemende gemeenten inmiddels twee jaar samen optrekken. Adviesbureau Berenschot heeft deze eerste twee jaar geëvalueerd. Het evaluatieonderzoek laat zien dat het bestuurlijk netwerk samen met de triple helix aan kracht heeft gewonnen. Tegelijkertijd stelt Berenschot ook dat door een complexe overlegstructuur, onduidelijkheid bij bestuurders over hun rol en taak en de geringe binding van de eigen gemeente met de regio.

 

Strategisch waardevol

De nog jonge bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven wordt door het Dagelijks Bestuur als strategisch zeer waardevol gezien. De Metropoolregio Eindhoven is een onmisbare schakel in de intensieve samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze succesvolle samenwerking maakt Brainport Eindhoven internationaal één van de meest innoverende en concurrerende hightech-regio’s. Onlangs riep het kabinet de regio nog uit tot één van de drie economische kernregio’s (Mainports). De Metropoolregio Eindhoven is als overheidspijler onmisbaar voor de economische ontwikkelingen van deze Mainport. Als gesprekspartner van het rijk en de provincie draagt de Metropoolregio Eindhoven zorg voor een excellent leef- en vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers, en voor de financiering van het regionale stimuleringsfonds en de Stichting Brainport.

 

Vanwege dit strategische belang adviseert het DB om de tweesporen-aanpak uit het Berenschot-rapport over te nemen: het realiseren van quick-wins en het voorbereiden van een fundamentele herijking van de samenwerking.

Het vervolgproces

Op 28 juni zijn het eindrapport en het vervolgproces besproken in het Algemeen Bestuur. Vervolgens is het evaluatierapport met vervolgproces gestuurd naar gemeenteraden. De gemeenteraden is gevraagd om voor 1 oktober te reageren op het evaluatierapport. Het herijkingsproces wordt op basis van de reacties van de raden verder uitgelijnd. Het herijkingsproces met een stappenplan wordt in het Algemeen Bestuur van 1 november besproken.

 

Het herijkingsproces zal gericht zijn op het gesprek en de dialoog met en tussen gemeenten over de inhoudelijke doelstellingen en ambities van de Metropoolregio Eindhoven. Vervolgens wordt gesproken over de vorm van de samenwerking en het besluitvormingsproces.
Het streven is om uiterlijk in december 2018 met elkaar een nieuwe Regionale Agenda vast te stellen over de koers én de vorm van de intergemeentelijke samenwerking op het niveau van de Metropoolregio Eindhoven.

 

De planning voor het vervolgproces ziet er als volgt uit:

1 oktober 2017

Uiterlijk reactie van de gemeenteraden

1 november 2017

Vergadering Algemeen Bestuur:

-          Bespreken reacties raden

-          Vaststellen stappenplan herijkingsproces

November 2017

Verdere uitwerking en start realisatie stappenplan herijkingsproces

13 december 2017

Vergadering Algemeen Bestuur

-          Voortgang proces

21 februari 2017

Vergadering Algemeen Bestuur

-          Voortgang proces

21 maart 2017

Verkiezingen

 

Mei - oktober 2018

Vervolg uitwerking met de nieuwe raden

12 december 2018

Algemeen Bestuur:

Vaststelling nieuwe Regionale Agenda

 

Gezamenlijk proces

Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk dat de herijking van de samenwerking gezamenlijk wordt doorlopen en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hieraan vorm en inhoud te geven. De Metropoolregio Eindhoven is van ons allemaal.

 

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Marcus, telefoon: 040 259 45 58 of email: ....

 

 

Download hier het evaluatierapport

 

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn