Integrale Strategie Ruimte: ruimte voor energie en discussie

De Integrale Ruimtelijke Strategie voor de regio begint vorm te krijgen. Tijdens het Regionaal Platform is de stand van zaken toegelicht en hebben de sub-regio’s hierover verder gepraat. Specifieke aandacht was er voor het onderdeel ‘energie en ruimte’. Uiteindelijk willen we uitkomen op een goed onderbouwde energie-kansenkaart als onderdeel van de Integrale Ruimtelijke Strategie.

 

Stand van zaken

De werkplaats Strategie Ruimte heeft tijdens het Regionaal Platform een toelichting gegeven op de Integrale Ruimtelijke Strategie. Hoe ziet deze er uit, hoe ver zijn we en wat gaan we nog doen? Wie worden daar bij betrokken? Deze 'tussenstand' is per sub-regio besproken, waarbij de nodige vragen en aandachtspunten op tafel kwamen. De accenten verschilden per groep. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren leisure, ruimte voor innovatieve startups en de relatie met onze zuiderburen. Daarnaast waren er vragen over status en legitimatie. De werkplaats heeft hiervan kennis genomen en neemt de opmerkingen mee in het vervolg.

 

Energie en ruimte

In het tweede deel werd een specifiek onderdeel uit de integrale ruimtelijke strategie gelicht. Duurzame energieopwekking, opslag en transport zal steeds meer in de dagelijkse leefomgeving van mensen plaatsvinden en een nieuwe claim leggen op de beschikbare ruimte in onze regio. Het thema is daarom een belangrijk onderdeel van de Integrale Ruimtelijke Strategie. Jan Matthijsen van het Planbureau van de Leefomgeving heeft ons in zijn presentatie meegenomen in de opgave die wij hebben op dit thema. De duurzame energieopgave vraagt om een meer structurele benadering; om een goede afweging tussen verschillende maatschappelijke functies en belangen. Niet alleen binnen de eigen gemeente maar ook in afstemming met omringende gemeenten en andere partijen.

 

Paul van Liempd, wethouder van Waalre en bestuurlijk trekker van de Gesprekstafel Duurzaamheid, heeft het proces toegelicht dat we gaan doorlopen, als onderdeel van de Integrale Ruimtelijke Strategie. Samen met onze stakeholders in de regio willen we komen tot een goed onderbouwde en doorgerekende energie-kansenkaart voor de regio. Dit wordt dan één van de kaartlagen van de regionale Ruimtelijke Strategie. In september worden in het kader van de Ruimtelijke Strategie ‘energie-ontwerpateliers’ gepland, waar een grote groep stakeholders voor wordt uitgenodigd. Er liggen al veel contacten met partijen uit het brede (energie)veld, zoals netwerkbedrijven, energiebedrijven, energiecoöperaties, IVN, Brabants Landschap, Eindhoven Airport, ZLTO, automotive sector, MKB en ‘grootverbruikers’ aan energie. In het proces wordt intensief samengewerkt met de Provincie. We krijgen ook ondersteuning in dit traject vanuit het ministerie van I&M, de VNG en het Planbureau voor de Leefomgeving (financieel, kennis en expertise).

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn