Integrale Strategie Ruimte naar 21 colleges gestuurd

grote stap naar een gezamenlijke ruimtelijke strategie voor de regiogemeenten.

De concept Integrale Strategie Ruimte is vrijgegeven en naar de 21 colleges van B&W in de regio gestuurd. In de Ruimtelijke Strategie beschrijven de 21 regiogemeenten hoe ze hun regionale ambitie om tot de sterkste economische regio’s in Europa te behoren, ruimtelijk willen ondersteunen. Het is een gezamenlijk toekomstbeeld op de hoofdstructuur van de regio voor de komende 20 jaar en vormt een verbinding tussen de opgaven die de subregio’s voor zich zelf geformuleerd hebben.

Nadat de concept Integrale Strategie Ruimte is behandeld door de colleges, wordt deze voorgelegd aan de 21 gemeenteraden.

 

Vanuit de ambitie

De ambitie van de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is het (mee)ontwikkelen van de regio tot een technologische topregio met internationale allure en regionale eigenheid. En hoe de ruimte in de regio is ingericht, kan daar direct aan bijdragen. Zo moeten we werken aan:

  • aantrekkelijk internationaal vestigingsmilieu voor het (inter)nationale bedrijfsleven;
  • aantrekkelijke gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving, ‘quality of life’;
  • verbinden stad en land met versterking eigen kwaliteiten en identiteit in landschap en leisure;
  • betere bereikbaarheid met hoogstaande toegangspoorten naar de regio;
  • een duurzame en klimaatbestendige regio.

Al deze onderwerpen komen terug in de Integrale Strategie Ruimte.

 

 

De Integrale Strategie Ruimte  is een ambitie-, inspiratie- en kansendocument; een basis van waaruit we op verschillende niveaus (lokaal, (sub)regionaal en bovenregionaal) werken aan opgaven op het gebied van de leefbaarheid, vitaliteit en bereikbaarheid van onze regio. Er in staan de ruimtelijke hoofdstructuur in onze regio voor de komende twintig jaar.

 

We presenteren geen eindbeelden, maar proberen op onderdelen de ambitie en de norm te benoemen. De Integrale Strategie Ruimte krijgt ook geen formele status als bijvoorbeeld een structuurvisie op basis van de Wet ruimtelijke ordening of een Omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet in 2019.

 

Bekijken?

Foto isr internationale allure 181x143De Integrale Ruimtelijke Strategie is geen boekwerk, maar een interactieve website. Op deze manier is de strategie goed te raadplegen en makkelijk bij te houden.

Ga naar onze Integrale Ruimtelijke Strategie.

 

 

 

Zo veel mogelijk input verzameld

Om tot een goede Integrale Ruimtelijke Strategie te komen, is veel informatie verzameld door de Werkplaats Strategie Ruimte.

  • De vier subregio’s hebben subregionale proposities beschreven met bijbehorende ruimtelijke consequenties, dit zijn belangrijke bouwstenen voor de integrale ruimtelijke strategie.
  • We hebben gesproken met kennisinstellingen (Design Academy, Fontys, TUE), bedrijfsleven (partijen zoals BZW en bedrijven als ASML) en maatschappelijk partijen, zodat ook zij hun visie op ontwikkeling van de regio en de ruimtelijke structuur hebben kunnen geven.
  • Ook spraken we met raadsleden uit de regio, omliggende regio’s en de provincie om ook hun beeld en kennis van de regio op te kunnen nemen in de strategie.
  • En de inhoud is goed afgestemd met de andere werkplaatsen van de Metropoolregio Eindhoven. De ontwikkelrichting die hier wordt uitgezet moet ook ruimtelijk ondersteund worden, en dus terugkomen in de Integrale Ruimtelijke Strategie.

 

Integraal is samenhangend

De 21 gemeenten stellen de Integrale Ruimtelijke Strategie samen op omdat de regio één samenhangend gebied is. De inwoners wonen, werken en recreëren voornamelijk binnen de grenzen van de regio. Dat kan omdat de regio veel contrasten heeft. Je bent snel in de stad of juist in het groen, er is cultuur én natuur. Dat maakt onze regio zo bijzonder. En daar moeten we gebruik van maken, want de verschillen maken de regio als geheel compleet. Zo kunnen we samen de regionale ambitie bereiken.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn