Integrale ruimtelijke strategie

Onze regio is één samenhangend gebied. De inwoners wonen, werken en recreëren in verschillende gemeenten, maar wel voornamelijk binnen de grenzen van de regio. Daarom is het ook logisch dat gemeenten samen een integrale ruimtelijke strategie opstellen. De Werkplaats Strategie Ruimte werkt aan deze regionale strategie voor de fysieke leefomgeving. Deze strategie is een opvolger van de Ruimtelijke Strategie Brainport.

 

Waar gaat het over?

De integrale ruimtelijke strategie bevat vijf thematische kaartbeelden, waarbij per thema wordt omschreven wat wordt beoogd, welke uitdagingen hierbij horen en wie waarvoor aan de lat staat. Deze indeling is niet in beton gegoten. Uit de gesprekken die nog komen, zou kunnen blijken dat een andere benaming of andere indeling beter past.

 

Vijf thema’s

Deze thema's kunnen we als volgt beschrijven:

 

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving: Behoud en versterking van de hoge kwaliteit, gezondheid en veiligheid van de woon- en leefomgeving, met een compleet en bereikbaar voorzieningenpakket, ruimte voor ontmoeting, hoogwaardige omgevingskwaliteit toegankelijkheid en aantrekkelijk groen binnen handbereik.

 

Ruimtelijke kwaliteit, landschap en recreatie: Ons diverse, aantrekkelijke landschap met haar Bourgondische sfeer, in combinatie met de High Tech-profilering maken ons als regio uniek ten opzichte van de andere twee polen van de Deltametropool. We zetten daarom in op een verdere versterking en verbinding van de groen-blauwe, ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, die een mooi contrast vormen met het stedelijk gebied.

 

Verbinden, bereikbaar, nabijheid: Bereikbaarheid is een belangrijke sleutelfactor voor een sterke kennis-innovatieve regio en voor het bereiken van doelstellingen rondom andere thema's. We streven naar optimale (inter)nationale bereikbaarheid in combinatie met omgevingskwaliteit, duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid en participatie.

Daarnaast streven we ernaar om in het verlengde van onze High Tech en innovatieve kracht (bijvoorbeeld zichtbaar in de Automotive Campus), de Brainportregio verder te ontwikkelen en te profileren als de Europese regio voor ontwikkelen, testen en vermarkten van mobiliteitsconcepten.

 

Economisch vestigingsmilieu: De kracht van de regio versterken door versterking van het economische ecosysteem en de samenwerking daarbinnen: combinaties van innovatie en R&D, hoogwaardige maakindustrie met als smeerolie de aanwezigheid van de creatieve klasse.

 

Duurzaam, klimaatbestendig, gezonde verstedelijking: De regio streeft naar een duurzame toekomstbestendige locatieontwikkeling: de juiste woon- en werkmilieus op de juiste locatie, met respect voor het landschap. Samen met partijen als bijvoorbeeld het waterschap brengen we in beeld wat klimaatbestendigheid vraagt en welke maatregelen verricht kunnen / moeten worden.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn