Het verleden, heden en toekomst van de Bereikbaarheidsagenda

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel hebben samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de strategie bepaald voor een duurzame regionale mobiliteit. Dit is de Bereikbaarheidsagenda 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden', een strategie met een breed pakket maatregelen en plannen van én voor de hele regio tot 2030. Roël Hoppezak kijkt in zijn presentatie naar het verleden, heden en de toekomst van deze agenda.

 

Bereikbaarheidsakkoord en -agenda

De regio heeft aangeboden om een Bereikbaarheidsakkoord voor 1 juli gereed te hebben. Dit akkoord bevat een voorstel over de besteding van de destijds door het SRE voor De Ruit gespaarde middelen, in te zetten in een deel van de regio. "We hebben meer gedaan dan dat", stelt Roël. "Er is een Bereikbaarheidsagenda gemaakt voor héél de regio, waaruit het Bereikbaarheidsakkoord is gedestilleerd". Akkoord en agenda zijn goed ontvangen door gedeputeerde Christophe van der Maat. Het akkoord gaat binnenkort naar de Staten.

 

Intensief proces

Er is hard gewerkt om op tijd gereed te zijn. Daarbij is een fors beroep gedaan op de werkplaatsleden in de vorm van hun eigen inzet én die van hun ambtenaren. Ook op de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio is een fors beroep gedaan. De provincie participeerde in het ambtelijk kernteam en er was een hotline met de Gedeputeerde. De overige regiogemeenten, Veghel en stakeholders als ANWB, Fietsersbond, BZW en BMF zijn betrokken bij het proces. Via het POHO, bij mobiliteit nog actief, zijn de wethouders meegenomen. Binnen een half jaar is het proces afgerond. Roël vergelijkt het met een race van Max Verstappen: "het is soms wat te snel gegaan, met af en toe wat vonken en schade tot gevolg. We gaan het proces evalueren om ervan te leren. Dit was een mooie testcase voor onze nieuwe manier van samenwerken".

 

Toekomst

Alle colleges hebben ingestemd met principes en ambities, een pakket van maatregelen, de voorgestelde intergemeentelijke werkwijze, de uitwerking (ook financieel) van deel 1 van de Bereikbaarheidsagenda en de start van een Smart Mobility Landingsplaats. De bekrachtiging door de raden zal veelal pas na de zomer plaatsvinden. Een dergelijk stevig maatregelenpakket vraagt om effectieve governance: gebiedsgericht (GGA), adaptief en met betrokkenheid van de diverse stakeholders (samen!). En ook om een effectieve financieringsstrategie. We zijn nog niet klaar: ook deze worden door de werkplaats Mobiliteit en Innovatie opgepakt.

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn