Gemeenteraden aan zet: Integrale Strategie Ruimte voorgelegd aan 21 gemeenteraden

internationale allure en eigenheidDe gezamenlijke ambitie van de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven is het (mee)ontwikkelen van de regio tot een technologische topregio met internationale allure en regionale eigenheid. En hoe de ruimte in de regio is ingericht, kan daar direct aan bijdragen. Daarom hebben de gemeenten gezamenlijk een Integrale Strategie Ruimte opgesteld. De Integrale Strategie vormt de verbinding tussen de ruimtelijke opgaven die de subregio’s voor zich zelf geformuleerd hebben.

 

Tijdens het opstellen van de Integrale Strategie Ruimte hebben de gemeenteraden al input kunnen leveren, maar nu ligt deze formeel ter bespreking voor bij de 21 gemeenteraden.

 

Bekijk De Integrale Strategie

De Integrale Ruimtelijke Strategie is geen boekwerk, maar een interactieve website. Op deze manier is de strategie goed te raadplegen en makkelijk bij te houden. Bekijk via deze link de Integrale Ruimtelijke Strategie.

 

Vanuit de gezamenlijke ambitie

In de Integrale Strategie Ruimte beschrijven de regiogemeenten hoe ze hun regionale ambitie om tot de sterkste economische regio’s in Europa te behoren, ruimtelijk willen ondersteunen. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • aantrekkelijk internationaal vestigingsmilieu voor het (inter)nationale bedrijfsleven;
  • aantrekkelijke gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving, ‘quality of life’;
  • verbinden stad en land met versterking eigen kwaliteiten en identiteit in landschap en leisure;
  • betere bereikbaarheid met hoogstaande toegangspoorten naar de regio;
  • een duurzame en klimaatbestendige regio.

Al deze onderwerpen komen terug in de Integrale Strategie Ruimte.

 

De Integrale Strategie Ruimte is een ambitie-, inspiratie- en kansendocument; een basis van waaruit we op verschillende niveaus (lokaal, (sub)regionaal en bovenregionaal) werken aan opgaven op het gebied van de leefbaarheid, vitaliteit en bereikbaarheid van onze regio. Het is de ruimtelijke hoofdstructuur in onze regio voor de komende twintig jaar.

 

Integraal is samenhangend

De 21 gemeenten stellen de Integrale Ruimtelijke Strategie samen op omdat de regio één samenhangend gebied is. De inwoners wonen, werken en recreëren voornamelijk binnen de grenzen van de regio. Dat kan omdat de regio veel contrasten heeft. Je bent snel in de stad of juist in het groen, er is cultuur én natuur. Dat maakt onze regio zo bijzonder. En daar moeten we gebruik van maken, want de verschillen maken de regio als geheel compleet. Zo kunnen we samen de regionale ambitie bereiken. 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn