De Bereikbaarheidsagenda: ‘er moet benzine op het vuur’

Positieve energie, dat bespeurt Roël Hoppezak van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie bij de raadsledenbijeenkomst in een goed gevulde zaal in het Evoluon op woensdagavond 6 april. De Ruit ligt achter ons en nu moet er benzine op het vuur. We moeten als regio laten zien dat het ons lukt om in korte tijd een Bereikbaarheidsagenda te ontwikkelen die past bij de ambities van Metropoolregio Eindhoven: co-modaal en met slimme oplossingen.

 

Roël Hoppezak, bestuurlijk trekker van de zo goed als compleet aanwezige Werkplaats Mobiliteit en Innovatie, start met het toelichten van de directe aanleiding van de Bereikbaarheidsagenda. Na het sneuvelen van de plannen voor De Ruit waren ook de middelen van provincie en Rijk in onze regio wilden investeren, verdwenen. De ambities zijn echter ongewijzigd. Een succesvolle lobby had eind 2015 als resultaat dat het Rijk toch gaat investeren in onze regio. En de provincie doet mee.

 

vuur

De maatregelen die in een gezamenlijk met 140 partijen opgesteld bidbook zijn opgenomen, worden voor een groot deel uitgevoerd. De overige maatregelen in onze regio worden opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda, want deze maatregelen moeten wel op het netvlies blijven. Het bidbook bevat voor de regio de uitdaging om op 1 juli 2016 een Bereikbaarheidsakkoord gereed te hebben.

 

Waarom nu zo snel?

Omdat we niet nog meer geld willen laten weglekken (Rijk en provincie investeren nu fors minder dan bij De Ruit het geval geweest zou zijn), maar ook omdat tijdsdruk ons helpt om het eens te worden over een programma: benzine op het vuur. Dat daarbij soms wat binnenbochtjes worden genomen is inherent aan het proces. Het advies uit de zaal is om dan wel op te passen voor tegenliggers!

 

Job van den Berg van Royal HaskoningDHV helpt de werkplaats en een ambtelijk team (medewerkers van de verschillende gemeenten en de Metropoolregio) de Bereikbaarheidsagenda ‘met stoom en kokend water’ te realiseren. Gemeenten en stakeholders uit de hele regio en Veghel worden intensief betrokken bij het proces. Het is bewust niet beperkt tot de omgeving van De Ruit, want Zuidoost-Brabant is een gebied met een grote samenhang, een daily urban system.

 

De Bereikbaarheidsagenda helpt om de samenhang te versterken, is een antwoord op de uitdaging uit het bidbook én is nodig om op verschillende fronten cofinanciering van provincie, Rijk en Europa binnen te halen.

 

Ambitieus

De ambities van de regio stellen hoge eisen aan het mobiliteitssysteem: een uitstekende (inter)nationale bereikbaarheid, toegankelijkheid vanuit de hele regio en een aantrekkelijke omgeving. Daarbij willen we dé Europese regio zijn voor het ontwikkelen, testen, implementeren en vermarkten van nieuwe mobiliteitsconcepten. En met mobiliteit willen we bijdragen aan andere ambities, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en ruimtelijke kwaliteit.

 

Dat mobiliteitssysteem is co-modaal. De verschillende vervoerswijzen (modaliteiten) willen we zo goed mogelijk benutten. De gebruikers en hun dagelijkse mobiliteitskeuzen staan centraal. We streven er naar dat de gebruiker het vervoermiddel (of de combinatie van vervoermiddelen), het moment van reizen en de route kiest die het best past bij zijn persoonlijke wensen, en daarbij rekening houdt met de belangen van andere reizigers en inwoners. Mensen moeten worden verleid om in hun dagelijkse mobiliteit vaker keuzes te maken die bijdragen aan het zo goed mogelijk gezamenlijk benutten van de beschikbare mogelijkheden.

 

Daarvoor zijn goede netwerken nodig voor fiets, auto en OV én afspraken, ook met werkgevers, én informatie. Er zijn hierbij volop mogelijkheden om innovaties te gebruiken en ontwikkelen. Denk daarbij aan auto’s die met elkaar, met de verkeerslichten en een verkeerscentrale communiceren (C-ITS, coöperatieve intelligente verkeerssystemen) maar ook aan mobiliteitsdiensten die het openbaar vervoer gaan vernieuwen.

 

In de aanpak om te komen tot een Bereikbaarheidsagenda worden verschillende opgaven onderscheiden, ruimtelijk geclusterd rondom “dikke relaties”, zoals de relatie Gemert-Bakel – Laarbeek – Nuenen – Eindhoven. In iedere opgave wordt gekeken welke mogelijkheden de ‘mobilist’ hier nodig heeft en of die aanwezig zijn. Daarna wordt gezocht naar mogelijkheden om, ondersteund door innovaties, een bewuste keuze voor vervoermiddel, tijdstip van reizen en keuze van route over slimme wegen te stimuleren.

 

Positieve energie bij de raadsleden

De in grote getale aanwezige raadsleden informeren naar de mogelijkheden om op de hoogte te blijven van de vorderingen, er is een grote informatiebehoefte. De raden hebben voor de interne behandeling van dit dossier een helder afwegingskader op regionaal niveau nodig voor standpuntbepaling op lokaal niveau. De wethouders moeten de taak op zich nemen om de raden te informeren, aldus Roël Hoppezak. Hij biedt daarbij de diensten van de leden van de Werkplaats aan, een collega-wethouder uit een andere gemeente kan misschien wat vrijer praten.

Daar waar er een schijnbare tegenstelling tussen gemeenten is, is een gezamenlijk overleg van raden een goed idee. We komen langzaam op het punt dat er ook wat te vertellen is en zijn bezig om de communicatie op poten te krijgen, stelt Roël. Vanuit de zaal komt het verzoek om daarbij ook aan de inwoners te denken. De gemeenten zelf spelen hier natuurlijk een grote rol in.

 

Over de ambitie van de Bereikbaarheidsagenda lijkt het grootste deel van de raadsleden het eens: niet het geld moet leidend zijn bij het opstellen van de agenda, maar de ambities en de ideeën. Zoek naar de quick-wins om de Bereikbaarheidsagenda tot leven te laten komen.

 

Het programma van deze raadsledenbijeenkomst is niet geheel verlopen zoals van te voren bedacht. Een discussie over de leidende principes (hoe denken we over auto, fiets, OV, etc.) hebben we niet kunnen voeren. Toch is het een heel geslaagde avond, concludeert Roël. Hij sluit af met de conclusie dat hij een positieve energie voelt in de zaal om er samen een mooi verhaal van de maken dat ons als regio sterker maakt.

 

Download hier de presentatie van deze deelsessie. 

 

Andere onderdelen Raadsledenbijeenkomst

Ook geïnteresserd in de andere onderdelen van de Raadsledenbijeenkomst? Klik hier voor een weergave van het algemene gedeelte gedeelte met de presentatie van de Raadstafel21. Een weergave van de workshop over de Integrale Ruimtelijke Strategie vindt u hier.

Naar overzicht

Reageer op dit artikel

velden met een * zijn verplicht
 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn