Bijeenkomst Ruimte voor Energie #3: eindakkoord en start tegelijkertijd

De energie die we hier gebruiken, halen we voor pakweg 97% van buiten onze regio. Doorvertaling van de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs vraagt dat we alle benodigde energie in de regio zelf opwekken. Kunnen we dat eigenlijk wel? En wat is daarvoor nodig?

 

Integrale Ruimtelijke Strategie

De Metropoolregio Eindhoven is bezig met het opstellen van een Integrale Ruimtelijke Strategie. Deze visie moet een inspirerend beeld geven hoe de inrichting van de ruimtelijke omgeving het meest bijdraagt aan de krachten en kwaliteiten van de regio. Bestuurlijk trekker voor Ruimte, Mathijs Kuijken, spreekt van ‘uitnodigingsplanologie’, passend bij de omgevingswet.

 

Atelier 3 6 april 2 300x225Derde atelier 6 april 2017'Ruimte voor Energie'
Energie is een van de aspecten van de Integrale Ruimtelijke Strategie. Over de ruimtelijke impact van energietransitie ging het in de drie ateliers van Ruimte voor Energie. Telkens zijn er zo’n 100 mensen van allerlei organisaties mee aan de slag gegaan. Basis was het resultaat van een onderzoek van gespecialiseerd adviesbureau Posad, dat laat zien dat het kán, als regio energieneutraal zijn. Hoe dan, dat was onderwerp van de ateliers.

 

Inspiratiekaart Energie

Voor de Integrale Ruimtelijke Strategie is het tastbare resultaat een ‘inspiratiekaart energie’. Deze kaart is op een redelijk abstractieniveau en beoogt niet exacte locaties te markeren voor windturbines, zonneakkers, biomassacentrales, geothermische centrales, etc. De onderliggende informatie, die op lokaal niveau beschikbaar is, kan daar wel voor gebruikt worden.

 

De regio is door de provincie uitgedaagd om de eerste energieneutrale stedelijke regio van Nederland te worden, vooral omdat wij de beste mogelijkheden hebben om innovatie in te zetten voor deze uitdaging. Opslag is bijvoorbeeld een onderwerp dat in de regio op een warme belangstelling kan regelen.

 

Atelier 3 6 april 1 300x225Derde atelier 6 april 2017

Het proces van Ruimte voor Energie beoogt ook een impuls te geven aan samenwerking op het gebied van energietransitie. Samenwerking tussen verschillende partners die elkaar hebben ontmoet in de ateliers, maar ook waar nodig samenwerking op regionaal niveau.

 

 

 

Thumbs up voor een energieneutrale regio

De deelnemers van het derde atelier van Ruimte voor Energie staken donderdag allemaal hun duim op voor het streven om als eerste stedelijke regio in Nederland energieneutraal te worden. Met hun duimafdruk tekenen zij ervoor dat zij zich ervoor inzetten dat alle hier gebruikte energie, ook hier in de regio wordt opgewekt, en wel op een duurzame manier. Wethouder Mary-Ann Schreurs van Eindhoven kon er niet bij zijn, maar liet collega Wilbert Seuren met een smurfblauwe replica van haar duim haar afdruk zetten.

 

Wilbert Seuren, Mathijs Kuijken en Paul van Liempd gaan voor ‘de eerste energieneutrale regio’Wilbert Seuren, Mathijs Kuijken en Paul van Liempd gaan voor ‘de eerste energieneutrale regio’.

 

 

 

Meer informatie

Lees meer over de bijeenkomst in het Magazine 'Ruimte voor Energie #3.

 

Voor meer informatie over het traject ‘Ruimte voor Energie’ kunt u contact opnemen met Berry de Jong, telefoon: 0402594566, email: ...

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn