Bereikbaarheidsagenda van én voor de hele regio

Collectief willen we de slimste regio, met haar grote economische belangen als Brainportregio, verder versterken. Hiervoor is een goede stedelijke bereikbaarheid nodig, in combinatie met een excellente werk- en woonomgeving. Het is een beleidsplan van én voor de gehele regio. De gemeenten van Zuidoost-Brabant spreken gezamenlijk de intentie uit om dit beleid de komende 10 tot 15 jaar uit te willen voeren en te willen investeren in de realisatie van de maatregelen.

 

Bereikbare en leefbare regio

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, gemeente Veghel en provincie Noord-Brabant hebben in interactie met hun stakeholders de strategie bepaald voor een goede en duurzame regionale bereikbaarheid. Met de Bereikbaarheidsagenda pakken we de huidige problemen aan en voorkomen we nieuwe problemen. Daarnaast  anticiperen we op veranderingen en realiseren de regionale ambities. De strategie om bewust te kiezen voor een regionale aanpak die zich richt op het treffen van goed afgestemde maatregelen (slim en duurzaam) voor zowel fiets, OV, auto en knooppunten. We kijken naar de belangrijkste relaties voor dagelijkse verplaatsingen in het stedelijke netwerk. Met slimme regionale en lokale maatregelen verhogen we de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant.


Maatregelenpakketten en financiering

De strategie wordt in de Bereikbaarheidsagenda uitgewerkt in maatregelpakketten. Met inbreng van alle gemeenten en stakeholders samen is een goed samenhangend pakket ontstaan. Met ruimte voor regionale en lokale maatregelen. Beide krijgen een plaats in de Bereikbaarheidsagenda, omdat het totaalpakket van met elkaar samenhangende maatregelen betreft. Voor de uitvoering worden nog spelregelkaders afgesproken in de fasering en financiering. De Bereikbaarheidsagenda heeft een looptijd tot 2030, er staan dus concrete maatregelen in die we nu kunnen voorzien op basis van huidige inzichten. Daarnaast bekijken we jaarlijks of de maatregelen nog voldoende passen bij de bereikbaarheid van de regio. Indien nodig worden deze bijgesteld en aangevuld. Dit noemen we adaptief programmeren. De Bereikbaarheidsagenda wordt gebruikt om de financieringsmogelijkheden voor de maatregelen bij de mogelijke financiers (provincie, Rijk, Europa, externe partijen, maar ook gemeenten) te verkennen en is daarmee een goede basis voor afspraken over financiering.

Duidelijke contouren

De contouren van de Bereikbaarheidsagenda zijn nu duidelijk. Ingezet wordt op een mobiliteitsconcept met de volgende pijlers:

  • Connectiviteit: goed verbonden met andere regio’s via lucht, spoor, weg en water.

  • Co-modaliteit: het stimuleren van slimme individuele keuzes met een hoog collectief rendement (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, etc.), met het naast elkaar inzetten van de verschillende  vervoerswijzen (modaliteiten) op hun sterke punten.

  • Slim: gebruik maken van nieuwe technieken en methoden om efficiënter gebruik te maken van bestaande en nieuwe mogelijkheden om de mobiliteitsvraag te spreiden over vervoerswijzen, reistijden en routes, met een brede betrokkenheid van o.a. werkgevers, scholen, etc.

  • Samenwerking: een goed ingepaste regionale mobiliteit is in ieders belang en dus een brede verantwoordelijkheid die met een gezamenlijke inspanning het hoogste rendement oplevert.

 

Besluitvorming

Op 20 mei 2016 is op de Fusiebijeenkomst de eerste ambtelijke uitwerking concept Bereikbaarheidsagenda gepresenteerd. Deze ligt komende weken voor bij de 22 colleges om verdere aanscherping op de maatregelenpakketten, financieringstrategie en bijbehorende spelregelkader te verkrijgen. Tijdens de Eindbijeenkomst op 23 juni hopen wij een bestuurlijk gedragen eindconcept  te kunnen presenteren. In de periode tot oktober is er dan ruime gelegenheid voor de gemeenteraden tot nadere verdieping, om in oktober tot vaststelling te komen. In onderstaand schema is het proces nogmaals weergegeven.

 

bereikbaarheid%202%20voor%20website

 

Naar overzicht

Delen

FacebookTwitterLinkedIn