Ruimte voor Energie

Bestuurders Paul van Liempd (wethouder gemeente Waalre en bestuurlijk trekker voor de regionale Gesprekstafel Duurzaamheid) en Mathijs Kuijken (wethouder gemeente Bergeijk en bestuurlijk trekker voor de Regionale Ruimtelijke Strategie) trekken samen op om de duurzame energieopgave voor onze regio op de kaart te zetten.

foto website Paul van Liempd en Mathijs Kuijken over de energieopgave
Paul van Liempd: "Een regionale aanpak om de ambities te realiseren tot energieneutraliteit. Deze opgave vraagt om een goede afweging tussen verschillende maatschappelijke functies en belangen.
  • 1 Opgave
  • 3 Bijeenkomsten
  • 100% Duurzame Energie in 2050

 

Op weg naar één kaart 

Van december 2016 tot april 2017 wordt met alle belangrijke stakeholders toegewerkt naar een kaart waarop de kansen én de ruimtevraag op het gebied van zonne-energie, wind, biomassa en geothermie voor onze regio in beeld zijn gebracht. De kaart wordt onderdeel van de Regionale Ruimtelijke Strategie die medio 2017 ter besluitvorming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

 

Bureaustudie als theoretisch startpunt

De Metropoolregio Eindhoven heeft - als eerste stap - in samenwerking met de provincie Noord-Brabant door bureau Posad een bureaustudie uit laten voeren naar de ruimtelijke impact van een duurzame energievoorziening. Deze studie heeft geresulteerd in een basiskaart waarop te zien is waar de opwekkingstechnieken ruimtelijk gezien mogelijk zijn en waar niet. Bekijk het hele rapport ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Noord-Brabant' of de factsheet ‘Gebiedsstrategie duurzame energieopgave Zuidoost-Brabant voor de inhoud van het rapport.  


Wat we gaan doen

Minicollege en eerste ontwerpatelier

Op 9 december vond de eerste bijeenkomst plaats, waarin het rapport werd gepresenteerd aan een breed publiek: bestuurders en ambtelijke vertegenwoordiging van overheden en vertegenwoordigers van externe organisaties. Na een drietal presentaties hebben zij aan de hand van de kaarten uit het rapport gesproken over de ruimtelijke mogelijkheden in de regio voor duurzame energie. In het magazine ‘Ruimte voor Energie’, vindt u interviews met sprekers, quotes van de dag en foto’s van de bijeenkomst.
De presentaties van de sprekers op 9 december vindt u onder ‘downloads’.

 

Ontwerpateliers; vertaling naar praktijk

Atelier 2  op 7 februari 2017 stond in het teken van de 3 denkrichtingen waar we met elkaar over in discussie zijn gegaan. Hierbij waren aanwezig beleidsmedewerkers milieu en ruimte van gemeenten, provincie Noord-Brabant, ministerie I&M, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen, energiecorporaties en –leveranciers, waterschappen, staatbosbeheer, terreinbeheerders en natuur- en milieubelangenorganisaties. De denkrichtingen vormden een handvat voor een interactieve conversatie. Een koers om te varen, geen keuze-opties. Ze hadden als doel uit te dagen, ons uit onze comfortzone te halen en tot nieuwe oplossingen en ideeën te komen. In het magazine 'Ruimte voor Energie #2' wordt verder ingegaan op de uitkomsten van werkatelier 2. Uit de drie denkrichtingen  komen bouwstenen voor het hoofdstuk ‘energie’ binnen de Regionale Ruimtelijk Strategie.

 

Realisatie

Op donderdag 6 april vindt de eindbijeenkomst plaats van het traject ‘Ruimte voor Energie’. Paul van Liempd: “Tijdens deze bijeenkomst zullen we de kaart opleveren met alle kansrijke initiatieven en strategie maar zullen we ook een doorstart maken naar een concrete vervolgaanpak. Ik wil u graag uitnodigen om hierover met ons mee te denken.” Voor deze bijeenkomst wordt een breed palet aan stakeholders uitgenodigd. Denk o.a. aan bestuurders, ambtenaren RO, ambtenaren duurzaamheid, energieleveranciers, netbeheerders, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen, ZLTO, waterschappen en terreinbeheerders. De partijen in de subregio’s zijn daarna zelf aan zet om aan de slag te gaan met de realisatie van de kaart en de verdere verkenning van projecten. En om ook daadwerkelijke keuzes te gaan maken voor de ruimtelijke inpassing.

 

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berry de Jong, telefoonnummer: 040 259 45 66 of email: ....

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn