Planning en control

De Metropoolregio Eindhoven kent een planning en control cyclus. Planning en control biedt de organisatie houvast om op een juiste wijze (bij)sturing te kunnen geven aan de (financiële) processen van de organisatie.

De Metropoolregio stelt hiervoor de volgende documenten op:  


Regionale Agenda

De Regionale Agenda 2015-2018 is de basis voor de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Visie, missie en ambitie zijn beschreven. De Regionale Agenda geldt vier jaar en wordt ieder jaar met de opstelling van de Begroting geactualiseerd. De Regionale Agenda wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.


Kadernota


In de Kadernota zijn de financiële kaders voor het komende jaar opgenomen. Dit zijn de uitgangspunten voor de Begroting. Het Algemeen Bestuur stelt deze kaders vast.  


Begroting


De Begroting is een vertaling van de Regionale Agenda, deze wordt jaarlijks opgesteld en in juni vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De Begroting wordt voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden.  


Werkprogramma


Het Werkprogramma is een gedetailleerde uitwerking van de Begroting, wordt jaarlijks opgesteld en in februari vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het Werkprogramma zijn de concrete activiteiten voor dit jaar beschreven. 


Beleidsmatige bestuursrapportage, peildatum 1 juni


Met de eerste Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m mei. Het Algemeen Bestuur stelt deze rapportage in juni vast. 


Financiële bestuursrapportage, peildatum 1 september


Met de tweede Bestuursrapportage rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de financiële uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m augustus. Het Algemeen Bestuur stelt deze rapportage in december vast. 

 

Begrotingswijzigingen

 

Voor Begrotingswijzigingen, die geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage is in de meeste gevallen een  besluit van het Algemeen Bestuur nodig.  


Het Algemeen Bestuur besluit over Begrotingswijzigingen, die leiden tot de aanpassing van de gemeentelijke bijdrage. Deze wijzigingen worden voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden.

 

Jaarverslag


Met het Jaarverslag rapporteert het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over de beleidsmatige en financiële uitvoering van het Werkprogramma over de periode januari t/m december. Het Algemeen Bestuur stelt het Jaarverslag in juni vast.  


Jaaroverzicht


Het Jaaroverzicht is een overzichtelijke weergave van het Jaarverslag. In dit overzicht zijn de in dat jaar bereikte resultaten beschreven. De financiële gegevens zijn opgenomen in de Jaarrekening. 

 

2018

Kadernota Begroting 2018

 

2017

Kadernota Begroting 2017
Begroting 2017

Begrotingswijziging 2017-01
Werkprogramma 2017

 

2016

Begroting 2016
Begrotingswijziging 2016-01
Werkprogramma 2016
Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2016
Bestuursrapportage, peildatum 1 september 2016

Jaaroverzicht 2016


2015

Jaarverslag 2015, deel 1 en 2 
Jaaroverzicht 2015

 

 

Contactpersoon

Sietske 300x450

Sietske van der Velden
Procesmanager040 259 46 24 ...

 

 

Delen

FacebookTwitterLinkedIn